Edukacja włączająca

Przygotowanie wysokokwalifikowanej kadry pedagogów specjalnych do profesjonalnego zarządzania i realizacji procesu edukacji włączającej poprzez zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych potrzebnych do pełnienia roli organizatora edukacji, rehabilitacji, resocjalizacji i socjoterapii dziecka/ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych: w placówkach oświatowych, które realizują program edukacji włączającej (ogólnodostępnych), a także integracyjnych i/lub z oddziałami integracyjnym; na wszystkich poziomach edukacyjnych (przedszkola, szkoły) – zgodnie ze obowiązującym standardem kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela; w życiu społecznym
i kulturalnym w zakresie edukacji włączającej.

Proponowana forma kształcenia na studiach podyplomowych EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA uzupełnia i aktualizuje wiedzę dotyczącą organizacji pracy z uczniem ze SPE. Absolwent studiów będzie przygotowany do wykonywania zawodu pedagoga specjalnego w zakresie określonym specjalnością studiów (w zakresie edukacji włączającej).