Celem kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jest kształcenie
nauczycieli przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej – profesjonalistów, którzy
świadomie, refleksyjnie, twórczo i efektywnie potrafią wspierać rozwój dziecka oraz rozwijać własne kompetencje zawodowe.

  • Ze względu na profil nauczycielski, szczególny nacisk podczas realizacji programu położony jest na praktyczną weryfikację uzyskanych przez studentów wiadomości i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii i językoznawstwa.
  • Program kształcenia umożliwia poznanie teorii i koncepcji dotyczących wychowania, uczenia się i nauczania, rozwoju człowieka, zdobycia wiedzy o projektowaniu i prowadzeniu badań społecznych, szczególnie w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej, o strukturze i funkcjach systemu edukacji, o środowiskach wychowawczych przedszkola i szkoły.
  • Student nabywa umiejętności planowania i organizowania działalności wychowawczo-dydaktycznej i terapeutycznej, umiejętności posługiwania się narzędziami pedagogicznymi badania rozwoju dziecka, projektowania działań wspierających rozwój dziecka w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym.