Termin złożenia prac dyplomowych

Szanowni Studenci,

informujemy, że w roku akademickim 2017/2018 ostatecznym terminem złożenia prac dyplomowych jest 15 czerwca 2018 r.

Niezłożenie w terminie pracy dyplomowej skutkuje skreśleniem z listy studentów. (na podstawie § 41 Regulaminu Studiów w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2017 r.)

Do dnia 15 czerwca 2018 r. należy złożyć w dziekanacie:

  • kartę pracy dyplomowej z podpisem promotora i studenta (drukowaną z APD)
  • wniosek o powołanie Komisji Egzaminacyjnej (druowany z APD)
  • Wniosek o udzielenie licencji (drukowane z APD)
  • Oświadczenie z podpisem studenta i kierującego pracą (drukowane z APD)
  • 4 zdjęcia formatu 4,5 x 6,5 cm.
  • Dowód opłaty za dyplom 60 zł. (opłatę uiszcza się na konto indywidualne podane w usoweb)
  • Życiorys zawodowy (podaby ze strony w WNP => zakładka druki podań)
  • Raport OSA (Otwarty System Antyplagiatowy) z podpisem promotora (raport drukowany z APD)
  • Teczkę formatu A4 na gumkę

Po uzyskaniu wszystkich zaliczeń należy dostarczyć do dziekanatu (najpóźniej do ostatniego dnia sesji egzaminacyjnej):

- kartę obiegową

 

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:

- złożenie pracy dyplomowej do dziekanatu do 15 czerwca 2018 r. wraz z wyżej wymienionymi dokumentami

- uzyskanie wszystkich zaliczeń i wpisów ocen w systemie USOS

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach