Zasady ogólne realizacji studiów za granicą

Zasady ogólne realizacji części studiów za granicą

 1. Program Erasmus+ "wyjazd na studia", realizowany na UKSW, jest skierowany do studentów UKSW oficjalnie zarejestrowanych na kierunku studiów prowadzącym do otrzymania tytułu licencjata, magistra lub doktora. Dotyczy to studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (nie dotyczy studiów podyplomowych).
 2. Student wyjeżdża do uczelni partnerskiej, która ma podpisaną umowę bilateralną z jego macierzystym wydziałem na UKSW.
 3. Student nie ma możliwości wyjazdu na studia w ramach umowy z innym wydziałem/kierunkiem, niż tym, na którym studiuje.
 4. Student  ubiegający się o wyjazd na studia w ramach programu Erasmus+ musi spełnić następujące kryteria formalne:
  1. w czasie całego pobytu w uczelni partnerskiej musi być zarejestrowany jako student studiów pierwszego lub drugiego stopnia, lub jednolitych studiów magisterskich, lub jako słuchacz studiów doktoranckich;
  2. musi być studentem co najmniej drugiego roku studiów pierwszego stopnia;
  3. nie może przebywać (w trakcie stypendium) na urlopie dziekańskim, ani być urlopowany.

   Dopuszcza się możliwość wyjazdu obywatela kraju uprawnionego do uczestnictwa w programie Erasmus+ do uczelni w jego kraju macierzystym, jeżeli w kraju, z którego będzie wyjeżdżał na stypendium Erasmusa+, znalazł się w celu uzyskania dyplomu uczelni wysyłającej.
   ...
 5. Pobyt studenta w uczelni partnerskiej musi być rozpoczęty i zakończony w okresie pomiędzy 1 lipca a 30 września danego roku akademickiego.
 6. Pobyt studenta w uczelni partnerskiej nie może być krótszy niż 3 miesiące lub pełen najkrótszy cykl kształcenia (np. trymestr) i nie może być dłuższy niż 12 miesięcy. Miesiąc należy rozumieć jako miesiąc kalendarzowy.
 7. Minimalny okres pobytu w uczelni partnerskiej odnosi się tylko do okresu studiowania i nie zawiera czasu ewentualnego przygotowania językowego. Łączny pobyt studenta w kraju docelowym nie może przekroczyć 12 miesięcy (z uwzględnieniem ewentualnego przygotowania językowego oraz sesji egzaminacyjnych) w każdym cyklu studiów.
 8. Nie dopuszcza się realizacji wyjazdu w dwóch różnych lokalizacjach (uczelniach, miastach, krajach). Jedynym odstępstwem od tej reguły jest sytuacja, w której druga lokalizacja jest filią uczelni przyjmującej. Pobyt w drugiej lokalizacji powinien być uzgodniony w LA. Minimalny okres pobytu w każdej lokalizacji musi spełniać wymagania formalne (minimum 3 miesiące, a maksymalny łączny czas pobytu to 12 miesięcy).
 9. Wyjazd stypendialny na studia w Programie Erasmus+ wymaga podjęcia w uczelni partnerskiej studiów stacjonarnych (full time).
 10. Uczelnia partnerska nie może żądać od studenta opłat za naukę (czesne, wpisowe, opłaty egzaminacyjne, opłaty za korzystanie z laboratoriów, bibliotek, itp.). Pobieranie pewnych opłat (ubezpieczenie, członkostwo w organizacjach studenckich, korzystanie z kserokopiarki, itp.) jest dopuszczalne w tej samej wysokości i na takiej samej zasadzie, jaka obowiązuje studentów lokalnych.
 11. Jeżeli student opłaca czesne za naukę w uczelni macierzystej, może on być zobowiązany do kontynuacji tych opłat w czasie pobytu w uczelni partnerskiej. Decyzję o pobieraniu lub zwolnieniu studentów wyjeżdżających w programie Erasmus+ z opłaty czesnego podejmuje dziekan wydziału macierzystego na wniosek pisemny studenta.
 12. W programie Erasmus+ możliwe jest korzystanie z finansowania wyjazdów na naukę i szkolenie za granicą więcej niż
  jeden raz
  .
  .
  Studenci będą mogli wyjechać na studia lub szkolenie za granicą na okres nieprzekraczający 12 miesięcy w każdym cyklu studiów (licencjanckich, magisterskich lub doktoranckich), niezależnie od rodzaju mobilności (studia czy praktyka zawodowa) i liczby okresów mobilności (na przykład dwa razy po sześć miesięcy lub trzy razy po cztery miesiące). W przypadku studiów jednolitych magisterskich student może otrzymać grant na wyjazdy nieprzekraczające 24 miesięcy.
  .
  Wcześniejszy udział w wymianie Erasmus w ramach programu ?Uczenie się przez całe życie? zostanie uwzględniony w przypadku studentów starających się o stypendium Erasmus+ w ramach tego samego cyklu studiów. Na przykład, jeśli w ramach programu ?Uczenie się przez całe życie? dany student otrzymał w przeszłości stypendium Erasmus na sześć miesięcy nauki na poziomie studiów magisterskich, wówczas może on jeszcze skorzystać ze stypendium Erasmus+ na studia magisterskie, ale maksymalnie do sześciu miesięcy. Jeśli jednak ten sam student podejmie studia doktoranckie, może on otrzymać wsparcie z Erasmus+ na okres do 12 miesięcy, ponieważ w tym przypadku chodzi o wyższy cykl studiów.
 13. Studenci UKSW rekrutowani są na jeden semestr studiów lub jeden trymestr. Ewentualne przedłużenia pobytu w uczelniach partnerskich są ustalane każdorazowo w danym roku akademickim.
 14. Uczelnia decyduje o przedłużeniu pobytu studenta na stypendium przed upływem pierwotnie planowanego okresu pobytu. Decyzję podejmuje uczelnia macierzysta po uzyskaniu akceptacji uczelni/instytucji przyjmującej. Decyzja zostaje ogłoszona wszystkim beneficjentom przez Dział Współpracy Międzynarodowej UKSW. Przedłużenie nie może wykraczać poza okres obowiązywania umowy (tj. 30 września każdego roku akademickiego).
 15. Kandydatami na wyjazd mogą być osoby, które były beneficjentami programów Sokrates II, Leonardo da Vinci II i LLP Erasmus. 
 16. Część toku studiów w ramach programu Erasmus może być realizowana w jednym z następujących krajów:

  Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Litwa, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Turcja.

  Rekrutacja
 17. Zasady i terminy rekrutacji wyznaczane są przez prawnego przedstawiciela uczelni tj. Prorektora ds. nauki i rozwoju UKSW, w procedurze kwalifikacyjnej ogłaszanej co roku przez DWM na stronie internetowej.
  Na stronie DWM można znaleźć szczegółowe informacje o zasadach, terminach i kryteriach ubiegania się o stypendium, wymaganych dokumentach, składzie komisji na dany rok akademicki.

  Grant
 18. Stypendium (grant) programu Erasmus+ przyznaje się w celu zrealizowania w uczelni partnerskiej części określonego programu studiów licencjackich/inżynierskich, magisterskich lub doktoranckich prowadzących do uzyskania dyplomu uczelni macierzystej (wysyłającej).
 19. Stypendium przyznawane w programie Erasmus+ ma charakter uzupełniający - jest przyznawane na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w uczelni partnerskiej (koszty podróży, ubezpieczenia, przygotowania językowego, zwiększone koszty utrzymania za granicą).
 20. Wysokość grantu miesięcznego jest inna w każdym roku akademickim. Jest uzależniona od kraju wyjazdu. Kraje podzielone są na 3 grupy według wytycznych Narodowej Agencji programu Erasmus+ i dokonanej przez nią analizy kosztów utrzymania w poszczególnych krajach.
 21. Przekazanie stypendium (grantu) studentowi może nastąpić tylko pod warunkiem zaakceptowania przez studenta wszystkich warunków umowy, którą student podpisuje z UKSW przed wyjazdem do uczelni partnerskiej.
 22. Stypendium zostanie wypłacone w sposób uzgodniony pomiędzy stronami. Preferowaną formą przekazania stypendium jest przelew bankowy (trzy raty). Przy uzgadnianiu sposobu wypłaty stypendium uczelnia uwzględni zalecenia NA, aby część stypendium była wypłacona studentowi przed jego wyjazdem, a pozostała część ? w ratach uzależnionych od długości pobytu. Niewielka część należnego stypendium (jako trzecia rata) zostanie wypłacona dopiero po powrocie studenta z uczelni partnerskiej i przedłożeniu przez studenta wszystkich wymaganych przez uczelnię macierzystą dokumentów.
 23. W trakcie pobytu na uczelni partnerskiej studentowi przysługuje prawo do pobierania stypendiów, które otrzymywał dotychczas na UKSW (np. socjalne, za wyniki w nauce, etc.), bądź do tych, do których student nabył prawo przed wyjazdem. Student ma prawo również ubiegać się o stypendia krajowe po powrocie do uczelni macierzystej.

  Realizacja wyjazdu na studia
 24. Każdy student zakwalifikowany na wyjazd powinien mieć zagwarantowane pełne zaliczenie okresu studiów zrealizowanego w uczelni partnerskiej i uznanie go za równoważny z okresem studiów na UKSW. Sposób zaliczenia okresu studiów realizowanego poza uczelnią macierzystą powinien wynikać z regulaminu studiów lub innych uregulowań uczelnianych.
 25. Dla każdego wyjeżdżającego w programie Erasmus+ studenta zostanie uzgodniony przed wyjazdem indywidualny program studiów do zrealizowania w uczelni partnerskiej w formie dokumentu Porozumienie o programie zajęć (Learning Agreement, LA) podpisany przez trzy strony: UKSW, uczelnię partnerską i studenta.
 26. Wszystkie zmiany wprowadzane do LA przez którąkolwiek ze stron wymagają potwierdzenia na piśmie. Wprowadzenie ewentualnych zmian powinno zostać zakończone w ciągu 1 miesiąca od przyjazdu studenta do uczelni przyjmującej.
 27. Wydział macierzysty studenta oraz student dołożą wszelkich starań, aby przy sporządzaniu LA nie powstawały istotne różnice programowe w stosunku do standardów kształcenia dla danego kierunku studiów. W przypadku, gdy różnic tych nie da się uniknąć, muszą być one określone przed wyjazdem studenta, a wydział macierzysty i student powinni uzgodnić na piśmie termin i sposób ich uzupełnienia w Załączniku do LA. Dokument ten pozwala ustalić, jakie przedmioty wpisane do LA i wykładane w uczelni partnerskiej będą odpowiednikami przedmiotów na uczelni macierzystej. Jeżeli LA zakłada zrealizowanie przez studenta większej liczby punktów ECTS niż liczba wymagana do zaliczenia trymestru/ semestru/ roku/, przed wyjazdem studenta zostanie uzgodniony sposób uznania punktów ?dodatkowych?.
 28. Do uznania osiągnięć studenta w zagranicznej uczelni partnerskiej będą stosowane procedury opracowane dla Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS).
 29. Student jest zobowiązany do uzyskania w uczelni partnerskiej pisemnego zaświadczenia o okresie pobytu studenta w tej uczelni oraz wykazu zaliczonych przedmiotów i uzyskanych ocen w formie Wykazu zaliczeń (Transcript of Records ? TR).
 30. Jeżeli wszystkie uzgodnione w formie pisemnej w LA warunki zostaną przez studenta spełnione, okres studiów (przedmioty/zaliczenia/egzaminy) zostaną mu uznane i potraktowane jako równoważne z odpowiednim okresem studiów (przedmiotami/ zaliczeniami/ egzaminami) w uczelni macierzystej.
  1. Decyzję o tym, czy uzgodnione warunki zostały spełnione przez studenta podejmuje wydział macierzysty po konsultacji z instytucją przyjmującą. W przypadku stwierdzenia niezgodności, decyzję co do zakresu zaliczenia podejmuje wydział macierzysty, który w porozumieniu z Koordynatorem Uczelnianym może zdecydować, czy niespełnienie określonych warunków przez studenta rodzi konieczność zwrotu części lub całości otrzymanego stypendium.
  2. Zwrot stypendium nie będzie wymagany od studenta w przypadku zaistnienia okoliczności określonej jako ?siła wyższa? (tj. sytuacja niezależna od studenta związana z poważną chorobą lub nieszczęśliwym zdarzeniem). Jeżeli pobyt na stypendium trwał krócej, niż 3 miesiące do zakwalifikowania danego przypadku do kategorii ?siły wyższej? konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody Narodowej Agencji. W piśmie do NA dotyczącym uznania przypadku za zgodny z definicją ?siły wyższej? powinna być dołączona stosowna dokumentacja (medyczna/policyjna) potwierdzająca zaistnienie nieszczęśliwego zdarzenia, zaświadczenie z uczelni partnerskiej o czasie pobytu na stypendium oraz (jeżeli dotyczy) informacja o szacowanych kosztach poniesionych przez stypendystę w związku z wyjazdem i pobytem w kraju docelowym.
 31. Z każdym studentem zakwalifikowanym na wyjazd w programie Erasmus+ zostanie zawarta pisemna umowa. W umowie tej zawarte będą obowiązkowo postanowienia wyszczególnione w załącznikach do umowy zawartej przez Narodową Agencję i UKSW.
 32. Każdy student Erasmusa+ jest zobowiązany ubezpieczyć się (koszty leczenia, następstwa nieszczęśliwych wypadków) na czas podróży i pobytu w uczelni partnerskiej.
 33. Każdy student Erasmusa+ jest zobowiązany uzyskać dokument uprawniający do korzystania z opieki zdrowotnej na terytorium UE. Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana przez NFZ; karta ta obowiązuje tylko w krajach Unii Europejskiej i obejmuje tylko część świadczeń związanych z leczeniem. Szczegółowe informacje znajdują się na stronach NFZ. Przy wyjeździe np. do Turcji należy wykupić polisę w firmie ubezpieczeniowej.
 34. Po powrocie z uczelni partnerskiej student jest zobowiązany:
  1. dostarczyć zaświadczenie z uczelni partnerskiej potwierdzające okres pobytu studenta na stypendium;
  2. dostarczyć LA oraz ewentualne zmiany do LA podpisane przez instytucję przyjmującą;
  3. dostarczyć załącznik do LA;
  4. dostarczyć wykaz zaliczonych przedmiotów i uzyskanych ocen w formie ?Wykazu zaliczeń? (Transcript of Records - TR);
  5. wypełnić Ankietę Stypendysty programu Erasmus+.
 35. Wszystkie zasady, z wyjątkiem tych, które odnoszą się do przyznanego stypendium, odnoszą się także do studenta, który spełniając wszystkie kryteria formalne i jakościowe, uczestniczy w wyjeździe, ale nie otrzymuje stypendium (student Erasmusa+ bez stypendium).

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach