Pedagogika Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Tyflopedagogika

 

Pedagogika Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Tyflopedagogika

 

 

Planowany termin rozpoczęcia studiów: październik 2017 r.

Termin rozpoczęcie internetowej rejestracji: 1 maja 2017 r.

Termin rozpoczęcia przyjmowania dokumentów: 8 maja 2017 r. (dokumenty przyjmujemy w poniedziałki i wtorki)

Czas trwania studiów: trzy semestry

Miminalna liczba słuchaczy: 30 osób

Miejsce: Campus UKSW,  ul. Wóycickiego 1/3,  Warszawa (Młociny)

Opłata za jeden semestr: 1900 zł. za semestr


Uczestnik studiów podyplomowych opłaca studia za cały rok z góry lub w ratach comiesięcznych do 10 dnia miesiąca.

 

PLAN ZAJĘĆ

szczegóły wkrótce

 

CEL STUDIÓW

      Proponowana forma kształcenia uzupełnia i aktualizuje wiedzę dotyczącą pracy z uczniem
z niepełnosprawnością intelektualną i wzrokową, a w szczególności:

 1. Zapewnia teoretyczno-praktyczne przygotowanie Słuchaczy do racjonalnego wspomagania
  i ukierunkowywania rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną i wzrokową zgodnie
  z jego potencjałem rozwojowym.
   
 2. Umożliwia wypracowanie strategii rozpoznawania i rozwiązywania problemów ucznia
  z niepełnosprawnością intelektualną i wzrokową na wszystkich poziomach edukacyjnych.
   
 3. Pozwala nabyć sprawności potrzebne do definiowania umiejętności tych uczniów.
   
 4. Kształtuje umiejętności tworzenia przez specjalistów zajmujących się edukacją i rehabilitacją dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i wzrokową w  specjalnych, integracyjnych placówkach oświatowych, a także tych, które realizują program edukacji włączającej (ogólnodostępne przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjalne
  i ponadgimnazjalne, internaty, domy dziecka):
 • właściwych warunków do realizacji procesu edukacji, rehabilitacji: w tym szczególnie w zakresie metod pracy z dzieckiem/uczniem o specjalnych potrzebach opiekuńczych, wychowawczych, edukacyjnych i terapeutycznych ze względu na dysfunkcje intelektualne i dysfunkcje wzroku.
 1. Pozwala również na opanowanie umiejętności planowania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa (por. Rozp. MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2013 r., Nr 0, poz. 532).
   
KWALIFIKACJE

        Uzyskiwane uprawnienia dają nauczycielom i wychowawcom dodatkowe kwalifikacje wspierania edukacji i rehabilitacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i wzrokową, realizującej program inkluzji edukacyjnej w warunkach szkolnictwa powszechnego i integracyjnego (np. jako nauczyciel wspomagający) oraz w placówkach specjalnych, intencjonalnie tworzonych z myślą o tej grupie osób z niepełnosprawnością. Absolwent ma możliwość nabycia wiedzy m.in. z zakresu pracy diagnostyczno-terapeutycznej oraz konsultacyjnej dotyczącej wspierania innych nauczycieli w rozwiązywaniu problemów uczniów niewidomych, słabowidzących i z niepełnosprawnością intelektualną na różnych etapach edukacyjnych (na przykład jako tzw. szkolny specjalista).

 

Program studiów jest opracowaniem autorskim zgodnym z:

 1. Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2012 r., Nr 248, poz.1483),
 2. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2013 r., Nr 0, poz. 532),
 3. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określania szkół i wypadków, w których można zatrudniać nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 2009 r., Nr. 50, poz. 400).

 

 

MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA

       Posiadane przez Absolwenta przygotowanie zawodowe predestynować go będzie do pracy na stanowisku:

 • wychowawcy, nauczyciela wspierającego, pedagoga specjalnegom, terapeuty, specjalisty, pedagoga specjalnego, w zakresie pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną, tyflopedagogiki,
 • pedagoga specjalnego, rehabilitanta, doradcy i konsultanta.

