Rekrutacja do projektu "NOWOCZESNY PEDAGOG"

Projekt „Nowoczesny pedagog”

           Nr POWR.03.01.00-00-K423/16

 

Z dn. 1.12.2016 z ramienia NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU na Wydziale Nauk Pedagogicznych UKSW w Warszawie rozpoczęła się realizacja projektu NOWOCZESNY PEDAGOG.

 

Projekt realizowany jest w ramach:

Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działanie: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Numer naboru: POWR.03.01.00-IP.08-00-PRK/16

Numer projektu: POWR.03.01.00-00-K423/16

 

Okres realizacji projektu: 3 edycje w okresie od: 2016-12-01 do: 2019-09-30

Opłata dla uczestników – BEZPŁATNIE

Liczba uczestników: 120 osób, po 40 osób w każdej z 3 edycji (3 lata trwania projektu)

miejsce: Kampus UKSW,  ul. Wóycickiego 1/3,  Warszawa (Młociny)

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowity koszt projektu wynosi 402345 zł., z czego środki UE stanowią 390273 zł.

 

Podstawowe informacje o projekcie

Celem głównym projektu jest podniesienie pożądanych na rynku pracy kompetencji zawodowych, komunikacyjnych, w zakresie przedsiębiorczości, informatycznych i analitycznych studentów pedagogiki i pedagogiki specjalnej ostatniego roku studiów I i II stopnia. Absolwenci dzięki udziałowi w projekcie zwiększą swe szanse na zatrudnienie, jak również elastyczność i uniwersalność na rynku pracy.

 

Działania projektowe będą stanowiły elementy dodatkowe w cyklu kształcenia.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

Projekt przewiduje objęcie wsparciem 120 studentów WNP, którzy chcą podwyższać kompetencje zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy. Będą to studenci i studentki dwóch ostatnich semestrów studiów stacjonarnych I i II stopnia, tj. po 40 studentów każdego roku trwania programu (3 edycje: 40 uczestników w roku akademickim 2016/17, 40 uczestników w roku 2017/18 oraz 40 uczestników w roku 2018/19).

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE NOWOCZESNY PEDAGOG dostępny jest w Biurze Projektu (bud. 15, pok. 1504, ul Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa) oraz na stronie projektu.

 

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:

 

zad.1 Certyfikowane kursy i warsztaty:

1.      Zastosowanie narzędzi dostępnych w chmurze do tworzenia materiałów edukacyjnych,

2.      Uniwersalne projektowanie w dydaktyce,

3.      Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji,

4.      Przedsiębiorczość dla nauczycieli,

5.      Metoda projektowa i warsztatowa w praktyce szkolnej,

6.      Moralność i empatia w pracy pedagoga,

7.      Pomocy przedmedyczna dla dzieci,

8.      Angielski dla pedagogów (B2),

9.      Animacja zabaw,

10.  Bajkoterapia.

 

zad. 2 Zespołowa praca metodą projektu w zakresie:

1.      Lalkoterapia,

2.      Terapia Hokus Focus,

3.      Zastosowanie platformy e-learningowej,

4.      W cudzych butach opracowywania metod rozwijania empatii wśród studentów,

5.      Wydziałowe spotkania z ekspertami rynku pracy;

 

zad. 3 Wizyty studyjne u pracodawców z obszaru pedagogiki i pedagogiki specjalnej.

 

Plan zajęć

Wkrótce

 

Zasady rekrutacji

Informacje o rozpoczęciu rekrutacji wraz z dokumentami rekrutacyjnymi będą pojawiać się na stronie projektu oraz będą rozsyłane w mass-mailingu do wszystkich potencjalnych uczestników.

O przyjęciu do projektu decyduje analiza bilansu kompetencji uczestników (pretest) oraz wysokość średniej ocen z poprzedniego roku studiów.

Informacja o zakwalifikowaniu do projektu zostanie rozesłana studentom w wiadomości e-mailowej.

 

Rekrutacja ma charakter dwuetapowy:

1) informacyjno-promocyjny: plakaty informacyjne, informacje na stronach internetowych uczelni, mass-mailing rozsyłany do potencjalnych uczestników projektu,

2) nabór dokumentów rekrutacyjnych składanych osobiście w Biurze Projektu (bud. 15, pok. 1504, ul Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa) lub wysyłanych pocztą na adres Biura.

 

W przypadku przekroczenia limitu zgłoszeń określonego w projekcie, sporządzona zostanie lista rezerwowa zgłoszeń spełniających warunki formalne. Osoby z listy rezerwowej będą mogły wziąć udział w projekcie w przypadku rezygnacji osób zakwalifikowanych do projektu lub niespełnienia warunków przez osoby wcześniej zakwalifikowane. Wolne miejsce będzie proponowane pierwszej osobie z listy rezerwowej. Dodatkowy nabór z listy rezerwowej przeprowadzony zostanie najpóźniej w dniu rozpoczęcia pierwszego zadania.

 

W przypadku zgłoszenia się do projektu niewystarczającej liczby studentów, zostanie ogłoszona rekrutacja uzupełniająca trwająca od momentu zakończenia rekrutacji podstawowej do rozpoczęcia pierwszego zadania.

 

Pierwsza rekrutacja do projektu wśród studentów 3 roku studiów stacjonarnych I stopnia i 2 roku studiów stacjonarnych II stopnia odbędzie się w grudniu 2016 roku.

Druga i trzecia rekrutacja odbędzie się w roku akademickim 2017/18 i 2018/19 w okresie wrzesień-październik.

 

Cel projektu

Pedagogika to jeden z najchętniej wybieranych kierunków studiów w Polsce, w związku z czym jej absolwenci stanowią znaczną część ogółu absolwentów, corocznie zasilających krajowy rynek pracy (ok. 15% wg GUS). W związku z niżem demograficznym i malejącą liczbą uczniów, stale dochodzi do redukcji zatrudnienia w szkołach (Raport o stanie edukacji 2011, IBE). W efekcie na rynku pracy o etaty nauczycielskie ubiegają się absolwenci pedagogiki oraz doświadczeni nauczyciele.

Podstawowym celem projektu jest podniesienie pożądanych na rynku pracy kompetencji zawodowych, komunikacyjnych, w zakresie przedsiębiorczości, informatycznych i analitycznych studentów pedagogiki i pedagogiki specjalnej ostatniego roku studiów I i II stopnia, a tym samym ich zawodowej atrakcyjności, elastyczności i uniwersalności.

 

Uczestnicy

W projekcie mogą wziąć udział studenci Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW w Warszawie.

Projekt będzie trwał 3 lata i przeznaczony jest dla trzech kolejnych roczników studentów, tj. po 40 uczestników w każdym roku (edycji) trwania projektu (razem 120 osób). Wybrani do projektu studenci to słuchacze ostatnich dwóch semestrów studiów stacjonarnych I i II stopnia, którzy w roku 2017, 2018 i 2019 staną się absolwentami szukającymi pracy lub możliwości dalszego kształcenia.

Projekt obejmuje kobiety i mężczyzn w proporcji adekwatnej do liczby studentów na danym roku i kierunku ogółem dla I i II stopnia studiów.

Każdy uczestnik uzyska możliwość uczestniczenia w 4 z 10 oferowanych warsztatów i certyfikowanych szkoleń, w 2 z 5 zajęć projektowych oraz w 2 z 4 wizyt studyjnych.

 

Kształcenie kompetencji

Kompetencje nauczyciela zdefiniowano w oparciu o wytyczne Krajowych Ram Kwalifikacji, zachowując podział na wiedzę, umiejętności i postawy przyporządkowane do kompetencji nauczycielskich, tj.: 1) merytorycznych (wiedza), 2) dydaktyczno-metodycznych (umiejętności) i 3) wychowawczych (postawy). Wprowadzane kształcenie kompetencyjne, w którym student nabywa wiedzę, wzbogaca umiejętności i kształtuje postawy, promuje jego aktywność i samodzielność. W każdej z powstałych trzech ścieżek kompetencyjnych zawierają się kompetencje kształtowane poprzez działania przewidziane w projekcie, tj.: zawodowe, komunikacyjne, w zakresie przedsiębiorczości, informatyczne, analityczne. Każdej z powyższych kompetencji przyporządkowano określone formy wsparcia.

 

kompetencje zawodowe:

1) warsztaty 16h - Pomoc przedmedyczna udzielana dzieciom (certyfikat)

2) warsztaty 16h - Animator zabaw

3) warsztaty 16h - Bajkoterapia

4) zajęcia projektowe 30h - Lalkoterapia

5) zajęcia projektowe 30h - Terapia HOKUS-POKUS

6) zajęcia projektowe 30h - Wydział. Spotkania z Ekspertami Rynku Pracy

7) wizyty studyjne u pracodawców - każda wizyta 8h

 

kompetencje komunikacyjne:

8) warsztaty 16h - j. angielski dla pedagogów (poz.B2),

9) warsztaty 16h - Moralność i empatia w pracy pedagoga,

10) zajęcia projektowe 30h - W cudzych butach: opracowanie metody rozwijania empatii wśród studentów pedagogiki i pedagogiki specjalnej i jej wdrożenie

