Studia Podyplomowe Zarządzanie Oświatą

 

Studia Podyplomowe Zarządzanie Oświatą

 

 

 

Rekrutacja 2018/2019 - edycja VII

Planowany termin uruchomienia studiów: 12 października 2018 r.

Termin rozpoczęcia internetowej rejestracji: 21 maja 2018 r.

Termin rozpoczęcia przyjmowania dokumentów: 21 maja 2018 r. (dokumenty przyjmujemy w pn i wt)

Czas trwania studiów: dwa semestry

Miejsce: Campus UKSW,  ul. Wóycickiego 1/3,  Warszawa (Młociny)

Opłata za jeden semestr: 1900 zł

Limit miejsc: 60 osób.

Minimalna liczba słuchaczy: 30 osób  

 

CEL STUDIÓW

    Przygotowanie wysokokwalifikowanej kadry kierowniczej oświaty do profesjonalnego zarządzania współczesną szkołą i innymi placówkami oświatowymi poprzez zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do sprawnego i twórczego kierowania instytucją oświatową z uwzględnieniem wymogów reformy  edukacji oraz potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży a także środowiska lokalnego.

 

KWALIFIKACJE

      Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje uprawniające do zajmowania stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole, przedszkolu i placówce oświatowo-wychowawczej

(zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r.
w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436).

 

ADRESACI

         Studia skierowane są do kandydatów na stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych w tym:

 • nauczycieli wszystkich specjalności i poziomów nauczania, którzy chcą ubiegać się o stanowisko dyrektora lub inne stanowisko kierownicze w szkole lub innej placówce oświatowej

 • pracowników nadzoru pedagogicznego,

 • pracowników organów prowadzących szkoły i osób zatrudnionych
  w administracji państwowej wszystkich szczebli,

 • animatorów działań i organizacji oświatowych,

 • osób z wykształceniem wyższym zainteresowanych doskonaleniem zawodowym w zakresie zarządzania oświatą.

   Studia są adresowane także do osób zainteresowanych podwyższeniem kwalifikacji zawodowych: dyrektorów szkół i placówek oświatowych, pracowników szkolnej, samorządowej oraz rządowej administracji oświatowej.

 

ORGANIZACJA STUDIÓW

     Studia prowadzone są w trybie niestacjonarnym (zjazdy odbywają się w piątki i w soboty, średnio dwa razy w miesiącu). Słuchacz realizuje 250 godzin zajęć dydaktycznych objętych programem studiów oraz 30 godzin praktyk zawodowych w trakcie 2-semestralnego toku studiowania.

  Warunkiem ukończenia podyplomowych studiów jest uzyskanie zaliczeń wszystkich egzaminów oraz przedmiotów objętych programem studiów i odbycie praktyki dyplomowej.

    Ogólną ocenę na świadectwie ukończenia będzie stanowić średnia ocen uzyskana w ciągu rocznego toku studiów oraz egzaminu końcowego (bez pisania pracy dyplomowej).

    Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie zarządzania oświatą, uprawniające do ubiegania się o stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych.

 

PROGRAM STUDIÓW

    Program studiów obejmuje następujące przedmioty:

 1. Podstawy organizacji i zarządzania

 2. Prawo oświatowe. Prawo pracy. Karta Nauczyciela

 3. Nadzór pedagogiczny i zarządzanie jakością w placówce oświatowej

 4. Planowanie i organizacja pracy w placówkach oświatowej

 5. Placówka oświatowa w środowisku lokalnym

 6. Zarządzanie zasobami ludzkimi w oświacie

 7. Zarządzanie finansami w oświacie

 8. Kierowanie i administrowanie placówką oświatową

 9. Technologie informacyjne w zarządzaniu oświatą

 10. Marketing i promocja szkoły

 11. Etyka zawodu dyrektora

 12. Komunikacja interpersonalna

 13. Zamówienia publiczne w oświacie

 14. Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w szkole

 15. Rola organu prowadzącego w polskim systemie oświaty

 16. Zasady tworzenia koncepcji rozwoju i funkcjonowania szkoły

 17. Praktyka kierownicza

 

KADRA PEDAGOGICZNA
 1. Pracownicy Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW,

 2. Pracownicy Kuratorium Oświaty i MEN,

 3. Dyrektorzy szkół (posiadający wieloletnią praktykę na stanowisku kierowniczym)

 4. Dyrektorzy Wydziałów Oświaty i Wychowania.

 

TERMINY ZJAZDÓW

Studia trwają 2 semestry. Zajęcia odbywają się w piątki i soboty, średnio dwa razy w miesiącu. W piątki zajęcia odbywają się od godziny 16.00

 

LUTY

15-16 – I zajęcia w  semestrze letnim

PAŹDZIERNIK

12-13

26-27

MARZEC

1-2

15-16

29-30

LISTOPAD

16-17

23-24

KWIECIEŃ

12-13

LISTOPAD/ GRUDZIEŃ

30 listopada - 1 grudnia

14-15

MAJ

10-11

24-25

STYCZEŃ

4-5

18-19

CZERWIEC

14-15

 

 

OPŁATY

 Studia są płatne. Wysokość czesnego - 1900 zł za jeden semestr. Opłata za świadectwo ukończenia studiów podyplomowych - 30 zł. 

Opłaty dokonuje się na indywidualny numer rachunku bankowego, który otrzymuje się podczas zawarcia z Uczelnią umowy o warunkach o odpłatnościach za studia podyplomowe.

Możliwości regulowania należności:

a) opłata jednorazowa - 3800,00 zł - płatna do dnia 12.10.2018 r.

b) IX rat

Rata

Termin wymagalności

Należność

Rata I

12 października 2018 r.

475 zł

Rata II

12 listopada 2018 r.

475 zł

Rata III

10 grudnia 2018 r.

475 zł

Rata IV 

10 stycznia 2019 r. 

475 zł

 

Rata V

11 lutego 2019 r.

380 zł

Rata VI

11 marca 2019 r.

380 zł

Rata VII

10 kwietnia 2019 r.

380 zł

Rata VIII

10 maja 2019 r.

380 zł

Rata IX

10 czerwca 2019 r.

380 zł

 

 

PROCEDURY REKRUTACJI

     Na studia przyjmowani są kandydaci z wykształceniem wyższym (lic., inż., mgr,)

   O przyjęciu decyduje kolejność złożenia dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu w IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów https://podyplomowe.uksw.edu.pl )

Planowany termin rozpoczęcia rejestracji - 21 maja 2018 r.

Planowany termin rozpoczęcia przyjmowania dokumentów -  21 maja 2018 r.

Ostatni dzień rekrutacji - do wyczerpania limitu miejsc, ale nie później niż do dnia  9 października 2018 r.

 

PROCEDURA REKRUTACJI:

 1. Zarejestrowanie w systemie IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów)
  https://podyplomowe.uksw.edu.pl
 2. Wydrukowanie wypełnionego w IRK (przy rejestracji) kwestionariusza zgłoszeniowego
 3. Złożenie dokumentów
  1. kwestionariusz zgłoszeniowy drukowany z IRK
  2. kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
  3. jedno zdjęcie (format taki jak do dowodu osobistego) - uwaga zdjęcie można wgrać do systemu, wówczas wydrukuje się na podaniu i nie ma konieczności składania zdjęcia w formie tradycyjnej
  4. w przypadku innego nazwiska na dyplomie oraz dowodzie osobistym, kserokopia dokumentu poświadczającego zmianę nazwiska (oryginał do wglądu)

 

Komplet dokumentów należy składać

w pokoju 1507, budynek nr 15, ul. Wóycickiego 1/3 Warszawa

 poniedziałki - 9.00-12.00
 wtorki - 12.30-15.00

 

KONTAKT

Studia Podyplomowe Zarządzanie Oświatą

Jednostka organizacyjna uczelni:

Wydział Nauk Pedagogicznych

Adres organizatora studiów podyplomowych:

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Wydział Nauk Pedagogicznych

ul. Wóycickiego 1/3, budynek nr 15

01-938 Warszawa

Kierownik studiów podyplomowych: dr Ewa Kulawska

Obsługa administracyjna:

tel.: 022 569- 96-71 (pokój 1507)

kontakt e-mail: a.baranowska@uksw.edu.pl

www.pedagogika.uksw.edu.pl

 

 
Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach