Edukacja włączająca

O przyjęciu decyduje:

  • kolejność zgłoszeń wg wymaganych kryteriów po uprzednim zarejestrowaniu w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się przez stronę: https://oferta.uksw.edu.pl/pl/

  • złożenie przez Kandydata kompletu dokumentów, potwierdzających wymagane wykształcenie (na studia przyjmowani są Kandydaci, którzy ukończyli 5-letnie jednolite studia magisterskie (lub 3-letnie licencjackie (I stopnia) i 2-letnie magisterskie (II stopnia)) w zakresie pedagogiki specjalnej).

Decyzję o przyjęciu podejmuje komisja rekrutacyjna w składzie: Dziekan wydziału, Prodziekan, Kierownik Studiów Podyplomowych.

Planowany termin rozpoczęcia rejestracji – 01 czerwca 2022 r.

Planowany termin rozpoczęcia przyjmowania dokumentów – 01 czerwca 2022 r.

Ostatni dzień rejestracji w systemie – do wyczerpania limitu miejsc, ale nie później niż do 15 września 2022 r.

Ostatni dzień składania dokumentów – do wyczerpania limitu miejsc, ale nie później niż do 16 września 2022 r.

Procedura rekrutacji

  1. Zarejestrowanie w systemie IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów) (https://podyplomowe.uksw.edu.pl (01 czerwca 2022 r.), a w dalszej kolejności:
  2. Wydrukowanie wypełnionego w IRK (przy rejestracji) kwestionariusza zgłoszeniowego
  3. Złożenie dokumentów

Wymagane dokumenty (złożenie do 16 września 2022 r.):

  1. kwestionariusz zgłoszeniowy drukowany z IRK
  2. kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu) – udokumentowane kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej: studia wyższe I i II stopnia  (lub 5-letnie, jednolite magisterskie)
  3. dowód osobisty do wglądu
  4. w przypadku innego nazwiska na dyplomie oraz dowodzie osobistym, kserokopia dokumentu poświadczającego zmianę nazwiska (oryginał do wglądu)
  5. jedno zdjęcie (format taki, jak do dowodu osobistego) – uwaga – zdjęcie można wgrać do systemu, wówczas wydrukuje się na podaniu i nie ma konieczności składania zdjęcia w formie tradycyjnej

Komplet dokumentów należy składać osobiście:

w pokoju 1506 budynek nr 15

ul. Wóycickiego 1/3

01-938 Warszawa

Wydział Nauk Pedagogicznych UKSW

Od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-12:00 ; 12:30 – 14:30