Pedagogika specjalna, moduł kształcenia: Pedagogika resocjalizacyjna z edukacją włączającą i międzykulturową

Program studiów obejmuje następujące przedmioty:

 • Historia myśli pedagogicznej
 • Filozoficzne podstawy pedagogiki
 • Wprowadzenie do psychologii
 • Podstawy prawne i organizacyjne oświaty
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Pojęcia i systemy pedagogiczne –wprowadzenie do pedagogiki
 • Pedagogika specjalna
 • Diagnostyka w pedagogice specjalnej
 • Emisja głosu
 • Multimedia w edukacji
 • Dydaktyka ogólna
 • Teoretyczne podstawy edukacji integracyjnej i włączającej
 • Pierwsza Pomoc Przedmedyczna
 • Kultura i techniki studiowania
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Szkolenie biblioteczne
 • Psychologia rozwoju człowieka
 • Pedagogika ogólna
 • Pedagogika osób dorosłych i starszych
 • Teoretyczne podstawy wychowania
 • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
 • Etyka w zawodzie nauczyciela
 • Technologia informacyjna z elementami redakcji tekstów
 • Kultura języka
 • Inkluzja społeczna
 • Psychologia społeczna
 • Psychopedagogiczna diagnoza specjalnych potrzeb edukacyjnych
 • Kompetencje społeczne nauczyciela z treningiem komunikacji
 • Psychologia edukacji i wychowania
 • Pedagogika społeczna
 • Dydaktyka specjalna
 • Praktyki
 • Kształcenie w grupach heterogenicznych
 • Edukacja w warunkach wielokulturowości
 • Metodyka kształcenia w grupach zróżnicowanych I – metody, formy nauczania i indywidualizacja pracy
 • Konstruowanie IPET i projektów edukacyjnych I
 • Pedagogika opiekuńcza
 • Statystyka dla pedagogów
 • Język obcy nowożytni na poziomie B2
 • Psychologia kliniczna
 • Metodologia badań naukowych
 • Systemy wychowania w edukacji inkluzyjnej
 • Programy wychowawcze w edukacji inkluzyjnej
 • Konstruowanie IPET i projektów edukacyjnych II
 • Metodyka kształcenia w grupach zróżnicowanych II – przestrzeń, materiały i narzędzia
 • Metodyka kształcenia w grupach zróżnicowanych III – partnerstwo edukacyjne: uczeń-nauczyciel-rodzic-instytucje-lokalna społeczność
 • Organizacja edukacji włączającej
 • Pedagogika porównawcza
 • Problemy i potrzeby dorosłych osób z niepełnosprawnością
 • Niepełnosprawność w starszym wieku
 • Aktywizacja i wsparcie dorosłych osób z niepełnosprawnością
 • Konwersatorium pedagogiczne w jęz. angielskim na poziomie B2+
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Podstawy kryminologii
 • Metodyka pracy kuratora sądowego
 • Podstawy pracy w środowisku szkolnym
 • Metody aktywizujące w pracy indywidualnej i grupowej
 • Konstruowanie scenariuszy zajęć grupowych TUS
 • Tutoring i superwizja w pracy pedagoga
 • Patologie społeczne
 • Pedagogika penitencjarna
 • Praca z uczniem niedostosowanym społecznie w instytucjach edukacyjno-wychowawczych i resocjalizacyjnych
 • Metodyka pracy pedagoga szkolnego
 • Prawne podstawy resocjalizacji
 • Edukacja międzykulturowa
 • Subkultury młodzieżowe
 • Metodyka pracy resocjalizacyjnej
 • Diagnoza resocjalizacyjna
 • Socjoterapia
 • Resocjalizacja w środowisku otwartym
 • Animacja społeczna i międzykulturowa
 • Metodyka pracy w środowisku otwartym
 • Metodyka pracy w instytucjach zamkniętych
 • Metody Twórczej Resocjalizacji
 • Profilaktyka społeczna
 • Uwarunkowania i terapia uzależnień
 • Wiktymologia
 • Metody i projektowanie edukacji międzykulturowej
 • Współczesne koncepcje w procesie resocjalizacji
 • Readaptacja społeczna

Przed nami w tym roku rozstrzygnięcie konkursu;