CEL STUDIÓW:

Przygotowanie wysokokwalifikowanej kadry pedagogów specjalnych do profesjonalnego zarządzania i realizacji procesu edukacji włączającej poprzez zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych potrzebnych do pełnienia roli organizatora edukacji, rehabilitacji, resocjalizacji i socjoterapii dziecka/ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych: w placówkach oświatowych, które realizują program edukacji włączającej (ogólnodostępnych), a także integracyjnych i/lub z oddziałami integracyjnym; na wszystkich poziomach edukacyjnych (przedszkola, szkoły) – zgodnie ze obowiązującym standardem kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela; w życiu społecznym i kulturalnym w zakresie edukacji włączającej.

Proponowana forma kształcenia na studiach podyplomowych EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA uzupełnia i aktualizuje wiedzę dotyczącą organizacji pracy z uczniem ze SPE. Absolwent studiów będzie przygotowany do wykonywania zawodu pedagoga specjalnego w zakresie określonym specjalnością studiów (w zakresie edukacji włączającej). 

KWALIFIKACJE:

Studia Podyplomowe „EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA” mają charakter kwalifikacyjny. Uzyskiwane uprawnienia dają pedagogom specjalnym dodatkowe kwalifikacje do organizacji i wspierania edukacji i terapii dzieci i młodzieży wymagającej specjalnego podejścia edukacyjno-socjo-terapeutycznego, realizującej program inkluzji edukacyjnej w warunkach szkolnictwa powszechnego i integracyjnego (jako przedszkolny/szkolny specjalista- pedagog specjalny edukacji włączającej). Absolwent ma możliwość nabycia wiedzy m.in. z zakresu organizacji pracy diagnostyczno-terapeutycznej oraz konsultacyjnej dotyczącej wspierania innych nauczycieli/specjalistów/wychowawców w rozwiązywaniu problemów dzieci/uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) na wszystkich etapach edukacyjnych.

Studia są zgodne z najnowszymi wytycznymi prawa oświatowego (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1450).

MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA

Absolwent studiów podyplomowych EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA, realizowanych na Wydziale Nauk Pedagogicznych w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, dysponować będzie teoretyczną, interdyscyplinarną wiedzą oraz profesjonalnym praktycznym przygotowaniem do wykonywania zawodu pedagoga specjalnego w systemie oświaty inkluzyjnej.

Studia podyplomowe EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA mają prowadzić do wykształcenia teoretycznie i praktycznie przygotowanych specjalistów (o społecznie doniosłym znaczeniu) w zakresie: pedagog specjalny organizujący warunki edukacji, rehabilitacji, resocjalizacji i socjoterapii uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi (na wszystkich etapach edukacyjnych) w placówce ogólnodostępnej i integracyjnej (tzw. przedszkolny lub szkolny specjalista- pedagog specjalny edukacji włączającej):

 • określanie rodzaju i sposobu organizacji i dostosowania warunków edukacji, wychowania i terapii do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci/uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • udzielanie wsparcia: nauczycielom wspomagającym (pedagogom specjalnym posiadającym kwalifikacje w zakresie danej subdyscypliny pedagogiki specjalnej) w organizacji zajęć rewalidacyjnych (odpowiednio do rodzaju i stopnia  niepełnosprawności ucznia), resocjalizacyjnych (z uczniem niedostosowanym społecznie), socjoterapeutycznych (z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym); nauczycielom, specjalistom i wychowawcom grup wychowawczych, prowadzącym zajęcia wychowania przedszkolnego, realizującym zajęcia edukacyjne oraz zintegrowane działania i zajęcia określone w programie i pracy wychowawczej z dziećmi/uczniami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.

Wszystkie etapy edukacyjne: przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe – ogólnodostępne, integracyjne (lub z oddziałami integracyjnymi) – instytucje oświatowe realizujące program edukacji włączającej.

Kształcenie na studiach podyplomowych EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA sprzyjać będzie także osiągnięciu wymogu optymalizacji funkcjonowania w środowisku i na rynku pracy.

ADRESACI:

Studia Podyplomowe są skierowane do: Absolwentów studiów wyższych I i II stopnia  (lub 5-letnich, jednolitych magisterskich) kierunku PEDAGOGIKA SPECJALNA (pedagogów specjalnych posiadających kwalifikacje w zakresie różnych subdyscyplin pedagogiki specjalnej), pragnących uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu pedagoga specjalnego w zakresie edukacji włączającej – (jako tzw. przedszkolny lub szkolny specjalista – organizator edukacji włączającej w placówce ogólnodostępnej i integracyjnej).

ORGANIZACJA STUDIÓW:

Studia prowadzone będą w trybie niestacjonarnym. Słuchacz zrealizuje 530 godzin: 410 godzin zajęć dydaktycznych objętych programem studiów oraz 120 godzin praktyk zawodowych w trakcie 3-semestralnego toku studiowania. Zajęcia odbywają się w ramach dwudniowych zjazdów Słuchaczy organizowanych zazwyczaj 2 razy w miesiącu (sobota i/lub niedziela).

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I UZYSKANIA ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA STUDIÓW

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie edukacji włączającej, uprawniające do ubiegania się o stanowisko –  pedagog specjalny edukacji włączającej – w placówkach oświatowych, które realizują program edukacji włączającej.

Przewidywana liczba Słuchaczy: 35 osób

Planowany termin rozpoczęcia zajęć:

październik 2022 r.

Uruchomienie danej edycji Studiów Podyplomowych następuje w przypadku zgłoszenia się określonej liczby osób. W przypadku nieuruchomienia Studiów, dokumenty zwracane są Zainteresowanemu.

PROGRAM STUDIÓW:

W ramach trwających trzy semestry Studiów Podyplomowych EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA, Absolwent obligatoryjnie zrealizuje 530 godzin (łącznie 410 godzin dydaktycznych oraz praktyka – 120 godzin) – 54 ECTS.

–  MODUŁ I PRZYGOTOWANIE KIERUNKOWE 180 godzin dydaktycznych

–  MODUŁ II EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA 350 godzin (230 godzin dydaktycznych + praktyka 120 godzin).

Absolwent nabędzie rozszerzoną wiedzę o źródłach, charakterze, miejscu i znaczeniu pedagogiki specjalnej w systemie nauk oraz jej przedmiotowym i metodologicznym powiązaniu z naukami społecznymi i medycznymi. Posiadał będzie pogłębioną wiedzę dotyczącą współczesnych podejść do problemów uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (podmiotowość, autonomia, samostanowienie, jakość życia) i wynikających z nich nowych form edukacji (integracyjna, włączająca).

Realizacja tak pojętych celów pedagogiki specjalnej nie jest możliwa bez przyswojenia sobie usystematyzowanej i gruntownej wiedzy z zakresu przedmiotów kształcenia kierunkowego. Przygotowanie psychologiczne Absolwenta studiów podyplomowych do pracy z dziećmi i uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zorientowane jest wokół obszarów: psychologia kliniczna i psychologia edukacji i wychowania. Przygotowanie pedagogiczne do pracy z dziećmi i uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zapewniają zajęcia z zakresu pedagogiki specjalnej. Przedmioty realizowane na studiach uzupełniają zajęcia z dydaktyki specjalnej oraz diagnostyki w pedagogice specjalnej. W celu zapewnienia Absolwentowi właściwego przygotowania do pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi według idei kształcenia inkluzyjnego, w programie kształcenia na studiach podyplomowych zwrócono uwagę na realizację modułu edukacji włączającej. Propozycja kształcenia w tym zakresie obejmować będzie treści wprowadzające w problematykę teorii edukacji integracyjnej i włączającej (teoretyczne podstawy edukacji włączającej, inkluzja społeczna). Wiedza z zakresu diagnozy specjalnych potrzeb edukacyjnych, a także planowania, realizacji i monitoringu  działań wspierających stwarzać będzie także możliwość rozwijania zainteresowań zawodowych (nabywania wiedzy i umiejętności) w kierunku diagnostyki, prognozy i pomiaru efektywności oddziaływań edukacyjnych, wychowawczych, profilaktycznych i terapeutycznych (psychopedagogiczna diagnoza specjalnych potrzeb edukacyjnych i opracowywanie indywidualnych programów oddziaływań edukacyjno-terapeutycznych (IPET) i projektów edukacyjnych). Treści z obszaru: metodyka kształcenia w grupach zróżnicowanych zostaną zrealizowane w ramach zajęć: kształcenie w grupach heterogenicznych, metodyka kształcenia w grupach zróżnicowanych (I – metody, formy nauczania i indywidualizacja pracy, II – przestrzeń, materiały i narzędzia, III – partnerstwo edukacyjne: uczeń-nauczyciel-rodzic-instytucje-lokalna społeczność). Zagadnienia inkluzyjne ubogacają treści z zakresu: programy wychowawcze w edukacji integracyjnej i włączającej (systemy wychowania i programy wychowawcze stosowane w edukacji inkluzyjnej). Student nabędzie także kompetencje społeczne nauczyciela z treningiem komunikacji i wiedzę nt. organizacji edukacji włączającej. Program uzupełniają praktyki zawodowe – 120 godz.: praktyka włączająca (asystencko-pedagogiczna) w placówkach (ogólnodostępnych- pracujących według modelu edukacji włączającej, integracyjnych/lub z oddziałami integracyjnymi – przedszkole, szkoła podstawowa lub ponadpodstawowa) w trakcie 2 i 3 semestru studiów.

W efekcie, Absolwent posiadać będzie uporządkowaną i pogłębioną wiedzę i umiejętności w zakresie organizacji i metodyki kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w systemie integracyjnym i ogólnodostępnym, w szczególności modeli współpracy pedagogów specjalnych z nauczycielami, specjalistami i rodzicami. Zdobędzie umiejętność organizowania zajęć w grupie zróżnicowanej, stosowania modeli indywidualizacji lekcji, efektywnych strategii nauczania i uniwersalnego projektowania zajęć. Będzie również potrafił dostosowywać się do specyfiki uczniów i wdrażać efektywne programy zwiększające ich kompetencje poznawcze i społeczne oraz programy stymulujące integrację rówieśniczą uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Szczegółowy program dostępny dla Studentów studiów podyplomowych, po uzyskaniu uprawnień do systemu USOS UKSW.

KADRA:

Kadrę pedagogiczną stanowią pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW (pedagodzy specjalni, pedagodzy społeczni i nauczyciele-metodycy, psychologowie, mający wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami z trudnościami rozwoju i adaptacji społecznej oraz eksperci: pracownicy instytucji działających na rzecz edukacji, rehabilitacji, socjoterapii tych osób: pedagodzy specjalni, pedagodzy społeczni, psycholodzy, eksperci: pedagodzy szkolni.

TERMINY ZJAZDÓW

Studia trwają 3 semestry.

Zajęcia odbywają się w soboty i/ lub niedziele, średnio 2 razy w miesiącu.

Planowany termin rozpoczęcia studiów: październik 2022 r.

OPŁATY

Studia są płatne. Wysokość czesnego w roku akademickim 2022/2023 wynosi 2400 zł za jeden semestr.

Opłaty dokonuje się na indywidualny numer rachunku bankowego, który otrzymuje się podczas zawarcia z Uczelnią umowy o warunkach o odpłatnościach za studia podyplomowe.

Możliwości regulowania należności:

 1. opłata jednorazowa z góry za cały rok w wysokości 7200 zł w terminie 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia zajęć
 2. w trzech ratach semestralnych w wysokości 2400 zł za semestr w terminie 7 dni roboczych przed rozpoczęciem danego semestru.

PLAN ZAJĘĆ:

Dostępny dla Studentów studiów podyplomowych, po uzyskaniu uprawnień do systemu USOS UKSW.

PROCEDURA REKRUTACJI:

O przyjęciu decyduje:

 • kolejność zgłoszeń wg wymaganych kryteriów po uprzednim zarejestrowaniu w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się przez stronę:

http://www.podyplomowe.uksw.edu.pl

 • złożenie przez Kandydata kompletu dokumentów, potwierdzających wymagane wykształcenie (na studia przyjmowani są Kandydaci, którzy ukończyli 5-letnie jednolite studia magisterskie (lub 3-letnie licencjackie (I stopnia) i 2-letnie magisterskie (II stopnia)) w zakresie pedagogiki specjalnej).

Decyzję o przyjęciu podejmuje komisja rekrutacyjna w składzie: Dziekan wydziału, Prodziekan, Kierownik Studiów Podyplomowych.

Planowany termin rozpoczęcia rejestracji – 01 czerwca 2022 r.

Planowany termin rozpoczęcia przyjmowania dokumentów – 01 czerwca  2022 r.

Ostatni dzień rejestracji w systemie – do wyczerpania limitu miejsc, ale nie później niż do 15 września 2022 r.

Ostatni dzień składania dokumentów – do wyczerpania limitu miejsc, ale nie później niż do 16 września 2022 r.

Procedura rekrutacji

 1. Zarejestrowanie w systemie IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów) oferta.uksw.edu.pl/  (01 czerwca 2022 r.), a w dalszej kolejności:
 2. Wydrukowanie wypełnionego w IRK (przy rejestracji) kwestionariusza zgłoszeniowego
 3. Złożenie dokumentów

Wymagane dokumenty (złożenie do 16 września 2022 r.):

 1. kwestionariusz zgłoszeniowy drukowany z IRK
 2. kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu) – udokumentowane kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej: studia wyższe I i II stopnia  (lub 5-letnie, jednolite magisterskie)
 3. dowód osobisty do wglądu
 4. w przypadku innego nazwiska na dyplomie oraz dowodzie osobistym, kserokopia dokumentu poświadczającego zmianę nazwiska (oryginał do wglądu)
 5. jedno zdjęcie (format taki, jak do dowodu osobistego) – uwaga – zdjęcie można wgrać do systemu, wówczas wydrukuje się na podaniu i nie ma konieczności składania zdjęcia w formie tradycyjnej

Komplet dokumentów należy składać osobiście:

w pokoju 1506 budynek nr 15

ul. Wóycickiego 1/3

01-938 Warszawa

Wydział Nauk Pedagogicznych UKSW

KONTAKT:

Studia Podyplomowe

EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA

Jednostka organizacyjna uczelni

Wydział Nauk Pedagogicznych

Adres, telefon, e-mail organizatora studiów podyplomowych

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Wydział Nauk Pedagogicznych

ul. Wóycickiego 1/3, budynek 15

01-938 Warszawa

Kierownik studiów podyplomowych:

dr hab. Marzena Dycht prof. uczelni

Obsługa administracyjna:

mgr Monika Mazurkiewicz

tel.: 022 569- 96-96 (pokój 1506)

kontakt e-mail: m.mazurkiewicz@uksw.edu.pl

www.pedagogika.uksw.edu.pl