Procedura rekrutacji

      

      Rejestracja kandydatów na słuchaczy rozpocznie się drogą elektroniczną od dnia 12.12.2014 r., godz. 14.00 do dnia 26.04.2015 r., godz. 18.00 poprzez stronę www.podyplomowe.uksw.edu.pl według załącznika procedury rekrutacji.

 

KRYTERIA KWALIFIKACJI

I ?  tytuł magistra/magistra inżyniera, a także/lub studiów podyplomowych z zakresu poradnictwa zawodowego;

II ? doświadczenie zawodowe wyrażone pracą na stanowiskach doradców zawodowych i/lub odbytymi praktykami i wolontariatem w zakresie poradnictwa zawodowego (dotyczy absolwentów) lub realizacją innych zadań związanych z obszarem zagdnień poradnictwa zawodowego (np. współpraca z instytucjami samorządowymi i pozarządowymi realizujacymi zadania związne z usługami poradnictwa zawodowego).

III ? kolejność zgłoszeń

 

Kandydat na swoim profilu zobowiązany jest do wgrania (przesłania) skanów swoich dokumntów, o których jest mowa w zakładce "dokumenty", w odniesieniu do kryteriów rekrutacji, opisanych pkt. I, II,

 

Powyższe kryteria decydować będą o  ostatecznym zakwalifikowaniu na powyższe studia kandydata/kandydatki, o czym  zostanie poinformowana/y mailem, wraz z informacją, co do podpisania umowy o wniesieniu wymaganej opłaty za powyższe studia w wysokości 10% kosztów studiów, objętych harmonogramem projektu Poradnictwo zawodowe otwarte na kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa? finansowanym ze środków funduszy norweskich i funduszy EDG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych, połączonej ze składaniem dokumentów, co do wymagań kwalifikacyjnych.

 

PROCEDURA REKRUTACJI:

 1. Zarejestrowanie w systemie IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów)
  https://podyplomowe.uksw.edu.pl

- utworzenie konta, wprowadzenie danych rejestracyjnych, wgranie zdjęcia, wgranie dokumentów

- zapisanie się na te  konkretne studia

Na koncie rejestracyjnym zostaną ogłoszone wyniki rekrutacji

 1. Wydrukowanie wypełnionego w IRK (przy rejestracji) kwestionariusza zgłoszeniowego
 2. Złożenie dokumentów
  1. kwestionariusz zgłoszeniowy drukowany z IRK
  2. dyplom ukończenia studiów wyższych (oryginał lub odpis)
  3. kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  4. kserokopia dowodu osobistego (dowód osobisty do wglądu)
  5. oświadczenie o posiadanym doświadczeniu zawodowym w pracy w charakterze doradcy zawodowego lub realizacji innych zadań z poradnictwa zawodowego
  6. w przypadku innego nazwiska na dyplomie oraz dowodzie osobistym, kserokopia dokumentu poświadczającego zmianę nazwiska (oryginał do wglądu)

 

 

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach