prof. dr hab. Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz - publikacje

  

  prof. dr hab. Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz

  

 

 

PUBLIKACJE:

 1. Szkoła Specjalna, 3/2015 Polska myśl tyflopedagogiczna rozwijana za granicą, str. 229-235

   
 2. "The Impact of Mother Elżbieta Róża Czacka on the Educational Model of the Visually Impaired (In the context of the contemporary perception of her views)" (237 str.), Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz, Warszawa UKSW 2015
   
 3. "Pismo Rehabilitacyjno-Społeczne", Laski  6/2014, Rehabilitacja dzieci niewidomych w ramach projektu "Międzynarodowa Szkoła Mam" realizowanego w Bułgarii i na Ukrainie
   
 4. Forum Pedagogiczne 2/2014,Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci niewidomych i edukacja tyflopedagogiczna ich rodzin na przykładzie projektu "Międzynarodowa Szkoła Matek", str. 45 -59
 1. Szkoła Specjalna, 3/2013 Analiza artykułów Janusza Korczaka zamieszczonych w Szkole Specjalnej w latach 1924 - 1937, (5 pkt)
 1. "Współczesna recepcja myśli Matki Elżbiety Róży Czackiej -  wychowanie" (320 str.), Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz, Warszawa UKSW 2012
 1. "Sami tworzyliśmy tę historię", Warszawa APS 2012  - Badania i dydaktyka w Zakładzie Tyflopedagogiki i własne refleksje (104-114 str.)
 1. "Współczesna recepcja myśli Matki Elżbiety Róży Czackiej - kształcenie i rehabilitacja?" (312 str.), Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz, Warszawa UKSW 2012
 1. "Wkład Matki Elżbiety Róży Czackiej w rozwój tyflologii w kontekście współczesnej recepcji jej myśli? (263 str.), Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz, Warszawa UKSW 2011
 1.  
 1. "Środowisko Lasek" w perspektywie historii i chrześcijańskiej myśli pedagogicznej, Warszawa UKSW 2011:Aktualność myśli tyflologicznej Matki Elżbiety Róży Czackiej (252-270 str.)
 1. "Forum Pedagogiczne UKSW?, 2/2011 ? Wydział Nauk Pedagogicznych - historia, teraźniejszość, zamierzenia (15-27)
 1. "Laski" -Pismo rehabilitacyjno-społeczne z życia dzieła Matki Elżbiety Róży Czackiej, Laski 2009: Funkcjonowanie i aktywność społeczno-zawodowa osób niewidomych i słabowidzących (95-100 str.)
 1. "Wielowymiarowość edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością", Tom IV, Szczecin 2009: Osoba z dysfunkcją wzroku w przestrzeni socjopedagogicznej (rodzinnej, edukacyjnej, zawodowej, towarzyskiej) w ujęciu Matki Elżbiety Róży Czackiej - koncepcje i rzeczywistość (257-266 str.)
 1. "Special pedagogy in researches and scientific analysis", Stettin 2009: A Visually Impaired Person in the Socio-Pedagogical Space (Family, Educational, Professional, Social) from Mother Elżbieta Róża Czacka's Perspective - Concepts and Reality (37-45 str.)
 1. "Special pedagogy within theoretical and practical dimension", Szczecin 2008: Teaching foreign languages to blind and partially sighted people - concepts versus reality (27-33 str.)
 1. "Socjopedagogiczne aspekty rehabilitacji osób niepełnosprawnych". Tom III, Szczecin 2008: Nauczanie języków obcych osób niewidomych i słabowidzących - koncepcje a rzeczywistość (173-179 str.)
 1. "Pedagog specjalny w procesie edukacji, rehabilitacji i resocjalizacji", Lublin 2008: Model przygotowania nauczycieli języków obcych do pracy z osobami z dysfunkcją wzroku w projekcie "Per linguasmundi ad laborem" (57-64 str.)
 1. "Historyczne dyskursy nad pedagogiką specjalną w ujęciu pedagogicznym", Łódź 2008: Rozwój tyflopedagogiki (105-118 str.)
 1. "Good Practices in Rehabilitation of Persons with Disabilities Italy - Poland - Greece", Warsaw 2007, Editors: Daskalopoulos Apostolos, Kornelia Czerwińska, Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz; "Education and Rehabilitation System for Visually Impaired People Aged 6 to 24-Special, Integrated and General Education" (98-116 str.)
 1. "Theologie der Spiritualitat"  Spirirtalitat der Theologie(n), Regensburg 2007, Band 57: Das Zeugnis der Spiritualitat von Mutter Elisabeth Róża Czacka und ihres Werkes (265-272 str.)
 1. "Wybrane aspekty pracy z niepełnosprawnymi", Kraków 2006: Praca rehabilitacyjna osób niewidomych i słabowidzących w starszym wieku (21-32 str.)
 1. "Pomiędzy teorią a praktyką", Olsztyn 2006: Nauczanie pisma Braille'a w Polsce i za granicą (51-58 str.)
