Program studiów

Program Studiów Podyplomowych „Logopedia ogólna i kliniczna” obejmuje 600 godzin zajęć, w tym obowiązkowe 60 godzin praktyk w gabinetach logopedycznych lub w miejscu pracy logopedy (szkoła, przedszkole, szpital, poradnia, dom opieki itp.).

Proponowany program zgodny jest ze standardami kształcenia na studiach podyplomowych określonymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela  z dnia 25 lipca 2019 r. (Dz.U. poz.450).

Program studiów obejmuje następujące przedmioty:

Medyczne podstawy logopedii 

Ortodoncja dla logopedów

Pedagogiczne podstawy logopedii 

Rozwój mowy i języka 

Wprowadzenie do logopedii 

Wybrane zagadnienia z pediatrii 

Emisja i higiena głosu

Profilaktyka logopedyczna

Typologie zaburzeń mowy

Zaburzenia mowy – opóźniony rozwój mowy, jąkanie

Zaburzenia mowy – oligofazja, autyzm, niedokształcenie mowy z powodu niedosłuchu

Logorytmika

Zaburzenia mowy – dyslalia, palatolalia, dysfagia

Komunikacja alternatywna i wspomagająca

Lingwistyczne podstawy logopedii

Zaburzenia mowy- dysartria, afazja, zaburzenia mowy w chorobach neurodegeneracyjnych, fonacja pozakrtaniowa

Logopedyczne studium przypadku

Wybrane zagadnienia z geriatrii

<<< strona główna