Podnoszenie kompetencji nauczycielskich w pracy
z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych – kwalifikacyjne studia podyplomowe dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych

Projekt realizowany na Wydziale Nauk Pedagogicznych UKSW w ramach konkursu nr RPMA.10.03.04-IP-14-004/15, Działanie 10.3. Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.4 Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych, RPO WM 2014-2020. Nr RPMA.10.03.04-14-1902/15. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 707 071,25 PLN
KWOTA DOFINANSOWANIA: 634 489,12 PLN

W TYM WKŁAD UE: 565 657 PLN

Planowany termin uruchomienia studiów: październik 2016 r.

Czas trwania studiów: trzy semestry

Miejsce: Campus UKSW,  ul. Wóycickiego 1/3,  Warszawa (Młociny)

Opłata za jeden semestr: bezpłatne

Przewidywana liczba słuchaczy: 110 osób