        Absolwenci będą przygotowani do pracy w różnych formach organizacyjnych właściwych dla kwalifikacji osiąganych w ramach Studiów Podyplomowych, w tym: w instytucjach systemu edukacji, opieki zdrowotnej, sektora pracy i polityki społecznej; zatrudnienie w celu optymalizacji procesu kształcenia, wychowania, opieki i terapii pedagogicznej.

      Studia Podyplomowe stworzą możliwość zatrudnienia w placówkach edukacyjno-rehabilitacyjnych, w tym zwłaszcza obejmujących swym oddziaływaniem osoby z dysfunkcją wzroku i różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej:

 • w przedszkolach i szkołach integracyjnych (z oddziałami integracyjnymi) - na stanowisku pedagoga wspomagającego (w tym tyflopedagoga, pedagoga organizującego kształcenie i współorganizującego rehabilitację osób z niepełnosprawnością intelektualną),
 • w szkołach i przedszkolach pracujących według koncepcji edukacji włączającej - w charakterze pedagoga wspomagającego lub specjalisty-konsultanta,
 • w przedszkolach, szkołach specjalnych, ośrodkach szkolno-wychowawczych - w charakterze tyflopedagoga, pedagoga organizującego kształcenie i współorganizującego rehabilitację osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • w placówkach oświatowych - w roli nauczyciela prowadzącego zajęcia z zakresu rehabilitacji oraz w zespołach korekcyjno-kompensacyjnych.

      Przygotowanie zawodowe uprawni również Absolwenta do organizowania i realizacji różnego rodzaju form pomocy pedagogicznej i terapeutycznej dziecku z niepełnosprawnością intelektualną i wzrokową i jego rodzinie w:

 • placówkach specjalistycznego poradnictwa (specjalistyczne poradnie, w tym  poradnie psychologiczno-pedagogiczne, poradnie psychoterapeutyczne),
 • placówkach opiekuńczo-wychowawczych (bursy i internaty);
 • centrach pomocy rodzinie,
 • ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych (na stanowisku pedagoga specjalnego, doradcy, konsultanta),
 • ośrodkach terapeutycznych i rehabilitacyjnych,
 • ośrodkach wczesnego wspomagania rozwoju,
 • ośrodkach wsparcia społecznego (np. miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej);
 • placówkach wsparcia dziennego dla dzieci, młodzieży (świetlice środowiskowe i terapeutyczne, kluby, ośrodki socjoterapeutyczne, ogniska wychowawcze);
 • placówkach o charakterze profilaktyczno-wychowawczym;
 • na stanowiskach związanych z realizacją działań oświatowych (pełnomocnik lub koordynator w środowiskach samorządowych);
 • stowarzyszeniach, fundacjach i innych organizacjach pozarządowych, mediach, itp., realizujących programy edukacyjne, w tym na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną i wzrokową.

      Zatrudnienie w tego typu placówkach obliguje do aktywności na rzecz jednostek, rodzin, środowisk i grup społecznych potrzebujących różnorodnych form wsparcia wychowawczego, profilaktycznego, a zwłaszcza specjalistycznego, w zakresie edukacji oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych intelektualnie i wzrokowo.

 

ADRESACI

      Studia są adresowane do osób posiadających tytuł zawodowy magistra (lub tytuł zawodowy  licencjata) oraz przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela (ukończona specjalizacja nauczycielska, ukończone studia podyplomowe, kurs kwalifikacyjny, kurs pedagogiczny (dyplom; świadectwo ukończenia kursu)), które chcą uzyskać dodatkowe przygotowanie do wykonywania zawodu tyflopedagoga i pedagoga organizującego kształcenie i współorganizującego rehabilitację osób z niepełnosprawnością intelektualną w placówkach ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych na różnych etapach edukacyjnych.

