Absolwent kierunku pedagogika specjalna w zakresie Pedagogiki resocjalizacyjnej z edukacją włączającą i międzykulturową posiada pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat pedagogiki resocjalizacyjnej, obejmującą terminologię, teorię, metodykę wykonywania typowych zadań oraz normy, procedury i dobre praktyki stosowane w różnych obszarach pedagogiki resocjalizacyjnej.

Ma również pogłębioną wiedzę w zakresie kulturowych więzi społecznych i rządzących nimi prawidłowościach ważnych z punktu widzenia edukacji międzykulturowej.

 • Potrafi integrować i wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej, edukacji włączającej i międzykulturowej oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych. Absolwent dysponuje specjalistyczną wiedzą oraz praktycznymi umiejętnościami w zakresie diagnozowania problemów występujących w środowisku szkolnym, wielokulturowym, naturalnym, w placówkach półotwartych i izolacyjnych.
 • Potrafi samodzielnie projektować i prowadzić badania naukowe oraz konstruować programy działań profilaktycznych, edukacyjnych, resocjalizacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych.
 • Potrafi dobierać środki i metody pracy w celu efektywnego wykonania pojawiających się zadań zawodowych w obszarze wychowania resocjalizującego, edukacji włączającej i międzykulturowej oraz projektowania i przeprowadzania zajęć w każdym z powyższych obszarów.
 • Kształcenie w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej gwarantuje nabywanie umiejętności posługiwania się interdyscyplinarną wiedzą oraz wyposaża Absolwentów w kompetencje społeczne niezbędne do rozumienia, diagnozowania potrzeb i trudności osób o zróżnicowanym rozwoju i nieprzystosowanych społecznie oraz dobierania odpowiednich strategii pomocy i tworzenia systemów wspierania (w tym szczególnie w obszarze edukacji włączającej, międzykulturowej i specjalnej).
 • Wiedza z zakresu podstaw prawnych i organizacyjnych oświaty, organizacji edukacji włączającej i międzykulturowej czy diagnostyki oraz metodyki w pedagogice resocjalizacyjnej i edukacji stwarza możliwość rozwijania wielostronnych zainteresowań zawodowych (nabywania wiedzy i umiejętności) w kierunku organizacji procesu kształcenia, diagnostyki, prognozy i pomiaru efektywności oddziaływań edukacyjnych, wychowawczych, profilaktycznych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych.
 • Absolwent poprowadzi różnorodne formy pracy indywidualnej i grupowej o charakterze edukacyjnym, profilaktycznym, resocjalizacyjnym rozwijające kompetencje społeczne podopiecznych.
 • Ponadto posiada niezbędne w pracy zawodowej kompetencje: etyczne, komunikacyjne, kreatywne i organizacyjne oraz pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy, umiejętności i kompetencji.
 • Absolwent posiada umiejętności rozwiązywania wielu problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, resocjalizacyjnych i oświatowo-kulturalnych osób i dylematów grup społecznych znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych.
 • Ponadto stosuje środki psychologiczno-pedagogiczne, socjalne i opiekuńcze ograniczające te trudności, z ukierunkowaniem na samodzielne rozwiązywanie problemów przez podopiecznego.
 • Absolwent posiada też kompetencje do międzykulturowego komunikowania się dzięki refleksji nad istotą i znaczeniem kultury dla budowania tożsamości jednostki. Jest wrażliwy na odmienność kulturową, jak też świadomy znaczenia i wpływu kultury na kształtowanie tożsamości kulturowej danej zbiorowości.

 • Absolwent – dzięki własnym kompetencjom merytorycznym i językowym – posiada również umiejętności nawiązywania, organizowania i rozwijania współpracy ze środowiskiem rodzinnym dzieci, młodzieży i dorosłych oraz specjalistami, ekspertami, praktykami.

Absolwenci otrzymają zawodowy tytuł magistra pedagogiki specjalnej, w zakresie specjalności Pedagogika resocjalizacyjna z edukacją włączającą i międzykulturową, z możliwością kontynuacji nauki w szkole doktorskiej i na studiach podyplomowych.

Studia nadają kwalifikacje nauczycielskie.