dr hab. Anna Fidelus prof. ucz–  pedagog,  prorektor do spraw studenckich i kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w kadencji 2016–2020 oraz 2020-2024. Pracowała jako nauczyciel, pedagog szkolny i dyrektor szkoły podstawowej. Pełniła też m.in. funkcję prodziekana, kierownika Katedry Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. Wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Penitencjarnego ” Patronat” , członek Komitetu Ministra Edukacji Narodowej “Na Rzecz Dobrej Szkoły”, członek Zespołu Projektu Ministerialnego “Zapobieganie Niedostosowaniu Społecznemu Dzieci i Młodzieży”, przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poświętnem.

dr hab. Błażej Kmieciak prof. ucz.-  socjolog i pedagog specjalny (spec.resocjalizacja), jest  absolwentem podyplomowych studiów w zakresie prawa medycznego i bioetyki. Ukończył Szkołę Praw Człowieka organizowaną przez Helsińską Fundację Praw Człowieka oraz Szkołę Profilaktyki Uzależnień w Warszawie. Posiada uprawnienia mediatora, odbywał kursy organizowane przez Uniwersytety Stanford, Harvard oraz Georgetown, a także Organizację Narodów Zjednoczonych, dotyczące ochrony praw dziecka oraz przeciwdziałaniu przemocy wobec dzieci. Przez osiem lat pełnił funkcję Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, był ekspertem Rzecznika Praw Pacjenta do spraw bioetycznych. Był też członkiem Zespołu ds. Ochrony Autonomii Rodziny i Życia Rodzinnego przy Ministerstwie Sprawiedliwości. Pracuje w Zakładzie Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.  Od 2020 r jest członkiem oraz Przewodniczącym Państwowej Komisji ds Pedofilii.

dr hab. Jan Niewęgłowski, prof. ucz – absolwent Universitá Pontificia Salesiana, prof. nadzwyczajny w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Penitencjarnego ”PATRONAT”

dr hab. Janusz Surzykiewicz, prof. ucz – wykształcenie i karierę naukowo-dydaktyczną rozwijał na różnych uczelniach w kraju i za granicą (Niemcy, USA i Włochy). Obecnie pracuje w Niemczech na stanowisku profesora zwyczajnego jako kierownik Katedry Pedagogiki Społecznej na katolickim Uniwersytecie w Eichstätt- Ingolstadt, natomiast w Polsce kieruje Katedrą Psychologicznych Podstaw Pedagogiki na UKSW. Jego zainteresowania badawcze związane są przede wszystkim z problematyką promocji zdrowia i rolą zasobów duchowych człowieka w jego funkcjonowaniu społeczno-kulturowym; drugi ważny obszar badawczy stanowi adaptacja zawodowa oraz szeroko zakrojona problematyka profilaktyki społecznej ze szczególnym uwzględnieniem zachowań problemowych dzieci i młodzieży. Jego dydaktyczna działalność jest związana ze środowiskami akademickim Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego i Katolickiego Uniwersytetu Eichstätt- Ingolstadt w Niemczech oraz Sacro Cuore we Włoszech. Autor i redaktor naukowy szeregu monografii, opracowań zbiorowych oraz licznych artykułów wydanych w językach polskim i obcych. Za swoją działalność naukową i społeczne zaangażowanie przyznano mu najważniejsze odznaczenia Państwowe w Polsce i w Niemczech. 

dr Sylwester Bębas – doktor nauk społecznych, nauczyciel akademicki, psychoterapeuta, pedagog, specjalista w zakresie organizacji pomocy społecznej, specjalista w zakresie zarządzania oświatą, trener kompetencji medialnych, interpersonalnych i wychowawczych. Adiunkt w Instytucie Spraw Społecznych w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Ekspert w programie telewizyjnym Ocaleni TVP.

dr Grzegorz Kudlak– psycholog, psychoterapeuta, adiunkt na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Zakładu Psychologii Dewiacji w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW, asystent w Klinice Psychiatrii Sądowej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

dr Katarzyna Lenart-Kłoś– doktor nauk społecznych, mediator w sprawach karnych i rodzinnych, wolontariuszka w programie Eleutheria – Wolontariacie Pomocy Więźniom przy Centrum Wolontariatu w Lublinie, certyfikowany praktyk Dialogu Motywującego (PIDM), trener Treningu Zastępowania Agresji w resocjalizacji dorosłych, koordynator projektu VOLPRIS.EU – Prisons Managing Volunteers in EU.

dr Małgorzata Frysztak – adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego i Ekonomii WPiA UKSW. Zainteresowania naukowe związane są z zagadnieniami prawa finansów publicznych, w tym w szczególności z kwestiami interesów Skarbu Państwa, a ponadto także z zagadnieniami prawa bankowego. Ponadto jest czynnym radcą prawnym, aktualnie od wielu lat wykonującym obsługę prawną Sądu Apelacyjnego w Poznaniu.

