Studia Podyplomowe EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ Z AKTYWNOŚCIĄ ARTYSTYCZNĄ mają charakter kwalifikacyjny. Uzyskiwane uprawnienia dają
 

Nauczycielom posiadającym kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej – w zakresie dodatkowej specjalności – przygotowanie do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w przedszkolach, szkołach i placówkach ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych.

Studia są zgodne z najnowszymi wytycznymi prawa oświatowego (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1450).

MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA

Nauczyciele posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej

Przygotowanie w zakresie dodatkowej specjalności – do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w przedszkolach, szkołach i placówkach ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych.

Studia podyplomowe mają prowadzić do wykształcenia teoretycznie i praktycznie przygotowanych specjalistów (o społecznie doniosłym znaczeniu) w zakresie:

1.  pedagog specjalny – współorganizujący edukację i rehabilitację uczniów z niepełnosprawnością intelektualną (na wszystkich etapach edukacyjnych): jako nauczyciel wspomagający lub pedagog specjalny/specjalista współorganizujący edukację i rehabilitację uczniów z niepełnosprawnością intelektualną – w placówce ogólnodostępnej, integracyjnej/lub z oddziałami integracyjnymi i specjalnej:

– prowadzenie zajęć wychowania przedszkolnego, zajęć edukacyjnych, zajęć określonych w programie i pracy wychowawczej (w przedszkolach i szkołach specjalnych- samodzielnie, natomiast w przedszkolach i szkołach  ogólnodostępnych i integracyjnych/lub z oddziałami integracyjnymi – wspólnie z innymi nauczycielami, specjalistami i wychowawcami grup wychowawczych);

  – udzielanie pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom, specjalistom i wychowawcom grup wychowawczych realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie w doborze form, metod i środków dydaktycznych w pracy z dziećmi/uczniami z niepełnosprawnością intelektualną;

  – prowadzenie zajęć rewalidacyjnych z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.

2. pedagog specjalny – uprawnienia uzyskiwane w zakresie studiów podyplomowych dają studentom dodatkowe kwalifikacje tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi oraz wspierania edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną w instytucjach o charakterze: opiekuńczo-wychowawczym, placówkach rehabilitacji, poradnictwa specjalistycznego, wsparcia socjalnego, placówkach służby zdrowia, w stowarzyszeniach, fundacjach i innych agendach pozarządowych – na stanowiskach związanych z realizacją działań oświatowych i terapeutycznych jako: pedagog specjalny- wychowawca, terapeuta, rehabilitant – pracujący z różnymi grupami odbiorców z niepełnosprawnością intelektualną (dzieci, młodzież, osoby dorosłe, osoby starsze) w środowisku lokalnym.

Absolwent studiów podyplomowych EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ Z AKTYWNOŚCIĄ ARTYSTYCZNĄ będzie posiadał kwalifikacje nauczycielskie do pełnienia roli zawodowej na stanowisku:

  • nauczyciela i wychowawcy – pedagoga specjalnego w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną w przedszkolach i szkołach specjalnych na wszystkich szczeblach edukacyjnych, w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, w specjalnych ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych;
  • nauczyciela – pedagoga specjalnego w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną prowadzącego zajęcia z zakresu rewalidacji w placówkach specjalnych i integracyjnych;
  • nauczyciela wspomagającego w przedszkolach i szkołach integracyjnych, z oddziałami integracyjnymi na wszystkich szczeblach edukacyjnych;
  • nauczyciela – pedagoga specjalnego w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną w przedszkolach i szkołach pracujących według koncepcji edukacji włączającej;
  • terapeuty zajęciowego w warsztatach terapii zajęciowej, środowiskowych domach samopomocy, domach pomocy społecznej.

Przygotowanie zawodowe w zakresie tej specjalności uprawni również Absolwenta do organizowania i realizacji różnego rodzaju form pomocy pedagogicznej i terapeutycznej dzieciom, młodzieży i dorosłym osobom z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu oraz rodzinie w: placówkach specjalistycznego poradnictwa (specjalistyczne poradnie, w tym  poradnie psychologiczno-pedagogiczne, poradnie psychoterapeutyczne); placówkach opiekuńczo-wychowawczych (bursy i internaty); placówkach wsparcia dziennego dla dzieci, młodzieży (świetlice środowiskowe i terapeutyczne, kluby, ogniska wychowawcze); stowarzyszeniach, fundacjach i innych organizacjach pozarządowych, mediach itp., realizujących programy edukacyjne na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną. Zatrudnienie w tego typu placówkach obliguje do aktywności na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną, rodzin, środowisk i grup społecznych potrzebujących różnorodnych form wsparcia specjalistycznego: profilaktycznego, edukacyjnego, wychowawczego oraz rewalidacyjnego, rehabilitacyjnego i terapeutycznego.