Studia Podyplomowe TYFLOPEDAGOGIKA Z REHABILITACJĄ WZROKU, ORIENTACJĄ PRZESTRZENNĄ I WSPARCIEM TECHNOLOGICZNYM mają charakter kwalifikacyjny. Uzyskiwane uprawnienia dają

Nauczycielom posiadającym kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej – w zakresie dodatkowej specjalności – przygotowanie do pracy z osobami z niepełnosprawnością wzroku w przedszkolach, szkołach i placówkach ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych.

Studia są zgodne z najnowszymi wytycznymi prawa oświatowego (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1450).

Nauczyciele posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej

Absolwent będzie przygotowany do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i rehabilitacyjnych zadań w obrębie stymulacji, usprawniania i kształcenia odpowiedniego do możliwości rozwojowych osób niewidomych i słabowidzących w perspektywie całożyciowej (tyflopedagog), do pełnienia funkcji opiekuńczych (wychowawca i opiekun dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością narządu wzroku, w tym z dodatkowymi niepełnosprawnościami). Studia oferują także wysokospecjalistyczne kwalifikacje nauczycielsko-instruktorskie (rewalidacyjne) z zakresu rehabilitacji wzroku (rehabilitant wzroku), orientacji przestrzennej i bezpiecznego poruszania się (nauczyciel orientacji przestrzennej) oraz – co jest unikatowe w skali kraju – przygotowanie do dobierania, a także nauczania wykorzystywania technologii w procesie edukacji i rehabilitacji (technologii mobilnych, aplikacji oraz technologii wspomagających) dla osób niepełnosprawnych wzrokowo w różnym wieku (konsultant i nauczyciel technologii wspomagającej i ogólnodostępnej, wspierającej osoby niewidome i słabowidzące).

W takim kształcie nie ma porównywalnej oferty dydaktycznej na żadnej uczelni wyższej w Polsce.

MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA

Nauczyciele posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej

Przygotowanie w zakresie dodatkowej specjalności – do pracy z osobami z niepełnosprawnością wzroku w przedszkolach, szkołach i placówkach ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych.

Studia podyplomowe mają prowadzić do wykształcenia teoretycznie i praktycznie przygotowanych specjalistów (o społecznie doniosłym znaczeniu) w zakresie:

  • pedagog specjalny – współorganizujący edukację i rehabilitację uczniów z niepełnosprawnością wzroku (na wszystkich etapach edukacyjnych):

jako nauczyciel wspomagający lub pedagog specjalny/specjalista współorganizujący edukację i rehabilitację uczniów z niepełnosprawnością wzroku – w placówce ogólnodostępnej, integracyjnej/lub z oddziałami integracyjnymi i specjalnej:

– prowadzenie zajęć wychowania przedszkolnego, zajęć edukacyjnych, zajęć określonych w programie i pracy wychowawczej (wspólnie z innymi nauczycielami, specjalistami i wychowawcami grup wychowawczych);

– udzielanie pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom, specjalistom i wychowawcom grup wychowawczych realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie w doborze form, metod i środków dydaktycznych w pracy z dziećmi/uczniami z niepełnosprawnością wzroku;

– prowadzenie zajęć rewalidacyjnych z osobami z niepełnosprawnością wzroku.

  • pedagog specjalny – uprawnienia uzyskiwane w zakresie studiów podyplomowych dają studentom dodatkowe kwalifikacje tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi oraz wspierania edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością wzroku w instytucjach o charakterze: opiekuńczo-wychowawczym, placówkach rehabilitacji, poradnictwa specjalistycznego, wsparcia socjalnego, placówkach służby zdrowia, w stowarzyszeniach, fundacjach i innych agendach pozarządowych (ośrodki szkolno-wychowawcze dla dzieci niewidomych i słabowidzących, organizacje pozarządowe działające na rzecz osób z niepełnosprawnością narządu wzroku, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, placówki lecznicze, rehabilitacyjne, oświatowe, placówki optometryczne i optyczne, ośrodki/zespoły wczesnej interwencji) – na stanowiskach związanych z realizacją działań oświatowych i terapeutycznych jako: pedagog specjalny- wychowawca, terapeuta, rehabilitant – pracujący z różnymi grupami odbiorców z niepełnosprawnością wzroku (dzieci, młodzież, osoby dorosłe, osoby starsze) w środowisku lokalnym jako:
  • nauczyciel/instruktor orientacji przestrzennej i poruszania się osób z dysfunkcją wzroku,
  • rehabilitant wzroku,
  • wychowawca w internacie dla dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku,
  • konsultant i nauczyciel w zakresie technologii wspierającej osoby niewidome i słabowidzące,
  • tyflopedagog – specjalista ds. organizowania i realizacji różnego rodzaju form pomocy pedagogicznej i terapeutycznej dzieciom, młodzieży i dorosłym osobom z niepełnosprawnością wzroku.