Studia Podyplomowe TYFLOPEDAGOGIKA Z REHABILITACJĄ WZROKU, ORIENTACJĄ PRZESTRZENNĄ I WSPARCIEM TECHNOLOGICZNYM mają charakter kwalifikacyjny. Uzyskiwane uprawnienia dają

Nauczycielom nie posiadającym kwalifikacji w zakresie pedagogiki specjalnej – w zakresie nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć w ramach posiadanych kwalifikacji w przedszkolach, szkołach i oddziałach specjalnych – przygotowanie do pracy z osobami z niepełnosprawnością wzroku.

Studia są zgodne z najnowszymi wytycznymi prawa oświatowego (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1450).

Nauczyciele nie posiadający kwalifikacji w zakresie pedagogiki specjalnej

Absolwent studiów podyplomowych wyposażony będzie w wiedzę teoretyczną, umiejętności diagnostyczne, metodyczne, terapeutyczne oraz kompetencje społeczne niezbędne do pracy edukacyjnej i rehabilitacyjnej z osobami niewidomymi i słabowidzącymi w różnym wieku w przedszkolach, szkołach i oddziałach specjalnych – zgodnie ze swoimi kwalifikacjami zawodowymi. Studia oferują przygotowanie do organizowania kształcenia uczniów niewidomych i słabowidzących (dostosowywania procesu edukacyjnego oraz pomocy dydaktycznych do zindywidualizowanych potrzeb), wiedzę i podstawowe umiejętności posługiwania się pismem Braille’a, metodami i technikami orientacji przestrzennej i wiedzę z zakresu rehabilitacji wzroku oraz technologii ogólnodostępnych i wspomagających w edukacji i rehabilitacji osób z dysfunkcją wzroku.

W takim kształcie nie ma porównywalnej oferty dydaktycznej na żadnej uczelni wyższej w Polsce.

MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA

Nauczyciele nie posiadający kwalifikacji w zakresie pedagogiki specjalnej

Przygotowanie do pracy z osobami z niepełnosprawnością wzroku w zakresie nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć w ramach posiadanych kwalifikacji w przedszkolach, szkołach i oddziałach specjalnych. Absolwent nie nabywa pełnych kwalifikacji w zakresie pedagogiki specjalnej.

Absolwent studiów podyplomowych TYFLOPEDAGOGIKA Z REHABILITACJĄ WZROKU, ORIENTACJĄ PRZESTRZENNĄ I WSPARCIEM TECHNOLOGICZNYM będzie posiadał kwalifikacje nauczycielskie do pełnienia roli zawodowej na stanowisku:

  • nauczyciela – w zakresie nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć w ramach posiadanych kwalifikacji z osobami z niepełnosprawnością wzroku w przedszkolach, szkołach i oddziałach specjalnych.