Studia Podyplomowe „EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA” mają charakter kwalifikacyjny. Uzyskiwane uprawnienia dają pedagogom specjalnym dodatkowe kwalifikacje do organizacji i wspierania edukacji i terapii dzieci i młodzieży wymagającej specjalnego podejścia edukacyjno-socjo-terapeutycznego, realizującej program inkluzji edukacyjnej w warunkach szkolnictwa powszechnego i integracyjnego (jako przedszkolny/szkolny specjalista- pedagog specjalny edukacji włączającej). Absolwent ma możliwość nabycia wiedzy m.in. z zakresu organizacji pracy diagnostyczno-terapeutycznej oraz konsultacyjnej dotyczącej wspierania innych nauczycieli/specjalistów/wychowawców w rozwiązywaniu problemów dzieci/uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) na wszystkich etapach edukacyjnych.

Studia są zgodne z najnowszymi wytycznymi prawa oświatowego (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1450).

MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA

Absolwent studiów podyplomowych EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA, realizowanych na Wydziale Nauk Pedagogicznych w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, dysponować będzie teoretyczną, interdyscyplinarną wiedzą oraz profesjonalnym praktycznym przygotowaniem do wykonywania zawodu pedagoga specjalnego w systemie oświaty inkluzyjnej.

Studia podyplomowe EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA mają prowadzić do wykształcenia teoretycznie i praktycznie przygotowanych specjalistów (o społecznie doniosłym znaczeniu) w zakresie: pedagog specjalny organizujący warunki edukacji, rehabilitacji, resocjalizacji i socjoterapii uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi (na wszystkich etapach edukacyjnych) w placówce ogólnodostępnej i integracyjnej (tzw. przedszkolny lub szkolny specjalista- pedagog specjalny edukacji włączającej):

  • określanie rodzaju i sposobu organizacji i dostosowania warunków edukacji, wychowania i terapii do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci/uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
  • udzielanie wsparcia: nauczycielom wspomagającym (pedagogom specjalnym posiadającym kwalifikacje w zakresie danej subdyscypliny pedagogiki specjalnej) w organizacji zajęć rewalidacyjnych (odpowiednio do rodzaju i stopnia  niepełnosprawności ucznia), resocjalizacyjnych (z uczniem niedostosowanym społecznie), socjoterapeutycznych (z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym); nauczycielom, specjalistom i wychowawcom grup wychowawczych, prowadzącym zajęcia wychowania przedszkolnego, realizującym zajęcia edukacyjne oraz zintegrowane działania i zajęcia określone w programie i pracy wychowawczej z dziećmi/uczniami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.

Wszystkie etapy edukacyjne: przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe – ogólnodostępne, integracyjne (lub z oddziałami integracyjnymi) – instytucje oświatowe realizujące program edukacji włączającej.

Kształcenie na studiach podyplomowych EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA sprzyjać będzie także osiągnięciu wymogu optymalizacji funkcjonowania w środowisku i na rynku pracy.