 1. "Pedagogika specjalna dla pracowników socjalnych", pod redakcją Danuty M. Piekut-Brodzkiej i Jadwigi Kuczyńskiej-Kwapisz, Warszawa APS  2004 - Część III. Pedagogika osób słabo widzących i niewidomych:Istotne problemy tyflopedagogiki. Dysfunkcja narządu wzroku, przyczyny utraty lub znacznego jego uszkodzenia. Wpływ braku wzroku na sytuację życiowa osób niewidomych i słabo widzących. Specyfika kontaktu z osobą niewidomą i słabo widzącą. Rehabilitacja osób niewidomych i słabo widzących. Kształcenie osób niewidomych i słabo widzących oraz specjalistyczne placówki świadczące pomoc tym osobom i ich rodzinom (87-102 str.)
 1. Seria: One są wśród nas, Warszawa 2004 - "Dzieci niewidome i słabo widzące" (23 str.), Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz
 1. "Trzy portrety" o kobietach radzących sobie z dysfunkcją wzroku, pod redakcją Jadwigi Kuczyńskiej-Kwapisz, Warszawa 2004: O kobietach niewidomych i słabo widzących (5-10 str.)
 1. ":Rehabilitacja osób niepełnosprawnych jako służba społeczna TWK", Warszawa 2004: Funkcjonowanie szkolnictwa specjalnego (200-216 str.)
 1. Europejska Konferencja, Owińska 2003 - "Nowoczesne techniki kształcenia dzieci niewidomych i słabo widzących: "Współczesne tendencje w tyflopedagogice - prace naukowe i publikacje. CurrentTrends in Typhlopedagogics " Research and Publications (11-22 str.)
 1. "Pedagogika specjalna szansą na realizację potrzeb osób niepełnosprawnych", pod redakcją: Władysława Dykcika, Czesława Kosakowskiego i Jadwigi Kuczyńskiej-Kwapisz, Olsztyn-Poznań-Warszawa 2002: Kształcenie nauczycieli a polityka włączania dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do ogólnodostępnych placówek oświatowych (47-54 str.)
 1. Edukacijsko-rehabilitacijski Fakultet Sveucilista u Zagrebu, 23-25.11.2002 - PROGRAM: Rehabilitacija osoba s kombiniranimostec?enjemvida i sluha (47 str.)
 1. Report ICEVI Europe - Preparing teachers of the visually impaired to support integration/inclusion, Warsaw 3-6 April 2002: Welcome by Mrs Jadwiga Kwapisz (16 str.), Pro-Rector of the Academy of Special Education in Warsaw
 1. "Rewalidacja" Nr 1(11)/2002: Materiały informacyjne dla rodziców dziecka z  zaburzeniami widzenia (80-83 str.)
 1. "Orientacja przestrzenna w usamodzielnianiu osób niewidomych",  pod redakcją Jadwigi Kuczyńskiej-Kwapisz, 2001: Wspomnienia z kursu orientacji przestrzennej sprzed dwudziestu lat (13-14), Międzynarodowa konferencja orientacji przestrzennej (IMC 9) w Atlancie (25-28 str.), Podręczniki szkolne dla uczniów niewidomych. Wyniki badań międzynarodowych (185-207)
 1. "Szkoła dla wszystkich" (Materiały z Międzynarodowej Konferencji Wilno 15-17.03.2001 organizowanej przez Łomżyński Oddział Stowarzyszenia ?Wspólnota Polska?): Kształcenie nauczycieli a polityka włączania dzieci i młodzieży niepełnosprawnych do ogólnodostępnych placówek oświatowych (75-84 str.)
 1. ICEVI European Conference Cracow, Poland 9-13 July 2000 - Visions and Strategies for the  New Century: Education of blind and visually impaired children in Poland (13-16 str.)
 1. "Współczesne kierunki wczesnej diagnozy i wczesnej rewalidacji dziecka z wadą słuchu" -  Konferencja naukowa, Warszawa 9 maja 2000: Przemówienie inauguracyjne (10-12 str.)
 1. "Osoby niepełnosprawne w środowisku lokalnym. Wyrównywanie szans", Warszawa 1999: Osoby niewidome i słabo widzące: Charakterystyka i klasyfikacja populacji osób z zaburzeniami widzenia. Przyczyny uszkodzenia wzroku. Główne problemy życiowe. Możliwości zawodowe osób niewidomych i słabo widzących. Polski Związek Niewidomych  (77-85 str.)
 1. "Pedagogika i edukacja wobec nadziei i zagrożeń współczesności" (III Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny) ? Poznań 1998: Edukacja dzieci niewidomych nadzieją na wyrównywanie szans (115 str.)
 1. "Rewalidacja" Nr 1(3)/98: Zastosowanie i ocena rozwojowego programu percepcji dotykowej i rozpoznawanie liter brajlowskich (78-83 str.)
 1.  MEN, Materiały Reformy Szkolnictwa Specjalnego: "Reforma systemu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi" -  opracował Zespół ds. Reformy Systemu Kształcenia Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w skład, którego wchodziła prof. dr hab. Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz, Warszawa 1998 (8 str.)
 1. ????? ???????????????????????????????????????????? ? ??????????????????????????? ? ??????????, ???? 1997: ?????????????????????? ??????????????? ? ????????????????????????????????. ?.????????????? (244 str.)
 1. "Roczniki pedagogiki specjalnej" Tom 8, Warszawa 1997: Dzieje kształcenia niewidomych na ziemiach polskich i perspektywy rozwoju współczesnej tyflopedagogiki (43-57 str.)
 1. "Problemy rehabilitacji społecznej i zawodowej" Nr 2(152)1997: Posługiwanie się pismem przez osoby niewidome (41-50 str.)
   
 2. "Rehabilitacja osób niewidomych i słabowidzących" (159 str.) Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz, Warszawa 1996
 1. "Rehabilitacja niewidomych i słabowidzących" pod redakcją Jadwigi Kuczyńskiej-Kwapisz, Warszawa 1996: Orientacja przestrzenna a przystosowanie społeczne młodzieży niewidomej i słabowidzącej; Wskazówki do rozmów z rodzicami dzieci z zaburzeniami widzenia; Pismo dotykowe dla niewidomych - etapy rozwoju i współczesne zastosowani (53-60 str.)
 1. "Coping with the environment" (Cognition - Learning - Behaviour) - IMC 8, Trondheim and Melhus, Norway, 10-19 May 1996: Effects of orientation and mobility training and its influence on social adjustment of blind and visually impaired adolescents (149 str.)
 1. "Twoje dziecko" Nr 3/1996: Pomóc dziecku z zaburzeniami widzenia (39-40 str.)
 1. "Problemy wczesnej rehabilitacji niewidomych i słabowidzących dzieci" (Materiały z konferencji), Rembertów 17-18.XI.1995: Kiedy i jak uczyć orientacji i poruszania się (66-70 str.)
 1. "Edukacja dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim" (Materiały z konferencji szkoleniowej), Konstancin 12-13.X.1995: Program orientacji przestrzennej dla dzieci niewidomych i słabowidzących z dodatkowymi utrudnieniami (53-58 str.)
 1. "Szkoła Specjalna" Nr 1/2010 - Recenzje - M. Paplińska: Nauka brajla w weekend. Podręcznik dla studentów kierunków pedagogicznych, nauczycieli, wykładowców pracujących z niewidomym uczniem i studentem (75-77 str.), Wydawnictwo APS, Warszawa 2009
 1. "Szkoła Specjalna" Nr 1/2009: 85 lat ?Szkoły specjalnej?(3 str.); Międzynarodowa Szkoła Matek na Krymie i Szkoła dla Niewidomych we Lwowie (71-73 str.)
 1. "Szkoła Specjalna" Nr 1/2007 - Opracowania naukowe:W Jaki sposób wspierać dziecko zniepełnosprawnością na różnych etapach życia?(10-20 str.)
   
 2. "Szkoła Specjalna" Nr 5/2005-Recenzja książki: ?Razem na biegun. Fundacja Marka Kamińskiego? - Marek Kamiński, (s. 137)
 1. "Szkoła Specjalna" Nr 1/2004 ? Opracowania naukowe: Nowe trendy w tyflopedagogice ? prace naukowo-badawcze i publikacje (32-36 str.)
 1. "Szkoła Specjalna" Nr 3(215) 2002: Organizacja sprawdzianu kompetencji, egzaminów: preorientującego oraz maturalnego w szkołach dla niewidomych i słabo widzących? (155-163 str.)
 1. "Szkoła Specjalna" Nr 1/2002: Człowiek jest kaleką tylko wówczas, kiedy nie potrafi dostrzec potrzeb innych. Wywiad z Krystyną Łybacką, ministrem Edukacji Narodowej i Sportu(4-8 str.), Przegląd czasopism, Recenzja książki: ?Zespół Marfana. Charakterystyka schorzenia i studia przypadków osób nim dotkniętych?. Praca zbiorowa. Polski Związek Niewidomych i Stowarzyszenie Rodzin Chorych na Zespół Marfana i inne Zespoły Genetycznie Uwarunkowane (235 str.)
 1. "Szkoła Specjalna" Nr 4/2001: Z kraju i ze świata ? Europejska Akademia Pedagogiki Specjalnej (244-245 str.)
 1. "Szkoła Specjalna" Nr 1/2001: Sprawozdania i oceny - Małgorzata Walkiewicz: Funkcjonalna ocena wzroku i proces wspomagania rozwoju widzenia u dzieci słabo widzących z niepełnosprawnością złożoną. Warszawa 2000 (59-60 str.)
   
 2. "Szkoła Specjalna" Nr 4/2000:Podręczniki szkolne dla dzieci niewidomych. Wyniki badań międzynarodowych. Część II (164-172 str.);Doskonalenie międzynarodowej współpracy pedagogów specjalnych (215-216 str.); recenzje książek: "Program wczesnej wykrywalności zespołu ushera podstawą postępowania rewalidacyjnego" Hanna Siedlecka (86 str.); "Struktura samooceny w procesie resocjalizacji osób uzależnionych od środków odurzających" Halina Misiewicz (170 str.)
 1. "Szkoła Specjalna" Nr 2-3/2000: Podręczniki szkolne dla uczniów niewidomych. Wyniki badań międzynarodowych. Część I (83-90 str.); Recenzja książki: "Pomóżmy dziecku z upośledzeniem umysłowym doświadczać przestrzeni. Orientacja przestrzenna w teorii, diagnozie i rozwoju dziecka" Joanna Głodkowska
   
 2. "Szkoła Specjalna" Nr 1/2000 - recenzja książki: "Dłoń na dźwiękach"  Michał Kaziow, (str.231)
 1. "Szkoła Specjalna" Nr 4/1999 - recenzja książek: "Teoretyczne i praktyczne podstawy rehabilitacji"  Roman Ossowski (375 str.); "Skafander i motyl" Jean-Dominique Bauby
 1. "Szkoła Specjalna" Nr 5/1997: Sprawozdania i oceny: Czesław Łapicz (red.): Wanda Szuman. Historia jednego życia (311-312 str.); recenzje książek: "Ruch rozwijający dla dzieci"  Weronika Sherborne, (131 str.), "Systemy szkolne Unii Europejskiej"  Dobromir Dziewulak (167 str.)
 1. "Szkoła Specjalna" Nr 3/1997: Z kraju i ze świata: Konkurs o "Złoty Sześciopunkt" (178-179 str.); recenzje książek: "Syndrom niepełnosprawności w Polsce. Bariery integracji" Antonina Ostrowska i Joanna Sikorska (203 str.), "Maska dobroczynności, deprecjacja społeczności głuchych" (299 str.)
 1. "Szkoła Specjalna" Nr 2/1997: Sprawozdania i oceny - "Rehabilitacja osób niewidomych i słabowidzących" (122-123 str.); recenzja książki: "Materiały szkoleniowe dla nauczycieli. Potrzeby specjalne w klasie. Podręcznik UNESCO" Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN.
 1. "Szkoła Specjalna" Nr 1/1997: Sprawozdania i oceny - Władysław Dykcik (red.): Społeczeństwo wobec autonomii osób niepełnosprawnych (60-61str.); recenzje książek: "Balsam dla duszy" Jack Canfield, Mark Victor Hansen,"Piosenki do rysowania czyli metoda dobrego startu dla najmłodszych" Marta Bogdanowicz, Danuta Szlagowska, "Język, komunikacja i zdolności poznawcze niesłyszących" Siegmund Prillwitz
 1. "Szkoła Specjalna" Nr 5/1996: Pismo dotykowe dla niewidomych - etapy rozwoju i współczesne zastosowani (298-300 str.); Z kraju i ze świata: Krajowa Rada Oświaty Specjalnej (306 str.); recenzje książek: "Wychowanie i nauczanie integracyjne. Nowe doświadczenia" Jadwiga Bogucka i Małgorzata Kościelska, "Zasady nie są dla tchórzy. Jak zachować równowagę między miłością a dyscypliną w wychowaniu dzieci" James C. Dobson, "Dziecko własnym terapeutą. Jak wspomagać strategie autoterapeutyczne dzieci z dysfunkcją więzi osobistych" Hanna Olechnowicz
 1. "Szkoła Specjalna" Nr 4/1992: Z kraju i ze świata - Problemy rehabilitacji inwalidów wzroku na Litwie, (190-192 str.); Credo (200-201 str.)
 1. "Tradition und Trends der polnischen Sonderpadagogik", Giessen 1991, Band 12: Die Raumorientierung und Bewegung der Blinden, (205-211 str.), red. Bachmann, U. Eckert, K. Poznański, Institut fur heil und Sonderpadagogik
 1. I Ogólnopolski Sejmik Szkolnictwa Specjalnego, "Szkoła Specjalna", nr 3, 1993, s. 131-134
 1. Program kursu kwalifikacyjnego z tyflopedagogiki Jadwiga Kwapisz, Andrzej Pilecki, Jan Pilecki, MEN Warszawa 1993, s. 28
 1. Program rehabilitacji niewidomych i słabowidzących dzieci z dodatkową ograniczoną sprawnością- Harley R., Wood T.: "Podręcznik dla nauczycieli, test i opis zajęć", Polski Związek Niewidomych, Warszawa 1993, (Zrobiłam adaptację i redakcję naukową programu), s. 600 /wersja robocza/
 1. Nauczanie młodzieży słabowidzącej w zakresie orientacji przestrzennej, "Młodzież i pedagodzy w procesie rewalidacji i resocjalizacji" L. Malinowski, J. Stochmiałek /red./, WSPS, Warszawa
 1. Problemy rehabilitacji inwalidów wzroku na Litwie - Jadwiga i Jacek Kwapisz, "Szkoła Specjalna", nr 4, s. 190-192
 1. VI Międzynarodowa Konferencja nt. orientacji przestrzennej i poruszania się inwalidów wzroku  Jadwiga Kwapisz i Antonina Hummel,"Szkoła Specjalna" nr 2/3 1992, s. 127-129
 1. Łaba diena - J. Kuczyńska-Kwapisz, "Pochodnia", nr 11, PZN 1991, s. 21-25
 1. Życie jak w Madrycie - J. Kuczyńska-Kwapisz i A. Adamowicz Hummel, "Pochodnia", nr 12, PZN 1991
 1. Życie jak w Madrycie - J. Kuczyńska-Kwapisz, "Pochodnia" , nr 2, s. 21-24, 1992
 1. Hasła z zakresu tyflopedagogiki: W Pańczyk J. /red./ "Pedagogika Specjalna. Psychopedagogiczne i medyczne studium terrninologiczne", Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1991, 40 haseł
 1. Wyniki nauczania orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się a aktywność społeczna młodzieży niewidomej i słabowidzącej, W: "Aktywność społeczno-zawodowa młodzieży niepełnosprawnej i niedostosowanej społecznie", red. L. Malinowski i J. Stochmiałek, IBPM i WSPS, Warszawa 1991
 1. "Orientacja przestrzenna i poruszanie się niewidomych oraz słabowidzących" - Jadwiga i Jacek Kwapisz, WSiP 1990, s. 128
 1. Wyniki nauczania orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się a aktywność społeczna młodzieży niewidomej i słabowidzącej. W: Malinowski L./red./ "Aktywność społeczno-zawodowa młodzieży niepełnosprawnej i niedostosowanej społecznie", WSPS i Instytut Badań Problemów Młodzieży, Warszawa 1989, s. 49-58
 1. Zajęcia ruchowe w szkole zwykłej ? Jadwiga i Jacek Kwapisz:  "Nasze Dzieci" nr 1/1988, "Nasze Dzieci" nr 2/1988, "Nasze Dzieci" nr 3/1988, s. 15
 1. IV Międzynarodowa Konferencja Orientacji Przestrzennej w Jerozolimie -  Jadwiga i Jacek Kwapisz: "Szkoła Specjalna" nr 1/1988, s. 72-75
 1. Jak pomóc w orientacji -  Kuczyńska-Kwapisz J., Kwapisz J.:" Nasze Dzieci" nr 10/1987, 11/1987, 12/1987, s. 15
 1. Orientacja przestrzenna - na Zachodzie i w Polsce -  Kuczyńska-Kwapisz J., Kwapisz J.: "Pochodnia" nr 5/1987
 1. Rehabilitacja niewidomych -  na Zachodzie i w Polsce - Jadwiga i Jacek Kwapisz: "Pochodnia" nr 5, 1987, s. 10-12
 1. Przedmowa - Jadwiga i Jacek Kwapisz, W: "Orientacja i poruszanie się słabowidzących oraz osób niewidomych z dodatkowo ograniczoną sprawnością. Materiały Tyflologiczne." Polski Związek Niewidomych, Warszawa 1986, s. 1-5
 1. Nauka orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się niewidomych - Kuczyńska-Kwapisz J. -  W: Bendych E. /red./ "Rewalidacja dzieci i młodzieży z uszkodzonym wzrokiem", WSPS, Warszawa 1984, s.  200-266
 1. Program nauczania orientacji przestrzennej dla Studium Pedagogicznego z zakresu tyflopedagogiki, IKN, Warszawa 1984
 1. Tenis stołowy dla niewidomych - Jadwiga i Jacek Kwapisz, W: "Zagadnienia kultury fizycznej niewidomych w Polsce aktualne problemy i tendencje rozwojowe", AWF, Poznań 1983, s. 159-165
 1. Doświadczenia z nauczania niewidomych orientacji przestrzennej - Kuczyńska-Kwapisz J., Kwapisz J.: "Szkoła Specjalna" nr 1/1982
 1. Program orientacji przestrzennej dla dzieci niewidomych i słabowidzących z dodatkowymi utrudnieniami - J. Kuczyńska-Kwapisz,  "Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego", nr 1, nr 2, Warszawa 1995
 1. Orientacja przestrzenna a przystosowanie społeczne młodzieży niewidomej i słabowidzącej, "Przegląd Tyflologiczny", nr 1 i nr 2, PZN, Warszawa 1995
 1. Problemy orientacji i lokomocji osób niewidomych i słabowidzących - J. Kuczyńska-Kwapisz - "Problemy rehabilitacji Społecznej i Zawodowej. Centrum Badawczo-Rozwojowe Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych", nr 2, 1995

Czcionka pogrubiona (kursywa) - publikacje zwarte

Czcionka pogrubiona (prosta) - publikacje pod redakcją

94. Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz: Możliwości zawodowe osób niewidomych i słabowidzących,
w:Wokół pracy zawodowej osób niepełnosprawnych, P. Jurkiewicz, J. Wiśniewskiej (red.), Wyd. APS, Warszawa 2016. 

95. Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz, Jolanta Rybińska: Wartości młodzieży niewidomej w aspekcie społecznym i lingwistycznym, Niepełnosprawność, zagadnienia, problemy, rozwiązania, PFRON 1/2017 

96. Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz, Emilia Śmiechowska-Petrovskij, Orientacja przestrzenna i poruszanie się osób z niepełnosprawnością narządu wzroku. Współczesne techniki, narzędzia i strategie nauczania, wyd. UKSW, Warszawa 2017

 

 

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach