1. Oceny prac dokona profesjonalne jury powołane przez organizatora.

2. Prace konkursowe zostaną ocenione na podstawie następujących kryteriów:

  • kreatywność, pomysłowość, oryginalność;
  • poziom artystyczny – wrażenie estetyczne.

3. O wynikach konkursu zostaną powiadomieni laureaci konkursu oraz dyrektorzy jednostek penitencjarnych, z których zostały nadesłane nagrodzone prace.

4. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu z udziałem jurorów odbędzie się  na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

5 grudnia 2022 roku podczas II Sympozjum naukowego Resocjalizacja w praktyce – autorskie projekty oddziaływań.  

Przewiduje się spotkanie z jurorami, prezentacje nagrodzonych oraz wyróżnionych prac osadzonych.

Regulamin konkursu będzie dostępny na stronie internetowej Wydziału  Nauk Pedagogicznych UKSW: https://pedagogika.uksw.edu.pl/  w zakładce Ogólnopolski  Konkurs – „Pokaż Twoje kreatywne JA”.