Procedury rekrutacji

Na Studia Podyplomowe „Logopedia ogólna i kliniczna”, prowadzone na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, przyjęci zostaną kandydaci, którzy spełnią następujące warunki:

 1. Są absolwentami wyższych studiów (I stopnia lub II stopnia lub jednolitych magisterskich) kierunków:
 • pedagogika, szczególnie pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz pedagogika specjalna,
 • psychologia, szczególnie psychologia rozwojowa i kliniczna,
 • filologia polska,
 • medycyna – specjalizacje: laryngologia, foniatria.

2. Posiadają nienaganną wymowę oraz poprawnie posługujących się językiem polskim.

3. Zarejestrują się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (www.irk.uksw.edu.pl), wgrają do systemu wymagane dokumenty:

 • skan dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • skan audiogramu (wynik graficzny badania audiometrycznego oceny sprawności narządu słuchu)
 • skan zaświadczenia lekarskiego od laryngologa / foniatry o zdatności do wykonywania zawodu logopedy
 • zdjęcie (format taki jak do dowodu osobistego)

4. Przystąpią w wyznaczonym terminie do rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której potwierdzona zostanie nienaganna wymowa oraz poprawne posługiwanie się językiem polskim.

5. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej dostarczą wymaganą dokumentację:

 • kwestionariusz osobowy drukowany z IRK,
 • dyplom ukończenia studiów wyższych wymaganych kierunków – do wglądu oryginał,
 • w przypadku innego nazwiska na dyplomie oraz dowodzie osobistym – do wglądu dokument poświadczający zmianę nazwiska,
 • audiogramdo wglądu oryginał
 • zaświadczenie lekarskie od laryngologa / foniatry o zdatności do zawodu logopedy

termin złożenia dokumentów oraz potwierdzenia z oryginałem kopii: podczas rozmowy kwalifikacyjnej;

limit miejsc – 23 osoby

termin rozpoczęcia rejestracji w IRK: 1 czerwca 2022 r., godzina 8.00;

termin zakończenia rejestracji w IRK: do wyczerpania limitu miejsc, ale nie później niż do dnia 15 października 2022 r.

Rekrutacja trwa. Zapraszamy!

terminy rozmowy kwalifikacyjnej: 1 lipca 2022 r., 28 września 2022 r., 5 października 2022 r. konkretna godzina dostępna będzie na koncie IRK;

termin złożenia dokumentów: podczas rozmowy kwalifikacyjnej;

termin ogłoszenia wyników: 9 lipca 2022 r., 30 września 2022 r., 17 października, wyniki dostępne będą na koncie IRK;

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Wydział Nauk Pedagogicznych
ul. Wóycickiego 1/3, budynek nr 15, sala 1510

<<< strona główna