Procedury rekrutacji na studia stacjonarne

STUDIA STACJONARNE
 1. Rejestracja w systemie IRK jest otwierana zgodnie z terminarzem pod adresem https://irk.uksw.edu.pl/
   
 2. Klikając na pole "rejestracja", bądź "załóż nowe konto" zakładamy nasze osobiste konto w systemie:
  a) konieczny jest adres e-mail (najlepiej ten, który osobiście obsługujemy)
  b) podajemy numer PESEL
  c) nasze wymyślone HASŁO (prosimy je zapamiętać na potrzeby dalszego korzystania z systemu)
   
 3. Po założeniu konta logujemy się za pomocą: loginu (PESEL) oraz hasła
   
 4. Wypełniamy panel dotyczący:

  a) danych osobowych

  b) rodzaju dokumentu (matura, licencjat, magisterium, dyplom inżyniera) -  maturzyści tegoroczni mogą zaznaczyć rodzaj dokumentu ("matura") jeszcze przed otrzymaniem świadectwa dojrzałości, a po otrzymaniu go uzupełnić pola "numer matury" i "data wystawienia matury"

  c) podajemy przedmioty zdawane na na maturze i otrzymaną z egzaminów z tych przedmiotów punktację (konieczne jest podanie tylko tych przedmiotów, z których punktacja ma być brana pod uwagę przy obliczaniu wyniku rekrutacyjnego)

  - osoby z maturą 2016, żeby zapisać się na dany kierunek mogą zaznaczyć zdawane przedmioty, a w późniejszym czasie uzupełniają punktację z poszczególnych egzaminów, jaką otrzymają na maturze

  - osoby z nową maturą z lat 2005, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 podają przedmioty i wpisują otrzymaną z nich punktację

  - osoby ze starą maturą zaznaczają przedmioty i wpisują oceny

  - kandydaci na studia II stopnia wpisują średnią ocen z przebiegu studiów, bez konieczności podawania ocen z matury, chyba, że są zainteresowani studiami I stopnia

  d) wybieramy interesujący nas kierunek lub kierunki

   
 5. Po zalogowaniu się na konto IRK na dole strony widoczny jest napis "dane do przelewu", stąd należy pobrać numer konta do wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

  Każdy kandydat posiada swój własny numer konta, na który wnosi opłatę rekrutacyjną
  (UWAGA: nie jest to numer konta ogólnouczelniany widoczny na stronie http://www.uksw.edu.pl/, ani numer konta, na który będzie wnoszone czesne i inne opłaty związane z tokiem studiów (np. opłata za indeks), ani numer konta, na który wpłacana jest opłata za Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS).
   
 6. Oceny nowych matur 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 zostaną pobrane z KReM (Krajowego Rejestru Matur).
   
 7. Ogłoszenie wyników /zgodnie z terminarzem rekrutacji/.
   
 8. Kandydat na studia stacjonarne po założeniu konta w systemie IRK, wypełnieniu wszystkich danych, wpisaniu ocen z matury, zapisaniu się na kierunek, uiszczeniu opłaty rekrutacyjnej oczekuje na komunikat od wydziałowych komisji rekrutacyjnych, czy został:

  a) zakwalifikowany (wówczas może w terminach określonych przez harmonogram rekrutacji wraz z kompletem dokumentów i dowodem opłaty za ELS należy zgłosić się do dziekanatu odpowiedniego wydziału, aby zostać przyjętym w ramach limitu miejsc określonego dla danego kierunku)

  b) wpisany na listę rezerwową (oczekuje na dalsze decyzje komisji rekrutacyjnej)

  c)  niezakwalifikowany
   
 9. Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani (bądź mimo statusu "lista rezerwowa" otrzymali wyraźny komunikat dotyczący możliwości złożenia dokumentów) wnoszą opłatę 10 zł za wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej na numer konta widoczny na ostatniej stronie podania kandydata z IRK (uwaga: numer ten służy tylko do opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką).
   
 10. Na studiach I stopnia wybór specjalności dokonywany jest pod koniec I roku studiów (patrz - regulamin wyboru specjalności)
   

UWAGA: Osoby, które zostaną przyjęte na studia w UKSW po immatrykulacji czyli nadaniu statusu studenta będą zobowiązane do korzystania z systemu USOS.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 

Kandydat na studia stacjonarne składa następujące dokumenty:

 

STUDIA I STOPNIA


1) wydrukowane podanie o przyjęcie na studia, wypełnione poprzez uzupełnienie formularza dostępnego na osobistym koncie rekrutacyjnym w systemie IRK, podpisane przez kandydata;

oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej

Oświadczenie zostało załączone w systemie IRK w dniu 2 lipca, jako ostatnia strona podań z systemu IRK

2) świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis świadectwa dojrzałości wystawiony przez szkołę (w przypadku egzaminu dojrzałości) lub przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (w przypadku egzaminu maturalnego), posiadający moc oryginału albo duplikat świadectwa dojrzałości (dotyczy maturzystów, którzy utracili świadectwo) albo dyplom IB (albo EB) albo świadectwo maturalne uzyskane za granicą

- kandydat składa wraz z egzemplarzem oryginalnym również kserokopię

3) kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość kandydata (np. paszportu)

- oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów

4) dowód wniesienia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS)

 

STUDIA II STOPNIA


1) wydrukowane podanie o przyjęcie na studia, wypełnione poprzez uzupełnienie formularza dostępnego na osobistym koncie rekrutacyjnym w systemie IRK, podpisane przez kandydata;

oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej

Oświadczenie zostało załączone w systemie IRK w dniu 2 lipca, jako ostatnia strona podań z systemu IRK2) oryginał lub odpis dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędnego

- kandydat składa wraz z egz. oryginalnym również kserokopię

3) suplement do dyplomu (oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów)
- kandydat składa kserokopię

UWAGA: jeśli suplement nie zawiera średniej ocen z toku studiów kandydat na studia powinien posiadać zaświadczenie zawierające tę średnią

 

UWAGA: jeśli kandydat nie odebrał jeszcze dyplomu ukończenia studiów I stopnia  powinien tymczasowo złożyć zaświadczenie o ukończeniu studiów zawierające średnią

5) kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość kandydata (np. paszportu)
- oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów

6) dowód wniesienia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS)

 

MIEJSCE PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW

Wydział Nauk Pedagogicznych, ul. Wóycickiego 1/3, budynek nr 15

 

Prosimy o niedostarczanie dokumentów drogą przesyłki (pocztowej, kurierskiej etc.).
Uczelnia nie bierze odpowiedzialności za niedostarczenie dokumentów w terminie lub pod niewłaściwy adres danej jednostki rekrutującej.

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach