Studia prowadzone będą w trybie niestacjonarnym. W trakcie 3-semestralnego toku studiowania

nauczyciele posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej zrealizują 540 godzin: 390 godzin dydaktycznych oraz praktyka – 150 godzin

Zajęcia odbywają się w ramach dwudniowych zjazdów Słuchaczy organizowanych zazwyczaj 2 razy w miesiącu (sobota i/lub niedziela).

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I UZYSKANIA ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA STUDIÓW

1.      Uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych.

2.      Aktywność na wszystkich zajęciach objętych programem nauczania, ich pozytywne zaliczenie oraz zdanie wymaganych egzaminów.

3.      Realizacja i zaliczenie praktyk zawodowych u opiekuna praktyk.

4.      Zdanie egzaminu dyplomowego jako potwierdzenie nabytych kompetencji zawodowych (bez pisania pracy dyplomowej).

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ Z AKTYWNOŚCIĄ ARTYSTYCZNĄ.

Przewidywana liczba Słuchaczy: 35 osób

Planowany termin rozpoczęcia zajęć:

październik 2022 roku

Uruchomienie danej edycji Studiów Podyplomowych następuje w przypadku zgłoszenia się określonej liczby osób. W przypadku nieuruchomienia Studiów, dokumenty zwracane są Zainteresowanemu.