Akty prawne

I AKTY ZEWNĘTRZNE

 

II AKTY WEWNĘTRZNE

- STATUT UCZELNI

UCHWAŁY SENATU 

- REGULAMIN STUDIÓW

- PISMA OKÓLNE

- ZARZĄDZENIA REKTORA 

- DECYZJE REKTORA

AKTY WEWNĘTRZNE DOTYCZĄCE SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
 

www.ksztalcenie.uksw.edu.pl

 

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW

 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
- Pedagogika, studia  pierwszego stopnia,  specjalność Doradztwo zawodowe z personalnym i edukacja ustawiczna oraz specjalność: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą
- Pedagogika, studia pierwszego stopnia, specjalność Pedagog szkolny z terapią pedagogiczną
- Pedagogika specjalna, studia  pierwszego stopnia
STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
- Pedagogika, studia  drugiego stopnia,  specjalność Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą
- Pedagogika, studia  drugiego stopnia,  specjalność Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza
- Pedagogika, studia  drugiego stopnia,  specjalność Pedagogika pracy z zarządzaniem zasobami ludzkimi
- Pedagogika, studia  drugiego stopnia,  specjalność Terapia pedagogiczna z edukacją włączającą
STUDIA PODYPLOMOWE
- Studia Podyplomowe Nadające Kwalifikacje Nauczycielskie i Przygotowanie Pedagogiczne
- Studia Podyplomowe Zarządzanie Oświatą
- Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna ze Wsparciem Ucznia z Trudnościami Adaptacyjnymi (Różnice Kulturowe, Zmiana Środowiska Edukacyjnego)
Pedagogika Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Tyflopedagogika
 
DOKUMENTACJA TOKU STUDIÓW

www.ksztalcenie.uksw.edu.pl

- Zarządzenie Nr 48/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie obowiązków związanych z przeprowadzaniem egzaminów i zaliczeń oraz dokumentowaniem ich wyników w systemie USOS

 

OCENA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

- Zarzadzenie Nr 28/2013 Rektora UKSW z dnia 17 maja 2013r. w sprawie ustalenia wzorów sprawozdań z oceny okresowej nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Załączniki do Zarządzenia na stronie Senatu UKSW (załączniki do Zarządzenia Nr 28/2013).

- Decyzja nr 21/2013 Rektora UKSW z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie ogólnouczelnianego wzoru ankiety oceny zajęć dydaktycznych

? załącznik

OCENA JEDNOSTKI

- Raport samooceny