Procedury rekrutacji na studia niestacjonarne

STUDIA NIESTACJONARNE
 1. Rejestracja w systemie IRK jest otwierana zgodnie z terminarzem pod adresem https://irk.uksw.edu.pl/
   
 2. Klikając na pole "rejestracja", bądź "załóż nowe konto" zakładamy nasze osobiste konto w systemie:

  a) konieczny jest adres e-mail (najlepiej ten, który osobiście obsługujemy)
  b) podajemy numer PESEL
  c) nasze wymyślone HASŁO (prosimy je zapamiętać na potrzeby dalszego korzystania z systemu)
   
 3. Po założeniu konta logujemy się za pomocą: loginu (PESEL) oraz hasła
   
 4. Wypełniamy panel dotyczący

  a) danych osobowych

  b) rodzaju dokumentu (matura, licencjat, magisterium, dyplom inżyniera) - maturzyści tegoroczni będą go mogli podawać w momencie, kiedy uzyskają maturę

  c) podajemy przedmioty zdawane na na maturze (kandydaci na studia II stopnia wpisują średnią ocen z przebiegu studiów, bez konieczności podawania ocen z matury, a osoby ze starą maturą wpisują oceny)

  d) wybieramy interesujący nas kierunek lub kierunki
   
 5. Po zalogowaniu się na konto IRK na dole strony widoczny jest napis "dane do przelewu", stąd należy pobrać numer konta do wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

  Każdy kandydat posiada swój własny numer konta, na który wnosi opłatę rekrutacyjną.
  (UWAGA: nie jest to numer konta ogólnouczelniany widoczny na stronie http://www.uksw.edu.pl/, ani numer konta, na który będzie wnoszone czesne i inne opłaty związane z tokiem studiów (np. opłata za indeks), ani nr konta, na który wpłacana jest opłata za elektroniczną legitymację studencką.
   
 6. Oceny nowych matur 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 zostaną pobrane z KREM.
   
 7. Przed złożeniem dokumentów należy uiścić opłatę za Elektroniczną Legitymację Studencką w wysokości 10 zł (dowód uiszczenia tej opłaty należy mieć ze sobą w momencie składania dokumentów) -> opłatę wnosi się na numer konta widoczny na ostatniej stronie podania kandydata z IRK (uwaga: numer ten służy tylko do opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką).
 8. Po wypełnieniu wszystkich kroków w systemie IRK i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej oraz opłaty za ELS należy dostarczyć dokumenty do dziekanatu. 
  Dokumenty przyjmowane będą od 1 lipca 2017 r. w poniedziałki i wtorki w godz. 9:00-14:00. Kandydaci są przyjmowani do wyczerpania limitu miejsc określonego dla danego kierunku wg kolejności złożenia dokumentów (nie jest brana pod uwagę kolejność rejestracji w systemie IRK).
 9. W momencie składania dokumentów kandydat otrzyma umowę o odpłatności za studia wraz z numerem konta, na które należy wnosić czesne oraz inne opłaty na rzecz Uczelni (konto związane z tokiem studiów).
   
 10. Numer konta jest indywidualny dla każdej osoby więc nie należy wymieniać się nim. Z tego numeru studenci korzystają przez wszystkie lata swoich studiów na UKSW. Na powyższy numer osoba przyjęta, czyli ta, która złożyła dokumenty i podpisała umowę wnosi:

  a) czesne (w systemie ratalnym, bądź jednorazowo)
  b) wszelkie inne opłaty związane z tokiem studiów
   
 11. Po złożeniu dokumentów kandydat st. II stopnia wypełnia deklarację wyboru specjalności.
   
 12. Na studiach I stopnia wybór specjalności dokonywany jest pod koniec I roku studiów (patrz - regulamin wyboru specjalności)

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydat na studia niestacjonarne składa następujące dokumenty:

 

STUDIA I STOPNIA


1) wydrukowane podanie o przyjęcie na studia, wypełnione poprzez uzupełnienie formularza dostępnego na osobistym koncie rekrutacyjnym w systemie IRK, podpisane przez kandydata;

2) świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis świadectwa dojrzałości wystawiony przez szkołę (w przypadku egzaminu dojrzałości) lub przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (w przypadku egzaminu maturalnego), posiadający moc oryginału albo duplikat świadectwa dojrzałości (dotyczy maturzystów, którzy utracili świadectwo) albo dyplom IB (albo EB) albo świadectwo maturalne uzyskane za granicą

- kandydat składa wraz z egzemplarzem oryginalnym również kserokopię;

3) kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość kandydata (np. paszportu)

- oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów

4) dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej

5) dowód wniesienia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS)

 

STUDIA II STOPNIA


1) wydrukowane podanie o przyjęcie na studia, wypełnione poprzez uzupełnienie formularza dostępnego na osobistym koncie rekrutacyjnym w systemie IRK, podpisane przez kandydata;

2) oryginał lub odpis dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędnego

- kandydat składa wraz z egz. oryginalnym również kserokopię

 

UWAGA: jeśli kandydat nie odebrał jeszcze dyplomu ukończenia studiów I stopnia  powinien tymczasowo złożyć zaświadczenie o ukończeniu studiów


4) suplement do dyplomu (oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów)
- kandydat składa kserokopię

5) kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość kandydata (np. paszportu)

- oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów

6) dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej

7) dowód wniesienia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS)

 

MIEJSCE PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty przyjmowane będą od 3 lipca 2017 r. w poniedziałki i wtorki w godz. 9:00-12:00; 12:30-14:00 ;
ul. Wóycickiego 1/3, budynek nr 15, pokój 1507 oraz 1506.

Na studia niestacjonarne kandydaci są przyjmowani do wyczerpania limitu miejsc określonego dla danego kierunku wg kolejności złożenia dokumentów (nie jest brana pod uwagę kolejność rejestracji w systemie IRK). 

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach