Studia magisterskie

studia II stopnia

KIERUNEK PEDAGOGIKA          

specjalność:

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
z edukacją włączającą

 

specjalność:

Pedagogika pracy
z zarządzaniem zasobami ludzkimi

 

specjalność:


Pedagogika resocjalizacyjna
i opiekuńczo-wychowawcza

 

specjalność wyłącznie dla absolwentów studiów licencjackich kierunku pedagogika,  pedagogika specjalna, nauki o rodzinie:


Terapia pedagogiczna z edukacją włączającą