REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROGRAMU ERASMUS+ NA SEMESTR ZIMOWY lub LETNI roku akademickiego 2017/2018

Informujemy, że w okresie 1.05.2017-14.04.2017 będzie otwarta rekrutacja kandydatów na wyjazd na studia za granicą w semestrze zimowym lub letnim 2017/2018 w Programie Erasmus+.  Rejestrować należy się w systemie USOSWeb (zakładka WYMIANA STUDENCKA).

Jednocześnie przypominamy, że w ramach Programu Erasmus+, oprócz studiów, można zrealizować zagraniczne praktyki. W tym przypadku obowiązuje rekrutacja ciągła, a student sam wybiera miejsce odbycia praktyk w wybranej placówce w kraju uczestniczącym w Programie Erasmus+.

 

W ramach Programu studenci mogą realizować część studiów za granicą począwszy od drugiego roku studiów I stopnia, w tym doktoranci i studenci studiów niestacjonarnych (z wyjątkiem studiów podyplomowych).

Studenci mogą wyjechać na okres nieprzekraczający 12 miesięcy w każdym cyklu studiów (licencjanckich, magisterskich lub doktoranckich), niezależnie od rodzaju mobilności (studia czy praktyka zawodowa).

 

Wyjazd na studia służy zrealizowaniu w uczelniach partnerskich programu studiów zbliżonego do programu obowiązującego studenta na macierzystym wydziale, przewidzianego regulaminem studiów na danym kierunku.

Każdorazowy wyjazd na studia musi obejmować minimum 1 semestr studiów stacjonarnych, połączony z uzyskaniem w uczelni partnerskiej minimum 30 ECTS w każdym semestrze.

 

Studenci WNP mogą wyjechać do uczelni partnerskich z następujących krajów: Litwy, Słowacji, Czech, Węgier, Niemiec, Austrii, Francji, Włoch, Hiszpanii, Portugalii, Norwegii, Turcji.

 

Aktualna lista uczelni partnerskich znajduje się na stronie USOSweb: -

Dla studentów - wymiana studencka - oferty wyjazdów - WNP

 

Rekrutacja odbywa się w trzech etapach:

•              I etap: rejestracja w systemie USOSweb

•              II etap: egzaminy językowe w SJO (Szczegółowych terminów należy

szukać na stronie Studium Języków Obcych http://www.sjo.uksw.edu.pl/node/353)

•              III etap: rekrutacja w ramach komisji wydziałowej (termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej podany zostanie po zakończeniu II etapu rekrutacji)

 

Prosimy o zapoznanie się z Procedurą Rekrutacyjną Programu Erasmus+

obowiązującą na UKSW (do pobrania, strona

http://www.pedagogika.uksw.edu.pl/sites/default/files/Erasmus_zasady%20wst%C4%99pnej%20kwalifikacji%20SMS%202015-2016.pdf)

i WNP (do pobrania, strona

http://www.pedagogika.uksw.edu.pl/sites/default/files/Wydzia%C5%82%20Nauk%20Pedagogicznych%20UKSW-%20Erasmus.pdf).

 

W razie jakichkolwiek pytań należy kontaktować się z wydziałowym

koordynatorem Programu Erasmus+ dr Marleną Kilian.

e-mail: m.kilian@uksw.edu.pl

 

Więcej informacji znajduje się w zakładce ERASMUS+ na stronie WNP:

http://www.pedagogika.uksw.edu.pl/node/1066

oraz

Działu Współpracy Międznarodowej: http://dwm.uksw.edu.pl

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach