Spotkanie studentów z ppłk Służby Więziennej

W czwartek 8 kwietnia 2022 r. z inicjatywy dr hab. Anny Fidelus, prof. ucz. oraz mgr Michała Stańczuka z udziałem dr Konrada Wierzbickiego członkowie Koła Naukowego Pedagogiki Resocjalizacyjnej UKSW wspólnie ze studentami 2 roku studiów, I stopnia – Pedagogika WNP UKSW, uczestniczyli w bardzo interesującym spotkaniu, zorganizowanym przez Koło Naukowe Prawa Karnego Materialnego WPiA UKSW. Gościem specjalnym wydarzenia była ppłk Służby Więziennej w st. spocz. Danuta Augustyniak, która w trakcie swojej 30-letniej służby w więziennictwie zajmowała niemal każde stanowisko: od referenta w dziale gospodarczym, aż po zastępcę dyrektora Aresztu Śledczego na warszawskiej Białołęce, jednej z największej jednostki penitencjarnej w Europie. Uczestnikom spotkania zaprezentowano najpierw materiał filmowy przygotowany dla amerykańskiej telewizji na kanale Discovery Channel o pracy Danuty Augustyniak. Dokument będący jednym z dwunastu odcinków o kobietach w służbach mundurach, ukazał kulisy pracy w więziennictwie. W trakcie spotkania Danuta Augustyniak opowiadała o więziennej rzeczywistości, specyfice pracy z niemal wszystkimi kategoriami osób pozbawionych wolności (tymczasowo aresztowanymi, więźniami tzw. „niebezpiecznymi”, skazanymi na dożywocie, młodocianymi i recydywistami penitencjarnymi). Nie zabrakło również pytań od studentów zainteresowanych problematyką pracy pani pułkownik w placówce resocjalizacyjnej. Pani dyrektor jest także autorką książki pt. “30 lat za kratami. Osobista opowieść dyrektorki polskiego więzienia”. Wydarzenie, w którym uczestniczyli członkowie Koła Naukowego Pedagogiki Resocjalizacyjnej UKSW odbyło się w ramach zapoczątkowanego cyklu spotkań z osobami oraz instytucjami zajmującymi się szeroko rozumianą profilaktyką, resocjalizacją i readaptacją społeczną.


Praktyczny wymiar resocjalizacji – wizyta studyjna w Ośrodku Readaptacji Społecznej „Dom Patronatu”

23 marca  2022 r. z inicjatywy dr hab. Anny Fidelus, prof. ucz. oraz mgr Michała Stańczuka studenci Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  odbyli wizytę studyjną w Ośrodku Readaptacji Społecznej „Dom Patronatu” w Warszawie, mieszczącym się przy  ul. Drwęckiej. Wyjście do placówki odbyło się z ramach działania Koła Naukowego Studentów Pedagogiki Resocjalizacyjnej UKSW oraz Zarządu Głównego Stowarzyszenia Penitencjarnego ‘’Patronat”. W Ośrodku studenci uczestniczyli w spotkaniu z  prezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Penitencjarnego ”Patronat” ks. prof. Janem Niewęgłowskim, dr. Konradem Wierzbickim oraz prezesem Oddziału warszawskiego, panią Magdaleną Kamińską, która  przedstawiła historię i strukturę placówki oraz omówiła rolę jaką odgrywa ona na rzecz readaptacji społecznej byłych więźniów. Podczas spotkania przybliżono obowiązujące zasady związane z pobytem w Ośrodku  oraz  omówiono  problemy z jakimi na co dzień muszą mierzyć się pracownicy tejże  placówki. W kolejnej części wizyty studenci zostali zapoznani z bazą socjalną i edukacyjną Ośrodka oraz zwiedzili teren  mieszkalny budynku, w którym  mieszkańcy spędzają czas wolny. Następnie odbyło się spotkanie z podopiecznymi Ośrodka, podczas którego była możliwość zadawania pytań i swobodnej dyskusji na interesujące tematy. Pobyt w Ośrodku  Readaptacji Społecznej „Dom Patronatu” w Warszawie dał  studentom WNP UKSW  możliwość porównania teoretycznych podstaw omawianych podczas zajęć z rzeczywistymi problemami funkcjonowania placówki świadczącej pomoc. Podopieczni Ośrodka mogą liczyć na wsparcie  m.in. w zakresie rozwiązywania problemów osobistych, poradnictwa pedagogicznego, prawnego, rodzinnego, uzyskania lokalu mieszkalnego, skierowania na leczenie odwykowe, czy też uzyskania zatrudnienia. Obszerne i bardzo interesujące wyjaśnienia kwestii poruszanych na spotkaniu, utwierdziły studentów  w przekonaniu o profesjonalizmie prowadzonych działań pomocowych wobec byłych więźniów w zakresie  przeciwdziałania bezdomności, wykluczeniu społecznemu i demoralizacji. Wizyta stała się  okazją do przybliżenia studentom praktycznej wiedzy w obszarze procesu resocjalizacji i readaptacji społecznej, która może ukierunkować ich dalszą edukację i pomóc w świadomym podjęciu decyzji o wyborze przyszłej pracy w środowiskach wymagających wsparcia pedagogicznego.   Organizatorzy wizyty studyjnej w Ośrodku Readaptacji Społecznej „Dom Patronatu” zapoczątkowali cykl spotkań w instytucjach zajmujących się szeroko rozumianą profilaktyką,  resocjalizacją i readaptacją społeczną.

Fotogaleria – szczegóły


19 października odbyło się długo oczekiwane, pierwsze w tym roku akademickim spotkanie Członków Koła Naukowego Studentów Pedagogiki Resocjalizacyjnej UKSW. W trakcie spotkania omówiliśmy planowane działania i wstępne założenia inicjatyw do zrealizowania w roku akademickim 2021/2022. Do Koła dołączyli kolejni studenci, co jest niewątpliwie ważne z punktu widzenia działalności naukowej. Niebawem poznacie skład zarządu Koła oraz termin kolejnego spotkania. Opiekunem Naukowym Koła jest dr hab. Anna Fidelus, prof. UKSW. Dziękujemy Pani Profesor za aktywne uczestnictwo i wspieranie wszelkich inicjatyw w działalności naszego Koła!