dr Leszek Goździewski– emerytowany funkcjonariusz policji z dwudziestoletnim stażem służby (1994-2014), specjalista do spraw profilaktyki i prewencji kryminalnej, twórca i propagator lokalnych inicjatyw na rzecz zapobiegania przestępczości, prelegent ( szkolenia dla kadry Wojskowego Ośrodka Wykonywania Kary Ograniczenia Wolności ( narkomania), Miejskie Ośrodek Pomocy Społecznej ( procedura Niebieskiej Karty).Wykładowca Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie, autor publikacji naukowych z zakresu terroryzmu i resocjalizacji skazanych ( polityka penitencjarna). 

dr Katarzyna Nawrocka– pedagog specjalny, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Psychopedagogiki Resocjalizacyjnej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Zainteresowania badawcze koncentruje wokół przestępczości kobiet, problematyki wykonywania kary pozbawienia wolności przez kobiety oraz ich resocjalizacji. Autorka licznych artykułów, wydała monografię pt. „Ofiary losu i harpie. Kompetencje społeczne kobiet skazanych za zabójstwo” oraz we współautorstwie „Funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami w warunkach izolacji penitencjarnej: studium pedagogiczno-prawne”. Uczestniczy w konferencjach, seminariach oraz sympozjach naukowych. Od wielu lat prowadzi zajęcia ze skazanymi kobietami.  Odznaczona za zasługi w pracy penitencjarnej (2012 i 2016), Odznaczenie II stopnia Służby Więziennej Republiki Czeskiej/ Dyrektor Generalny Służby Więziennej Republiki Czeskiej (2015) oraz medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi rozwoju oświaty i wychowania (2021).

dr Sławomir Stasiorowski – radca prawny, doktor nauk prawnych, adiunkt Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, w przeszłości zawodowy kurator sądowy oraz członek powoływanej przez Prezesa Rady Ministrów Rady Głównej ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym; wieloletni wykładowca akademicki, trener i szkoleniowiec kadr sądownictwa, w szczególności kuratorów sądowych; specjalista z zakresu systemu probacji, readaptacji społecznej oraz przygotowania do wolności i pomocy postpenitencjarnej; prowadzi badania podłużne z zakresu funkcjonowania polskiej probacji w świetle polityki kryminalnej; współzałożyciel Fundacji Na Rzecz Rozwoju Probacji „Probare”.

dr Jolanta Zozula- doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Polityki Społecznej i Pracy Socjalnej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Głównymi obszarami zainteresowań naukowych są: prawa człowieka (w szczególności prawa dziecka), prawo rodzinne i opiekuńcze, wspieranie rodziny i piecza zastępcza oraz pomoc społeczna. Autorka artykułów naukowych i rozdziałów w pracach zbiorowych m.in. „Uprawnienia związane z rodzicielstwem przysługujące osobom odbywającym karę pozbawienia wolności” (2018), „Domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki w okresie 300 dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa oraz w przypadku orzeczenia separacji – uwagi de lege lata i de lege ferenda” (2019), „Dzieci z niepełnosprawnościami i przewlekle chore w systemie pieczy zastępczej” (2019), „Osoby doświadczające bezdomności w systemie prawa” (2020); współredaktorka książki pt. „Pomoc społeczna i praca socjalna w dobie dynamicznych przemian społecznych” (2019), współautorka monografii „Funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami w warunkach izolacji penitencjarnej: studium pedagogiczno-prawne” (2020). 

mgr Magdalena Kamińska– prezes oddziału warszawskiego Stowarzyszenia Penitencjarnego ”Patronat”, kurator zawodowy.

mgr Bartosz Różanek– studia ukończył na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie jeste doktorantem czwartego roku studiów doktoranckich na Wydziale Nauk o Kulturze i Sztuce Uniwersytetu Warszawskiego. Przygotowuję rozprawę doktorską poświęconą  analizie środowiska adwokatów w Poznaniu w okresie międzywojennym. Był uczestnikiem kilkudziesięciu konferencji o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym. Jest autorem kilku artykułów naukowych  i  monografii naukowej „Trudna droga do konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki. Od konstytucji stanowych do poprawianej konstytucji federalnej”.

mgr Janusz Sukiennik – absolwent prawa na Uniwersytecie Warszawskim. W Caritas Polska prowadzi autorski program wsparcia i aktywizacji życiowej dla osób uzależnionych, bezdomnych i opuszczających jednostki penitencjarne o nazwie „Damy Radę”. Współpracuje m.in. z Zakładem Karnym w Siedlcach przy realizacji nowatorskiego programu pomocy osadzonym i ich rodzinom „Dwa Kroki”, który otrzymał w 2018 r patronat honorowy Ministerstwa Sprawiedliwości. Główny kierunek zainteresowań i pracy to kompleksowa i wielodyscyplinarna pomoc dla osób w głębokich kryzysach życiowych, prowadzona w etapowy i konsekwentny sposób i wykorzystująca potencjał własny zainteresowanych oraz metody prewencyjne przed marginalizacją życia, szczególnie w przypadku osób młodocianych. 

mgr Marek Szałajski– Absolwent Chrześcijańskiej Akademi Teologicznej w Warszawie – studia magisterskie na Wydziale Nauk Społecznych. Kierunek studiów: pedagogika; specjalność: pedagogika resocjalizacyjna i profilaktyka społeczna. Praca obroniona z wyróżnieniem. Od 2020 roku kontynuuje studia doktoranckie na Wydziale Nauk Społecznych Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.