Edukacja włączająca

Studia prowadzone będą w trybie niestacjonarnym. Słuchacz zrealizuje 530 godzin:

410 godzin zajęć dydaktycznych objętych programem studiów oraz 120 godzin praktyk zawodowych w trakcie 3-semestralnego toku studiowania.

Zajęcia odbywają się w ramach dwudniowych zjazdów Słuchaczy organizowanych zazwyczaj 2 razy w miesiącu (sobota i/lub niedziela).

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I UZYSKANIA ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA STUDIÓW

  1. Uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych.
  2. Aktywność na wszystkich zajęciach objętych programem nauczania, ich pozytywne zaliczenie oraz zdanie wymaganych egzaminów.
  3. Realizacja i zaliczenie praktyk zawodowych u opiekuna praktyk.
  4. Zdanie egzaminu dyplomowego jako potwierdzenie nabytych kompetencji zawodowych (bez pisania pracy dyplomowej).

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie edukacji włączającej, uprawniające do ubiegania się o stanowisko –  pedagog specjalny edukacji włączającej – w placówkach oświatowych, które realizują program edukacji włączającej.

Przewidywana liczba Słuchaczy: 35 osób

Planowany termin rozpoczęcia zajęć:

październik 2022 r.

Uruchomienie danej edycji Studiów Podyplomowych następuje w przypadku zgłoszenia się określonej liczby osób. W przypadku nieuruchomienia Studiów, dokumenty zwracane są Zainteresowanemu.