Projekt „Nowoczesny pedagog”

Nr POWR.03.01.00-00-K423/16

Kompetencje nauczyciela zdefiniowano w oparciu o wytyczne Krajowych Ram Kwalifikacji, zachowując podział na wiedzę, umiejętności i postawy przyporządkowane do kompetencji nauczycielskich, tj.: 1) merytorycznych (wiedza), 2) dydaktyczno-metodycznych (umiejętności) i 3) wychowawczych (postawy). Wprowadzane kształcenie kompetencyjne, w którym student nabywa wiedzę, wzbogaca umiejętności i kształtuje postawy, promuje jego aktywność i samodzielność. W każdej z powstałych trzech ścieżek kompetencyjnych zawierają się kompetencje kształtowane poprzez działania przewidziane w projekcie, tj.: zawodowe, komunikacyjne, w zakresie przedsiębiorczości, informatyczne, analityczne. Każdej z powyższych kompetencji przyporządkowano określone formy wsparcia.

kompetencje zawodowe:

1) warsztaty 16h – Pomoc przedmedyczna udzielana dzieciom (certyfikat)

2) warsztaty 16h – Animator zabaw

3) warsztaty 16h – Bajkoterapia

4) zajęcia projektowe 30h – Lalkoterapia

5) zajęcia projektowe 30h – Terapia HOKUS-POKUS

6) zajęcia projektowe 30h – Wydział. Spotkania z Ekspertami Rynku Pracy

7) wizyty studyjne u pracodawców – każda wizyta 8h

kompetencje komunikacyjne:

8) warsztaty 16h – j. angielski dla pedagogów (poz.B2),

9) warsztaty 16h – Moralność i empatia w pracy pedagoga,

10) zajęcia projektowe 30h – W cudzych butach: opracowanie metody rozwijania empatii wśród studentów pedagogiki i pedagogiki specjalnej i jej wdrożenie

kompetencje w zakresie przedsiębiorczości:

11) warsztaty 16h – Przedsiębiorczość dla nauczycieli,

kompetencje informatyczne:

12) warsztaty 16h – Zastosowanie narzędzi dostępnych w chmurze do tworzenia materiałów edukacyjnych, kolaboracji uczniów i weryfikacji ich wiedzy,

13) warsztaty 16h – Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji, również z udziałem st. niepełnosprawnych,

14) zajęcia projektowe 30h – Zastosowanie platformy e-learningowej do stworzenia zasobnika wiedzy dla potrzeb st. WNP

kompetencje analityczne:

15) warsztaty 16h – Uniwersalne projektowanie w dydaktyce

16) warsztaty 16h – Metoda projektowa i warsztatowa w praktyce szkolnej.