WAŻNE INFORMACJE:
Szanowni Państwo, zgodnie z Zarządzeniem Nr 14/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021 (załącznik nr 1 do Zarządzenia, paragraf nr 9) (pełna treść zarządzenia) w roku akademickim 2020/2021 egzamin dyplomowy może być przeprowadzony tylko i wyłącznie w formie zdalnej:

– w formie zdalnej poza siedzibą Uczelni

lub

– w formie zdalnej w siedzibie Uczelni (Wydział udostępnia Studentowi salę wyposażoną w sprzęt komputerowy z mikrofonem oraz kamerką)
Wzory strony tytułowej:
strona tytułowa
przykład 1 
przykład 2  

Przykłady tytułowania pliku z pracą:
WNP-numer albumu-LIC (np. WNP-111111-LIC)
WNP-numer albumu-MGR (np. WNP-00000-MGR)
Zgłoszenie aktywowania karty obiegowej – szczegóły

PROCEDURY PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO – szczegóły do zapoznania się
Termin składania prac dyplomowych – rok akademicki 2020/2021:
STUDIA NIESTACJONARNE: I stopnia (licencjackie) oraz STUDIA II stopnia (magisterskie) do dnia 12.06.2021 r.
STUDIA STACJONARNE: I stopnia (licencjackie) oraz STUDIA II stopnia (magisterskie) do dnia 15.06.2021 r.

 
Dziekan, na wniosek studenta oraz kierującego pracą, może przesunąć termin złożenia pracy dyplomowej w przypadku długotrwałej choroby studenta lub innych ważnych przyczyn.
Termin złożenia pracy może zostać przesunięty najpóźniej do 30.09.br.


W takim wypadku należy uzyskać pisemną zgodę promotora i złożyć do dnia 12.06.2021 r. (studia niestacjonarne) oraz do dnia 15.06.2021 r. (studia stacjonarne) w Dziekanacie WNP podanie o przesunięcie terminu złożenia pracy do 30 września br. w wersji papierowej.

Podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy magisterskiej
Podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy licencjackiej
W BIEŻĄCYM ROKU AKADEMICKIM 2020/2021 STUDENT NIE SKŁADA:
– PAPIEROWEJ WERSJI PRACY DYPLOMOWEJ
– PŁYTY CD Z WGRANĄ PRACĄ
– ZDJĘĆ DO DYPLOMU
W PRACY WGRYWANEJ DO APD NIE UMIESZCZA SIĘ OŚWIADCZENIA STUDENTA I PROMOTORA.