 

kompetencje w zakresie przedsiębiorczości:

11) warsztaty 16h - Przedsiębiorczość dla nauczycieli,

 

kompetencje informatyczne:

12) warsztaty 16h - Zastosowanie narzędzi dostępnych w chmurze do tworzenia materiałów edukacyjnych, kolaboracji uczniów i weryfikacji ich wiedzy,

13) warsztaty 16h - Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji, również z udziałem st. niepełnosprawnych,

14) zajęcia projektowe 30h - Zastosowanie platformy e-learningowej do stworzenia zasobnika wiedzy dla potrzeb st. WNP

 

kompetencje analityczne:

15) warsztaty 16h - Uniwersalne projektowanie w dydaktyce

16) warsztaty 16h - Metoda projektowa i warsztatowa w praktyce szkolnej.

 

Program zajęć

Przewidziane w projekcie formy wsparcia stanowią elementy dodatkowe w procesie kształcenia. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

 

Zajęcia warsztatowe:

1.      Pomoc przedmedyczna udzielana dzieciom (certyfikat)

2.      Animator zabaw

3.      Bajkoterapia

4.      Język angielski dla pedagogów (poz.B2)

5.      Moralność i empatia w pracy pedagoga

6.      Przedsiębiorczość dla nauczycieli

7.      Zastosowanie narzędzi dostępnych w chmurze do tworzenia materiałów edukacyjnych, kolaboracji uczniów i weryfikacji ich wiedzy

8.      Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji

9.      Uniwersalne projektowanie w dydaktyce

10.  Metoda projektowa i warsztatowa w praktyce szkolnej.

 

Przewidzianych jest 10 grup warsztatowych. Każdy uczestnik weźmie udział w 4 zajęciach warsztatowych. Każdy warsztat będzie trwał 16h, grupy będą 16 osobowe. Warsztaty będą dobierane do każdego uczestnika indywidualnie w oparciu o przeprowadzony bilans kompetencji oraz wysokość średniej ocen z ostatniego roku studiów.

 

Zajęcia projektowe

1.      Lalkoterapia – wykonanie pod okiem lalkarza lalki, następnie opracowanie koncepcji lalkoterapii w terapii dzieci chorych i niepełnosprawnych i jej wdrożenie przy udziale instytucji działających na ich rzecz.

2.      Terapia HOKUS FOKUS – wykorzystanie magicznych sztuczek w innowacyjnej terapii dzieci z niepełnosprawnościami, w oparciu o ich naturalną ciekawość i potrzebę zabawy.

3.      Zastosowanie platformy e-learningowej do stworzenia zasobnika wiedzy dla potrzeb studentów Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW w Warszawie.

4.      W cudzych butach – opracowanie metody rozwijania empatii wśród studentów pedagogiki i pedagogiki specjalnej i jej wdrożenie.

5.      Wydziałowe Spotkania z Ekspertami Rynku Pracy: organizacja koncepcyjna, tematyczna, merytoryczna i logistyczna regularnych spotkań specjalistów praktyków ze studentami Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW w Warszawie oraz koncepcji zamawianych prac dyplomowych.

 

Przewidzianych jest 5 projektów, każdy po 2 grupy (razem 10 grup projektowych). Każdy uczestnik będzie mógł wziąć udział w 2 projektach. Każdy projekt będzie trwał 30h, grupy będą 8-osobowe. Projekty będą dobierane do każdego uczestnika indywidualnie w oparciu o przeprowadzony bilans kompetencji oraz wysokość średniej ocen z ostatniego roku studiów.

 

Wizyty studyjne

Celem wizyt studyjnych jest wyposażenie uczestników w praktyczną wiedzę, umiejętności i postawy. Wizyty studyjne będą odbywały się w instytucjach działających w obszarze pedagogiki i pedagogiki specjalnej.

 

Przewidziane są wizyty studyjne u 4 pracodawców, każda przeznaczona dla 2 grup (razem 8 wizyt studyjnych) . Do każdego miejsca udadzą się 2 grupy po 10 osób. Każdy uczestnik będzie mógł wziąć udział w wizycie studyjnej w 2 instytucjach. Wizyty studyjna będzie jednodniowa (8h).

Program wizyty: wprowadzenie w specyfikę działania instytucji, warsztaty dla uczestników projektu, spotkanie podsumowujące.

 

Organizacja zajęć

wkrótce

 

Zapytania ofertowe

wkrótce

 

Kontakt:

Koordynator Projektu: dr Marlena Kilian, m.kilian@uksw.edu.pl

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

REGULAMIN REKRUTACJI - szczegóły

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - szczegóły

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA - szczegóły

OŚWIADCZENIE - szczegóły