Studia podyplomowe mają na celu: przekazanie Absolwentom gruntownej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych potrzebnych do pracy z osobami z niepełnosprawnością wzroku. Proponowana forma kształcenia na studiach podyplomowych uzupełnia i aktualizuje wiedzę dotyczącą organizacji pracy z uczniem z niepełnosprawnością wzroku, a w szczególności:

  1. Umożliwia nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych Słuchaczy w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością wzroku (tyflopedagogiki), a także jej powiązanie z praktyką społeczną;
  2. Umożliwia wypracowanie strategii rozpoznawania potrzeb, możliwości i trudności dziecka/ucznia z niepełnosprawnością wzroku i udzielania mu wsparcia, zgodnie z jego potencjałem rozwojowym;
  3. Zapewnia teoretyczno-praktyczne przygotowanie Słuchaczy do tworzenia właściwych warunków do realizacji procesu edukacji, opieki, rehabilitacji i terapii dziecka/ucznia z niepełnosprawnością wzroku – w zakresie tyflopedagogiki, rehabilitacji wzroku, orientacji przestrzennej, stosowania technologii wspierającej osoby niewidome i słabowidzące na wszystkich poziomach edukacyjnych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych ogólnodostępnych, integracyjnych i/lub z oddziałami integracyjnymi i specjalnych (nauczyciele posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej);
  4. Wspiera w kształtowaniu wrażliwości etycznej oraz refleksyjnej i odpowiedzialnej postawy w pracy zawodowej i życiu społecznym.