Prof. Kazimierz Pospiszyl  – polski psycholog, profesor nauk humanistycznych , były rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, wieloletni Dyrektor Instytutu Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Jest autorem ponad trzystu prac z dziedziny psychologii społecznej, psychopatologii i resocjalizacji. Wydał wiele książek, w tym głośne monografie „Psychologia kobiety” , która stanowiła impuls do napisania „Tristana i Don Juana”, a także „Psychopatia” , „Zygmunt Freud. Człowiek i dzieło” ,  „Narcyzm” . Opracował kilka narzędzi diagnostycznych w tym Kwestionariusz szczęścia małżeńskiego wykorzystywany w diagnostyce rodziny.

Dr hab. Anna Fidelus prof. ucz–  pedagog,  prorektor do spraw studenckich i kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w kadencji 2016–2020 oraz 2020-2024. Pracowała jako nauczyciel, pedagog szkolny i dyrektor szkoły podstawowej. Pełniła też m.in. funkcję prodziekana, kierownika Katedry Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. Wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Penitencjarnego ” Patronat” , członek Komitetu Ministra Edukacji Narodowej „Na Rzecz Dobrej Szkoły”, członek Zespołu Projektu Ministerialnego „Zapobieganie Niedostosowaniu Społecznemu Dzieci i Młodzieży”, przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poświętnem.

ks. dr Grzegorz Kudlak– psycholog, psychoterapeuta, adiunkt na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Zakładu Psychologii Dewiacji w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW, asystent w Klinice Psychiatrii Sądowej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Dr Patryk Kujan – Absolwent Uniwersytetu Śląskiego, doktor nauk humanistycznych , pedagog zdrowia i resocjalizacyjny. Od 2005 roku zatrudniony jako kurator zawodowy w Sądzie Rejonowym w Raciborzu. Wcześniej mediator  i członek  Polskiego Centrum Mediacji oraz Prezes Oddziału Polskiego Centrum Mediacji w Wodzisławiu Śląskim.  Nauczyciel akademiki, autor publikacji naukowych z obszaru mediacji i kurateli sądowej.

o. dr Jan Dezyderiusz Pol /ofm/- wykładowca akademicki w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości, autor publikacji  o tematyce społecznej, penitencjarnej i resocjalizacyjnej: Więzienna szansa, O więzieniu interdyscyplinarnie , Resocjalizacja religijna czy religia resocjalizacyjna – szanse i zagrożenia w działalności naprawczej osób pozbawionych wolności, 3 X R /religia, radykalizacja, resocjalizacja/. Aktywność pastoralna jako wsparcie oddziaływania penitencjarnego. Związany z duszpasterstwem więziennym od 1993 roku jako kapelan wolontariusz i od 2017 roku koordynator duszpasterstwa więziennego Kościoła katolickiego w CZSW.

Mgr Magdalena Biela- Cywka – doktorantka w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwentka studiów magisterskich na kierunku pedagogika, specjalizacja resocjalizacja z elementami kryminologii na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autorka artykułów naukowych podejmujących tematykę wykonywania kary pozbawienia wolności,  praw kobiet oraz praw dziecka. Prelegentka na konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych.  

Doświadczenie zawodowe zdobyła między innymi pracując jako społeczny kurator sądowy do spraw rodzinnych i nieletnich, wychowawca w placówce opiekuńczo-wychowawczej, a także prowadząc zajęcia kulturalno-oświatowe w jednostkach penitencjarnych na terenie kraju. Pełni funkcję opiekunki naukowej Koła Naukowego Pedagogiki Kultury Popularnej działającego przy Zakładzie Edukacji Wielokulturowej i Badań Nad Nierównościami Społecznymi UAM.  Swoje zainteresowania naukowe koncentruję wokół problemu tożsamości kobiet odbywających karę pozbawienia wolności. Szczególnie interesują ją kwestie dotyczące pełnienia przez nie tradycyjnych i nietradycyjnych ról płciowych, ich aspiracji i planów życiowych w obszarach: prywatnym (matka i żona) oraz publicznym.

Mgr Janusz Kawa – absolwent pedagogiki resocjalizacyjnej i pracy socjalnej Uniwersytetu Rzeszowskiego, nauczyciel, doktorant Socjologii w Instytucie Nauk Socjologicznych Uniwersytetu Rzeszowskiego, wykwalifikowany specjalista z zakresu mediacji i negocjacji. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół takich zagadnień jak: problemy i kwestie związane z wykluczeniem społecznym osób starszych w dobie globalizacji. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów i rozdziałów w monografiach naukowych. Jest redaktorem nukowym tomów pod tytułem „Wyzwanai współczesnego świata”, które znajduja sie na liście MEN, MNiSW.