   Uzyskane w ramach Studiów Podyplomowych kwalifikacje z zakresu pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną dodatkowo podnosi przygotowanie Słuchacza do pracy z uczniami niewidomymi i słabowidzącymi.

 

ORGANIZACJA STUDIÓW

      Studia prowadzone będą w trybie niestacjonarnym. Słuchacz zrealizuje 370 godzin zajęć dydaktycznych objętych programem studiów, w tym: wykłady (45), konwersatoria (45), ćwiczenia (210), warsztaty (70)
oraz 120 godzin praktyk zawodowych w trakcie 3-semestralnego toku studiowania.

     Zjazdy odbywają się w ramach dwudniowych zjazdów Słuchaczy organizowanych dwa razy w miesiącu (piątek-sobota).

 

Warunki ukończenia studiów i uzyskania świadectwa ukończenia Studiów Podyplomowych (potwierdzenia uzyskanych kwalifikacji zawodowych):

 1. Uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych.
 2. Aktywność na wszystkich zajęciach objętych programem nauczania, ich pozytywne zaliczenie oraz zdanie wymaganych egzaminów.
 3. Realizacja i zaliczenie praktyk zawodowych u opiekuna wydziałowego.
 4. Zdanie egzaminu dyplomowego jako potwierdzenie nabytych kompetencji zawodowych.

 

Przewidywana liczba Słuchaczy: 30 osób

Uruchomienie danej edycji Studiów Podyplomowych następuje w przypadku zgłoszenia się określonej liczby osób. W przypadku nieuruchomienia Studiów, dokumenty zwracane są Zainteresowanemu.

 

PROGRAM STUDIÓW

       W ramach trwających trzy semestry Studiów Podyplomowych, Absolwent studiów- Pedagogika Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Tyflopedagogika? zdobędzie wiedzę, kompetencje i umiejętności do pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną i wzrokową.

    Absolwent dysponował będzie rzetelną wiedzą, niezbędną do zrozumienia społecznego i kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i terapii w obrębie pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną i tyflopedagogiki. Nabędzie umiejętności posługiwania się warsztatem diagnostycznym i metodycznym w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie i z dysfunkcją wzroku.

    W zakresie Pedagogiki Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Absolwent będzie potrafił diagnozować oraz analizować potrzeby oraz proces edukacji, rehabilitacji, terapii, udzielania wsparcia i opieki uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu, także z głęboką i wieloraką niepełnosprawnością. Bogata oferta kształcenia uwzględni nabywanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w ramach przedmiotów: pedagogika osób niepełnosprawnych intelektualnie, psychologia rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną.

       Absolwent nabędzie umiejętności wzbogacania i doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania w obrębie różnorodnych form terapii i działań pomocowych na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną. Pozna techniki plastyczne, dramę i formy teatralne stosowane w edukacji i terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną. Uzyska wiedzę nt. terapii polisensorycznej, terapii mowy w odniesieniu do wspierania rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną.

     Aspekty opieki i wychowania tej grupy osób niepełnosprawnych podejmie właściwa dla analizowanej problematyki metodyka, realizowana w obrębie następujących przedmiotów: pedagogika przedszkolna dzieci z niepełnosprawnością intelektualną z warsztatem metodycznym, metodyki kształcenia i wychowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym w placówkach oświatowych, praca terapeutyczno-wychowawcza z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.

    W zakresie Tyflopedagogiki Absolwent będzie przygotowany do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i rehabilitacyjnych zadań w obrębie stymulacji, usprawniania i kształcenia odpowiedniego do możliwości rozwojowych uczniów niewidomych i słabowidzących, zwłaszcza na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Przedmioty specjalistyczne obejmą teorię i praktykę: tyflopedagogiki, psychologii rozwoju osób z niepełnosprawnością wzrokową, anatomii, fizjologii i patologii układu wzrokowego, podstaw rehabilitacji widzenia, orientacji przestrzennej i bezpiecznego poruszania się, pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej dzieci z dysfunkcją wzroku (z warsztatem metodycznym).

