REKRUTACJA DO PROGRAMU ERASMUS+ NA SEMESTR ZIMOWY lub LETNI roku akademickiego 2018/2019

Informujemy, że w okresie 29.01-2.03.2018 otwarta jest rekrutacja kandydatów na wyjazd na studia za granicą
w semestrze zimowym lub letnim 2018/2019 w Programie Erasmus+. Rejestrować należy się w systemie USOSWeb (zakładka wymiana studencka).

W ramach Programu studenci mogą realizować część studiów za granicą począwszy od 2 roku studiów I stopnia (na specjalnych warunkach od 1 roku studiów I st.), w tym doktoranci i studenci studiów niestacjonarnych (z wyjątkiem studiów podyplomowych). Studenci mogą wyjechać na okres nieprzekraczający 12 miesięcy w każdym cyklu studiów (licencjanckich, magisterskich lub doktoranckich), niezależnie od rodzaju mobilności (studia czy praktyka zawodowa).

Wyjazd służy zrealizowaniu w uczelniach partnerskich programu studiów zbliżonego do programu obowiązującego studenta na macierzystym wydziale, przewidzianego regulaminem studiów na danym kierunku. Każdorazowy wyjazd na studia musi obejmować minimum 1 semestr studiów stacjonarnych, połączony z uzyskaniem w uczelni partnerskiej minimum 30 ECTS w każdym semestrze.

Studenci WNP mogą wyjechać do uczelni partnerskich z następujących krajów: Litwy, Słowacji, Czech, Węgier, Niemiec, Austrii, Francji, Włoch, Hiszpanii, Portugalii, Norwegii, Turcji.

Aktualna lista uczelni partnerskich znajduje się na stronie USOSweb: - Dla studentów - wymiana studencka - oferty wyjazdów - WNP

Rekrutacja odbywa się w trzech etapach:

  • I etap: rejestracja w systemie USOSweb
  • II etap: egzaminy językowe w SJO (Szczegółowych terminów należy szukać na stronie Studium Języków Obcych http://sjo.uksw.edu.pl/node/353)
  • III etap: rekrutacja w ramach komisji wydziałowej (termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej podany zostanie po zakończeniu II etapu rekrutacji)

Jednocześnie przypominamy, że w ramach Programu Erasmus+, oprócz studiów, można zrealizować zagraniczne praktyki. W tym przypadku rekrutacja jest ma charakter ciągły - wnioski o wyjazd można składać przez cały rok akademicki.

Prosimy o zapoznanie się z Procedurą Rekrutacyjną Programu Erasmus+ obowiązującą na UKSW (do pobrania, strona http://www.dwm.uksw.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=628&Itemid=234 i WNP (do pobrania, strona http://www.pedagogika.uksw.edu.pl/sites/default/files/Wydzia%C5%82%20Nauk%20Pedagogicznych%20UKSW-%20Erasmus.pdf).

W razie jakichkolwiek pytań należy kontaktować się z wydziałowym koordynatorem Programu Erasmus+ dr Marleną Kilian. e-mail: m.kilian@uksw.edu.pl

Więcej informacji znajduje się w zakładce ERASMUS+ na stronie WNP:  http://www.pedagogika.uksw.edu.pl/node/1066 oraz Działu Współpracy Międznarodowej: http://dwm.uksw.edu.pl

ZAPRASZAMY!