Program studiów kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna obejmuje następujące przedmioty:

 • Wystąpienia publiczne
 • Emisja głosu
 • Język obcy nowożytny
 • Gramatyka języka angielskiego
 • Praktyczna fonetyka języka angielskiego
 • Elementy składni w języku angielskim
 • Psychologiczno-pedagogiczne aspekty językowej edukacji dziecka
 • Anglojęzyczna literatura dziecięca
 • Metodyka nauczania języka obcego we wczesnej edukacji
 • Przedmiot z zakresu nauk humanistycznych (ogólnouczelniany)
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Pojęcia i systemy pedagogiczne – wprowadzenie do pedagogiki
 • Historia myśli pedagogicznej 
 • Filozoficzne podstawy pedagogiki
 • Wprowadzenie do psychologii
 • Komunikacja w zawodzie nauczyciela
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Metodyka edukacji plastycznej w przedszkolu i kl. 1-3
 • Wiedza o sztuce, estetyce i kulturze
„Wielki Błękit” – wystawa prac Studentów w ramach zajęć prowadzonych przez dr Kingę Krawiecką – obejrzyj
 • Etyka w zawodzie pedagoga
 • Teoretyczne podstawy wychowania
 • Psychologia rozwoju człowieka
 • Elementy prawa oświatowego/Podstawy prawne i organizacyjne oświaty
 • Prawa dziecka w teorii i praktyce
 • Pedagogika ogólna
 • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
 • Dydaktyka ogólna
 • Pedagogika przedszkolna
Gra edukacyjna przygotowana podczas zajęć dr Kingi Krawieckiej – zobacz więcej
 • Pedagogika specjalna
 • Psychologia społeczna
 • Pedagogika społeczna
 • Psychologia edukacji i wychowania
 • Pedagogika wczesnoszkolna
 • Podstawy wiedzy o języku, literaturze i kulturze
 • Socjologia edukacji
 • Psychologia kliniczna
 • Metodologia badań społecznych
 • Literatura dla dzieci
 • Metodyka edukacji polonistycznej w kl. 1-3
 • Podstawy matematyki dla nauczycieli
 • Edukacja zdrowotna w przedszkolu i szkole
 • Metodyka edukacji zdrowotnej w przedszkolu i kl. 1-3
 • Pedagogika opiekuńcza
 • Statystyka dla pedagogów
 • Wiedza o przyrodzie i społeczeństwie
 • Metodyka edukacji społeczno-przyrodniczej w przedszkolu i kl. 1-3
 • Wiedza o muzyce
 • Metodyka edukacji muzycznej w przedszkolu i kl. 1-3
 • Metodyka edukacji zintegrowanej w przedszkolu
 • Podstawy wychowania fizycznego w przedszkolu i szkole
 • Metodyka edukacji fizycznej w przedszkolu i kl. 1-3
 • Metodyka edukacji matematycznej w przedszkolu
 • Podstawy edukacji informatycznej
 • Metodyka edukacji informatycznej i posługiwania się technologią informacyjno-komunikacyjną
 • Podstawy techniki dla nauczycieli wczesnej edukacji
 • Metodyka edukacji technicznej w przedszkolu i kl. 1-3
 • Seminarium magisterskie
 • Kultura organizacyjna przedszkola i szkoły
 • Diagnostyka edukacyjna dla nauczycieli wczesnej edukacji
 • Metodyka pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Koncepcje dziecka i dzieciństwa
 • Profesjonalny nauczyciel edukacji przedszkolnej
 • Profesjonalny nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • Edukacja międzykulturowa
 • Konwersatorium pedagogiczne w języku angielskim
 • Problemy ekologii we współczesnym świecie
 • Metoda projektowa i warsztatowa w przedszkolu i szkole
 • Ekologiczny projekt edukacyjny
 • Edukacja outdoorowa w przedszkolu i szkole
 • Edukacja ekologiczna w nauczaniu zintegrowanym małego dziecka
 • Podręczniki i programy w przedszkolu
 • Podręczniki i programy w klasach 1-3
 • Zasoby kultury i sztuki w edukacji małego dziecka
 • Kreatywność i twórczość w rozwoju człowieka
 • Ewaluacja i ocenianie w przedszkolu i szkole
 • Obserwacja dziecka w praktyce nauczycielskiej
 • Pedagogika zabawy i metody aktywizujące
 • Praca z dzieckiem zdolnym
 • Organizacja (spersonalizowanego) środowiska edukacyjnego w przedszkolu i szkole
 • Terapia Hokus Fokus
 • Plastyczno-muzyczna ekspresja twórcza
 • Warsztat dramowy nauczyciela
 • Teatralno-dramowe formy wspierania rozwoju dziecka – projekt edukacyjny
 • Podręczniki i programy w przedszkolu
 • Podręczniki i programy w klasach 1-3
 • Zasoby kultury i sztuki w edukacji małego dziecka
 • Kreatywność i twórczość w rozwoju człowieka
 • Ewaluacja i ocenianie w przedszkolu i szkole
 • Obserwacja dziecka w praktyce nauczycielskiej
 • Pedagogika zabawy i metody aktywizujące
 • Praca z dzieckiem zdolnym
 • Organizacja (spersonalizowanego) środowiska edukacyjnego w przedszkolu i szkole
 • Praktyka wprowadzająca do zawodu
 • Praktyka II stopnia
 • Praktyka III stopnia