Edukacja włączająca

W ramach trwających trzy semestry Studiów Podyplomowych EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA, Absolwent obligatoryjnie zrealizuje 530 godzin (łącznie 410 godzin dydaktycznych oraz praktyka – 120 godzin) – 54 ECTS.

–  MODUŁ I PRZYGOTOWANIE KIERUNKOWE 180 godzin dydaktycznych

–  MODUŁ II EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA 350 godzin (230 godzin dydaktycznych + praktyka 120 godzin).

Absolwent nabędzie rozszerzoną wiedzę o źródłach, charakterze, miejscu i znaczeniu pedagogiki specjalnej w systemie nauk oraz jej przedmiotowym i metodologicznym powiązaniu z naukami społecznymi i medycznymi. Posiadał będzie pogłębioną wiedzę dotyczącą współczesnych podejść do problemów uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (podmiotowość, autonomia, samostanowienie, jakość życia) i wynikających z nich nowych form edukacji (integracyjna, włączająca).

Realizacja tak pojętych celów pedagogiki specjalnej nie jest możliwa bez przyswojenia sobie usystematyzowanej i gruntownej wiedzy z zakresu przedmiotów kształcenia kierunkowego. Przygotowanie psychologiczne Absolwenta studiów podyplomowych do pracy z dziećmi i uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zorientowane jest wokół obszarów: psychologia kliniczna i psychologia edukacji i wychowania. Przygotowanie pedagogiczne do pracy z dziećmi i uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zapewniają zajęcia z zakresu pedagogiki specjalnej. Przedmioty realizowane na studiach uzupełniają zajęcia z dydaktyki specjalnej oraz diagnostyki w pedagogice specjalnej. W celu zapewnienia Absolwentowi właściwego przygotowania do pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi według idei kształcenia inkluzyjnego, w programie kształcenia na studiach podyplomowych zwrócono uwagę na realizację modułu edukacji włączającej. Propozycja kształcenia w tym zakresie obejmować będzie treści wprowadzające w problematykę teorii edukacji integracyjnej i włączającej (teoretyczne podstawy edukacji włączającej, inkluzja społeczna). Wiedza z zakresu diagnozy specjalnych potrzeb edukacyjnych, a także planowania, realizacji i monitoringu  działań wspierających stwarzać będzie także możliwość rozwijania zainteresowań zawodowych (nabywania wiedzy i umiejętności) w kierunku diagnostyki, prognozy i pomiaru efektywności oddziaływań edukacyjnych, wychowawczych, profilaktycznych i terapeutycznych (psychopedagogiczna diagnoza specjalnych potrzeb edukacyjnych i opracowywanie indywidualnych programów oddziaływań edukacyjno-terapeutycznych (IPET) i projektów edukacyjnych). Treści z obszaru: metodyka kształcenia w grupach zróżnicowanych zostaną zrealizowane w ramach zajęć: kształcenie w grupach heterogenicznych, metodyka kształcenia w grupach zróżnicowanych (I – metody, formy nauczania i indywidualizacja pracy, II – przestrzeń, materiały i narzędzia, III – partnerstwo edukacyjne: uczeń-nauczyciel-rodzic-instytucje-lokalna społeczność). Zagadnienia inkluzyjne ubogacają treści z zakresu: programy wychowawcze w edukacji integracyjnej i włączającej (systemy wychowania i programy wychowawcze stosowane w edukacji inkluzyjnej). Student nabędzie także kompetencje społeczne nauczyciela z treningiem komunikacji i wiedzę nt. organizacji edukacji włączającej. Program uzupełniają praktyki zawodowe – 120 godz.: praktyka włączająca (asystencko-pedagogiczna) w placówkach (ogólnodostępnych- pracujących według modelu edukacji włączającej, integracyjnych/lub z oddziałami integracyjnymi – przedszkole, szkoła podstawowa lub ponadpodstawowa) w trakcie 2 i 3 semestru studiów.

W efekcie, Absolwent posiadać będzie uporządkowaną i pogłębioną wiedzę i umiejętności w zakresie organizacji i metodyki kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w systemie integracyjnym i ogólnodostępnym, w szczególności modeli współpracy pedagogów specjalnych z nauczycielami, specjalistami i rodzicami. Zdobędzie umiejętność organizowania zajęć w grupie zróżnicowanej, stosowania modeli indywidualizacji lekcji, efektywnych strategii nauczania i uniwersalnego projektowania zajęć. Będzie również potrafił dostosowywać się do specyfiki uczniów i wdrażać efektywne programy zwiększające ich kompetencje poznawcze i społeczne oraz programy stymulujące integrację rówieśniczą uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Szczegółowy program dostępny dla Studentów studiów podyplomowych, po uzyskaniu uprawnień do systemu USOS UKSW.