Absolwent kierunku Pedagogika specjalna w zakresie Pedagogiki resocjalizacyjnej z edukacją włączającą i międzykulturową jest przygotowany do pracy jako: pedagog specjalny– współorganizujący edukację i resocjalizację uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w placówce integracyjnej i ogólnodostępnej – pracującej według modelu edukacji włączającej (na wszystkich etapach edukacyjnych) jako:

organizator edukacji włączającej i międzykulturowej w placówce ogólnodostępnej

nauczyciel wspomagający lub specjalista

– posiadający kwalifikacje odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów z orzeczeniem o potrzebie specjalnego, ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym (w zakresie studiowanej specjalności: pedagogika resocjalizacyjna):

 • udział w przygotowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
 • prowadzenie zajęć edukacyjnych, zajęć określonych w programie i pracy wychowawczej (wspólnie z innymi nauczycielami, specjalistami i wychowawcami grup wychowawczych)
 • udzielanie pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom, specjalistom i wychowawcom grup wychowawczych realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, w doborze form, metod i środków dydaktycznych w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi
 • prowadzenie zajęć resocjalizacyjnych z uczniem niedostosowanym społecznie i socjoterapeutycznych z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym

organizator edukacji i resocjalizacji uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w placówce specjalnej – (w zakresie specjalności pedagogika resocjalizacyjna)

Uprawnienia Pedagoga specjalnego uzyskiwane w zakresie studiowanej specjalności na kierunku Pedagogika specjalna dają Studentom dodatkowe kwalifikacje tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi oraz wspierania edukacji i resocjalizacji osób zróżnicowanych rozwojowo i z trudnościami adaptacji społecznej w:

 • ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych
 • domach dziecka
 • poradniach psychologiczno-pedagogicznych
 • rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych
 • klubach i świetlicach środowiskowych,
 • organizacjach pozarządowych i samorządowych realizujących zadania edukacyjne, opiekuńczo-wychowawcze i resocjalizacyjne.

Uzyskuje również kwalifikacje do zajmowania stanowiska:

 • wychowawcy w zakładach karnych

 • wychowawcy w zakładach poprawczych
 • wychowawcy w placówkach resocjalizacyjnych i wychowawczych
 • wychowawcy w ośrodkach pomocy społecznej
 • kuratora sądowego
 • wychowawcy świetlicy szkolnej
 • wychowawcy bursy i internatu
 • pedagoga szkolnego

Absolwent posiada kwalifikacje do pracy w placówkach i stowarzyszeniach katolickich, pracujących z dziećmi i młodzieżą.