Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

Zakład Psychopedagogiki Resocjalizacyjnej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Katedra Pedagogiki Resocjalizacyjnej i Penitencjarystyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Naukowej w Krakowie

Zakład Psychologii Dewiacji  Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego Polska Akademia Nauk Społecznych i Humanistycznych w Londynie