   Program kształcenia na tej specjalności oferuje pogłębienie wiedzy naukowej i doświadczeń pedagogicznych w zakresie nowoczesnych technologii wspomagających i adaptacji pomocy dydaktycznych w edukacji i rehabilitacji osób z dysfunkcją wzroku oraz nauki technik brajlowskich. Absolwent uzyska rzetelną wiedzę i umiejętności niezbędne do wspierania potrzeb rehabilitacyjnych osób z dysfunkcją wzroku w obrębie orientacji przestrzennej i bezpiecznego poruszania się, rehabilitacji wzroku oraz czynności życia codziennego.

   Absolwent Studiów Podyplomowych posiadał będzie również wiedzę z zakresu konstruowania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych i projektów edukacyjnych (w tym analiza i wymiana doświadczeń) oraz nabędzie umiejętności i kompetencje w ramach udzielania pomocy przedmedycznej.

      Przygotowanie pedagogiczno-psychologiczne specjalne Absolwenta Studiów Podyplomowych uzupełniają zajęcia z zakresu pedagogiki specjalnej, diagnostyki psychopedagogicznej dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym. Słuchacz studiów podyplomowych będzie również przygotowany do podejmowania współpracy ze środowiskiem rodzinnym i społecznym ucznia z niepełnosprawnością intelektualną i z dysfunkcją wzroku.

      Nabędzie umiejętności wzbogacania i doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania w obrębie różnorodnych form terapii i działań pomocowych na rzecz osób z wieloraką niepełnosprawnością, często towarzyszącą głębokiej niepełnosprawności intelektualnej. Pozna np. alternatywne i wspomagające metody komunikacji, w tym szczególnie techniki posługiwania się pismem Braille`a, alfabetem Lorma czy językiem migowym. 

     Uzyskiwane przez Absolwenta efekty kształcenia wspierać będzie praktyka pedagogiczna (zawodowa) organizowana w placówkach ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych oraz w tworzonych z myślą o osobach z niepełnosprawnością intelektualną i wzrokową w różnym wieku placówkach opieki, wychowania, specjalistycznego poradnictwa, terapii i szeroko pojętej rehabilitacji.

       Studia prowadzone będą w trybie niestacjonarnym. Słuchacz zrealizuje 370 godzin zajęć dydaktycznych objętych programem studiów, w tym: wykłady (45), konwersatoria (45), ćwiczenia (210), warsztaty (70) oraz 120 godzin praktyk zawodowych w trakcie 3-semestralnego toku studiowania.

 

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE TREŚCI KSZTAŁCENIA:

Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne specjalne

Treści kształcenia:

 1. Pedagogika specjalna [10 wykł., 10 ćw.]
 2. Pedagogika osób niepełnosprawnych intelektualnie [10 wykł.]
 3. Pedagogika przedszkolna dzieci z niepełnosprawnością intelektualną z warsztatem metodycznym
 4. Tyflopedagogika [10 wykł.]
 5. Pedagogika przedszkolna dzieci z dysfunkcją wzroku z warsztatem metodycznym
 6. Pedagogika wczesnoszkolna dzieci z dysfunkcją wzroku z warsztatem metodycznym
 7. Anatomia, fizjologia i patologia układu wzrokowego [10 ćw.]
 8. Podstawy rehabilitacji wzroku [15 konw.]
 9. Orientacja przestrzenna i bezpieczne poruszanie się osób z dysfunkcją wzroku [15 ćw.]
 10. Psychologia rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną i wzrokową [15 konw.] Diagnostyka psychopedagogiczna dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym [15 konw.]

Dydaktyka specjalna

Treści kształcenia:

 1. Metodyka kształcenia i wychowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w placówkach oświatowych [30 ćw.]
 2. Metodyka kształcenia i wychowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym w placówkach światowych [30 ćw.]
 3. Praca terapeutyczno-wychowawcza z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim [15 ćw.]
 4. Techniki plastyczne w edukacji i terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną [15 warszt.]
 5. Terapia polisensoryczna osób niepełnosprawnych intelektualnie [15 ćw.]
 6. Terapia mowy osób niepełnosprawnych intelektualnie [10 ćw.]
 7. Drama i formy teatralne w terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną [15 warszt.]
 8. Techniki brajlowskie [15 ćw.]
 9. Technologie wspomagające i adaptacja pomocy dydaktycznych w edukacji i rehabilitacji osób z dysfunkcją wzroku [15 ćw.]
 10. Czynności życia codziennego [10 warszt.]
 11. Alternatywne i wspomagające techniki komunikacji [15 warszt.]
 12. Konstruowanie programów edukacyjno-terapeutycznych i projektów edukacyjnych [10 ćw.]
 13. Pomoc przedmedyczna [15 warszt.]

Praktyka (120 godzin)

 

 

PRAKTYKI

       Celem praktyki jest uzyskanie doświadczeń związanych z pracą opiekuńczo-wychowawczą, dydaktyczną
i terapeutyczną z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu i dysfunkcjami wzroku
oraz konfrontowanie nabywanej wiedzy psychologiczno-pedagogicznej w działaniu praktycznym. 

    Słuchacz zobowiązany jest do odbycia 120 godzin praktyki w wybranych przez siebie placówkach ogólnodostępnych, integracyjnych lub specjalnych (zgodnie z wymogami Rozp. MNiSW z 17 stycznia 2012 r., moduł 5).

       Praktyki obejmują 120 godzin obserwacji, asystowania i samodzielnego prowadzenia zajęć  szkolnych i/lub wychowawczych i terapeutycznych, według wyboru Studenta (miejsce praktyk musi być zatwierdzone
przez opiekuna praktyk):

 1. Tygodniowa praktyka w przedszkolu lub w placówce szkolnej, w której kształcą się dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (1 tydzień - 25 godz.): przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna.
 2. Tygodniowa praktyka w przedszkolu lub w placówce szkolnej, w której kształcą się dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym (1 tydzień - 25 godz.): przedszkole specjalne, szkoła podstawowa specjalna, gimnazjum specjalne, szkoła ponadgimnazjalna specjalna.
 3. Tygodniowa praktyka w oddziale rewalidacyjno-wychowawczym dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim (1 tydzień - 20 godz.).
 4. Tygodniowa praktyka w przedszkolu lub w placówce szkolnej, w której kształcą się dzieci i młodzież z niepełnosprawnością wzroku (1 tydzień - 25 godz.): przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna.
 5. Tygodniowa praktyka w placówce opiekuńczej, wychowawczej lub terapeutycznej, realizującej działania na rzecz osób z dysfunkcją wzroku (1 tydzień - 25 godz.)

pod kierunkiem pedagoga, psychologa szkolnego, nauczyciela - wychowawcy klasy, nauczyciela -wychowawcy w internacie. Szczegółowe informacje zawarte są w programie praktyk Rozp. MNiSW z 17 stycznia 2012 r. - moduł 5.

 

W trakcie praktyk Studentowi (Słuchaczowi) zapewnia się następujące formy aktywności:

 1. wizyty w przedszkolach, szkołach i placówkach opiekuńczych, wychowawczych lub socjo-terapeutycznych realizujących działania na rzecz dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 2. obserwowanie zajęć;
 3. asystowanie nauczycielowi prowadzącemu zajęcia;
 4. samodzielne prowadzenie zajęć;

planowanie i omawianie zajęć prowadzonych przez siebie i innych (nauczycieli, studentów, słuchaczy).

 

KADRA PEDAGOGICZNA

   Kadrę pedagogiczną stanowią pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW (tyflopedagodzy, nauczyciele-metodycy, psychologowie i pedagodzy, mający wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi niewidomymi, słabowidzącymi i z niepełnosprawnością intelektualną oraz eksperci: pracownicy Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach k. Warszawy i innych instytucji działających na rzecz osób z dysfunkcją intelektualną i wzrokową.

 

TERMINY ZJAZDÓW

Studia trwają 3 semestry. Zajęcia odbywają się w piątki i soboty, średnio dwa razy w miesiącu.

 

OPŁATY

         Studia są płatne. Wysokość czesnego w roku akademickim 2016/2017 wynosi 1850 zł za semestr. Czesne w roku akademickim 2017/2018 zostanie podane w czerwcu 2017 r.

Uczestnik studiów podyplomowych opłaca studia za cały rok z góry lub w ratach comiesięcznych do 10 dnia miesiąca.

Opłaty dokonuje się na indywidualny numer rachunku bankowego, który otrzymuje się podczas zawarcia z Uczelnią umowy o warunkach o odpłatnościach za studia podyplomowe.

 

PROCEDURY REKRUTACJI

O przyjęciu decyduje:

 • kolejność zgłoszeń wg wymaganych kryteriów po uprzednim zarejestrowaniu w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się przez stronę: 
  http://www.podyplomowe.uksw.edu.pl


   
 • złożenie przez Kandydata kompletu dokumentów, potwierdzających wymagane wykształcenie (na studia przyjmowani są kandydaci, którzy ukończyli studia magisterskie lub licencjackie i posiadają przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne).

 

Decyzję o przyjęciu podejmuje komisja rekrutacyjna w składzie: Dziekan wydziału, Prodziekan, Kierownik Studiów Podyplomowych.

 

Ostatni dzień rekrutacji - do wyczerpania limitu wolnych miejsc, nie później niż do 29.09.2017 r.

 

Procedura rekrutacji

 1. Internetowa Rejestracja Kandydatów (https://podyplomowe.uksw.edu.pl, a w dalszej kolejności:
 2. Dostarczenie wymaganych dokumentów  t.j.:
  1. Kwestionariusz zgłoszeniowy drukowany z IRK
  2. Dyplom ukończenia studiów wyższych (oryginał lub odpis)
  3. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  4. Kserokopia dowodu osobistego (dowód osobisty do wglądu)
  5. Jedno zdjęcie (format taki, jak do dowodu osobistego)
  6. Udokumentowane kwalifikacje nauczycielskie: kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych na specjalności nauczycielskiej lub kopia dyplomu ukończenia studiów podyplomowych, kurs kwalifikacyjny lub kursu pedagogicznego nadającego kwalifikacje nauczycielskie (dyplom; świadectwo ukończenia kursu).
  7. W przypadku innego nazwiska na dyplomie oraz dowodzie osobistym, kserokopia dokumentu poświadczającego zmianę nazwiska (oryginał do wglądu)

 

Komplet dokumentów należy składać osobiście.

 

Wydział Nauk Pedagogicznych UKSW

budynek nr 15,

pokój 1506

ul. Wóycickiego 1/3

01-938 Warszawa

tel. 022 56 99 672

 

KONTAKT

Adres:

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Wydział Nauk Pedagogicznych

ul. Wóycickiego 1/3, budynek 15

01-938 Warszawa

 

Kierownik studiów podyplomowych:

dr hab. Marzena Dycht prof. UKSW

kontakt e-mail: m.dycht@uksw.edu.pl

 

Obsługa administracyjna:

mgr Irmina Pasternacka

mgr Monika Mazurkiewicz (urlop)

tel.: 022 569- 96-72 (pokój 1506)

fax.: 022 569-96-71

kontakt e-mail: i.pasternacka@uksw.edu.pl

www.pedagogika.uksw.edu.pl

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach