Kwalifikacje

Warunkiem ukończenia studiów i uzyskania kwalifikacji jest osiągnięcie pozytywnych wyników z wszystkich wymaganych programem studiów przedmiotów, pozytywnie zaliczone praktyki (w tym – konspekt pracy z „klientem”), praca zaliczeniowa (opis przypadku).

Studia Podyplomowe „Logopedia ogólna i kliniczna” przygotowują do pracy w zawodzie logopedy.

Program studiów został tak przygotowany, by specjaliści korzystający z proponowanej oferty edukacyjnej, po ukończeniu studiów głębiej znali i rozumieli fakty i pojęcia związane z zaburzeniami mowy w zakresie istoty, symptomów, przyczyn, metod diagnozy i terapii oraz związku zaburzeń mowy z jakością życia na wszystkich etapach rozwoju człowieka.

Celem Kadry dydaktycznej jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnego, innowacyjnego wykonywania zadań typowych dla zawodu logopedy oraz do rozwiązywania problemów nietypowych i pojawiających się nie w pełni przewidywalnych warunkach.

Celem procesu dydaktycznego jest wykształcenie specjalistów, którzy będą czuli się kompetentni w zakresie osiągniętych nowych umiejętności, umiejętności opartych na solidnej wiedzy, zarówno teoretycznej, jak i praktycznej.

Ogólne ujęcie osiągniętych efektów uczenia się:

ABSOLWENT:

 • Zna i rozumie budowę i funkcjonowanie obwodowych i centralnych narządów mowy odpowiedzialnych za nadawanie i odbiór mowy;
 • Potrafi identyfikować zaburzenia mowy na podstawie analizy wypowiedzi słownej pacjenta i podjąć odpowiednie działania diagnostyczne, terapeutyczne i rehabilitacyjne zidentyfikowanych zaburzeń mowy;
 • Zna i rozumie miejsce zawodu logopedy w systemie organizacyjnym ochrony zdrowia (oraz oświaty) na poziomie krajowym;
 • Zna i rozumie teoretyczne podstawy procedury w zakresie profilaktyki, diagnozy, terapii i rehabilitacji dysfonii;
 • Zna i rozumie prawne, organizacyjne i etyczne uwarunkowania wykonywania zawodu logopedy;
 • Zna i rozumie objawy i przyczyny zaburzeń głosu oraz ich następstwa dla funkcjonowania i jakości życia człowieka na każdym etapie rozwojowym;
 • Zna i rozumie podstawowe pojęcia logopedyczne oraz mechanizmy psychospołeczne związane ze zdrowiem i jego ochroną.

ABSOLWENT:

 • Potrafi posługiwać się narzędziami, sprzętem i aparaturą stosowaną podczas diagnozy i terapii dyslalii, palatolalii i dysfagii;
 • Potrafi komunikować się z jednostką i grupą społeczną w celu stosowania działań w zakresie profilaktyki, diagnozy, terapii i rehabilitacji logopedycznej;
 • Potrafi identyfikować zaburzenia mowy i podjąć odpowiednie działania diagnostyczne, terapeutyczne i rehabilitacyjne poznanych zaburzeń mowy;
 • Potrafi identyfikować błędy i zaniedbania w praktyce logopedycznej;
 • Potrafi planować, realizować oraz dokumentować działania związane z procedurą logopedyczną.

ABSOLWENT:

 • Jest gotów do zasięgnięcia opinii tutorów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu;
 • Jest gotów do okazywania szacunku pacjentom z zaburzeniami mowy oraz troski o ich dobro;
 • Jest gotów do współpracy w zespole wielodyscyplinarnym w celu zapewnienia ciągłości opieki nad pacjentem;
 • Jest gotów do rozwiązywania problemów etycznych związanych z wykonywanym zawodem logopedy oraz określania priorytetów służących realizacji określonych zadań;
 • Jest gotów do formułowania opinii dotyczących pacjentów z zaburzoną mową.

Efekty uczenia się określone w Zarządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela  z dnia 25 lipca 2019r. (Dz.U. poz.450)

<<< strona główna