Projektowane na Wydziale Nauk Pedagogicznych UKSW studia: EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ Z AKTYWNOŚCIĄ ARTYSTYCZNĄ jest czynnym udziałem w koniecznej intensyfikacji działań edukacyjnych i rehabilitacyjnych umożliwiających osobom z niepełnosprawnością intelektualną i z niepełnosprawnością wielozakresową podejmowanie ról społecznych wyznaczanych cyklem życia człowieka, jak również odpowiedzią na wdrażane zmiany
w przygotowywaniu specjalistów w zakresie edukacji specjalnej oraz inkluzyjnej. Współczesna pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z całym systemem edukacyjnym
i rehabilitacyjnym łączy humanistyczną refleksję nad stojącymi przed nią wyzwaniami i oczekiwaniami społecznymi przy założeniu uniwersalnej koncepcji praw człowieka – każdego człowieka z krytyczną analizą środowiska społecznego, kultury i sztuki, które mają służyć potrzebom osób z niepełnosprawnością intelektualną. W projektowanych studiach akcentuje się jej dopełniającą składową: aktywność artystyczną, która stanowi szczególną wartość edukacji, rehabilitacji, terapii
i wychowania osób z niepełnosprawnością intelektualną i z niepełnosprawnością wielozakresową. Udział w bezpośrednim tworzeniu i odbiorze dorobku artystycznego tych osób stanowi współistnienie
w kulturze, które jest fundamentalnym przyczynkiem do rozwijania inkluzji społecznej. Wieloaspektowość aktywności artystycznej ujęta w programie kształcenia w wymiarze plastycznym, muzycznym, teatralnym, dramowym, ceramicznym stanowi przestrzeń dla szeroko pojętego rozwoju kreatywności dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, ujmowanej
w duchu założeń humanistycznych. Inspiracją natomiast stała się kreacja w estetycznym aspekcie tworzenia, jak również poza nim – jako forma oddziaływań edukacyjnych i terapeutycznych nakierowanych na rozwijanie umiejętności pokonywania codziennych wyzwań.  

Dla programu kształcenia na studiach podyplomowych zaprojektowane zostały 2 moduły, którym odpowiadają grupy zajęć:

MODUŁ I. KSZTAŁCENIE KIERUNKOWE (90 godzin): przygotowanie pedagogiczne do pracy z dziećmi i uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (pedagogika specjalna), dydaktyka specjalna, diagnostyka w pedagogice specjalnej, praktyka kierunkowa (przedszkola, szkoły lub placówki systemu oświaty (ogólnodostępne i specjalne), w których uczą się dzieci/uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE)) – 60 godzin

MODUŁ II. PRZYGOTOWANIE W ZAKRESIE REALIZOWANEJ SPECJALNOŚCI (390 godzin): przygotowanie merytoryczne i dydaktyczno-metodyczne w zakresie realizowanej specjalności: EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ Z AKTYWNOŚCIĄ ARTYSTYCZNĄ, do których są przyporządkowane odpowiednie praktyki pedagogiczne w zakresie specjalności w placówkach dla nich właściwych.

Programy kształcenia i plany studiów spełniają wymagania dotyczące oczekiwanych efektów uczenia się na specjalności EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ Z AKTYWNOŚCIĄ ARTYSTYCZNĄ na kierunku PEDAGOGIKA SPECJALNA i wymaganej liczby punktów ECTS – 63 (nauczyciele nie posiadający kwalifikacji w zakresie pedagogiki specjalnej) – koniecznych dla uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi studiów podyplomowych.

NAUCZYCIELE NIE POSIADAJĄCY KWALIFIKACJI W ZAKRESIE PEDAGOGIKI SPECJALNEJ obligatoryjnie zrealizują MODUŁ I i II (łącznie 480 godzin dydaktycznych oraz praktykę w łącznym zakresie – 180 godzin – 63 ECTS).

MODUŁ I. KSZTAŁCENIE KIERUNKOWE (90 godzin dydaktycznych oraz praktyka – 60 godzin)

MODUŁ II. PRZYGOTOWANIE W ZAKRESIE REALIZOWANEJ SPECJALNOŚCI (390 godzin dydaktycznych oraz praktyka – 120 godzin)

NAUCZYCIELE NIE POSIADAJĄCY KWALIFIKACJI W ZAKRESIE PEDAGOGIKI SPECJALNEJ

Podstawy teleologii kształcenia na studiach podyplomowych EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ Z AKTYWNOŚCIĄ ARTYSTYCZNĄ wynikają konsekwentnie z humanistycznej perspektywy wspierania integralnego rozwoju człowieka, współczesnych nurtów i tendencji w pedagogice specjalnej, aktualnych założeń systemu oświaty w Polsce oraz promowanych obecnie modeli kształcenia pedagogów specjalnych. Absolwent studiów posiadał będzie pogłębioną wiedzę dotyczącą współczesnych podejść do problemów uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (podmiotowość, autonomia, samostanowienie, jakość życia) i wynikających z nich nowych form edukacji (integracyjna, włączająca). Realizacja tak pojętych celów pedagogiki specjalnej nie jest możliwa bez przyswojenia sobie usystematyzowanej i gruntownej wiedzy z zakresu przedmiotów kształcenia kierunkowego.

W ramach trwających trzy semestry Studiów Podyplomowych EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ Z AKTYWNOŚCIĄ ARTYSTYCZNĄ, Absolwent uzyska przygotowanie pedagogiczne do pracy z dziećmi i uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (zajęcia z zakresu pedagogiki specjalnej). Nabędzie rozszerzoną wiedzę o źródłach, charakterze, miejscu i znaczeniu pedagogiki specjalnej w systemie nauk oraz jej przedmiotowym
i metodologicznym powiązaniu z naukami społecznymi i medycznymi. Otrzyma wszechstronną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu podstawowych dla nich dyscyplin społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk pedagogicznych, psychologicznych i społeczno-kulturowych. Przedmioty realizowane na studiach obejmują również zajęcia z dydaktyki specjalnej oraz diagnostyki w pedagogice specjalnej. Zajęcia uzupełni praktyka kierunkowa o charakterze asystenckim (praktyka kierunkowa (przedszkola, szkoły lub placówki systemu oświaty (ogólnodostępne i specjalne), w których uczą się dzieci/uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE)) – 60 godzin).

W celu zapewnienia Absolwentowi właściwego przygotowania do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, w programie kształcenia na studiach podyplomowych zwrócono uwagę na realizację modułu przygotowanie w zakresie realizowanej specjalności. Propozycja kształcenia w tym zakresie obejmować będzie treści przygotowania merytorycznego – 240 godzin, wprowadzające w problematykę: pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną, diagnozy, orzecznictwa i psychologicznych podstaw edukacji i rehabilitacji tych osób, pracy z rodziną dziecka
z niepełnosprawnością intelektualną i wczesnego wspomagania jego rozwoju, instytucjonalnych
i pozainstytucjonalnych form opieki i wsparcia dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Treści pedeutologiczne będą realizowane ramach przedmiotów takich, jak: nauczyciel w edukacji
i terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną, asystent osoby z niepełnosprawnością intelektualną i z wieloraką niepełnosprawnością.
Kompetencje komunikacyjne Studenta wspierać będą zajęcia: alternatywne i wspomagające metody komunikacji z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i z wieloraką niepełnosprawnością. Sprawności metodyczne z ukierunkowaniem na kompetencje terapeutyczne zapewnią: systemowe modele terapii zajęciowej, zajęcia poświęcone terapii polisensorycznej osób z niepełnosprawnością intelektualną i z wieloraką  niepełnosprawnością, terapii ruchowej i terapii mowy tych osób. Kompetencje zorientowane na rozwijanie aktywności artystycznej w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, Absolwent studiów podyplomowych uzyska dzięki treściom: sztuka w edukacji, wychowaniu i terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną, zajęcia rozwijające kreatywność uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, techniki plastyczne, drama i elementy teatru, muzyka i taniec, książka i czytelnictwo oraz ceramika – w edukacji i terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną. Praktyczną realizację zajęć dydaktyczno-metodycznych w zakresie pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu oraz z niepełnosprawnością wielozakresową umożliwiają: Pracownia Dydaktyki i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz Pracownia Arteterapii (Zajęć Artystycznych).

Przygotowanie dydaktyczno-metodyczne w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną
w różnym stopniu i z niepełnosprawnością wieloraką zapewnią różnorodne zajęcia metodyczne: metodyka zintegrowanych zajęć wychowawczo-dydaktycznych z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną w przedszkolu, metodyka kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu lekkim na I etapie edukacyjnym (klasy I-III), metodyka kształcenia uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym na I etapie edukacyjnym (klasy I-III), metodyka kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim na II i III etapie edukacyjnym, metodyka kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym na II i III etapie edukacyjnym, metodyka pracy rewalidacyjno-wychowawczej z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim i z niepełnosprawnością wieloraką, metodyka indywidualnych zajęć rewalidacyjnych z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną.
Wiedza z zakresu wspierania osób dorosłych i starszych z niepełnosprawnością intelektualną, potrzeb rehabilitacyjnych tych osób oraz metodyki pracy opiekuńczo-rehabilitacyjnej z osobami starszymi z niepełnosprawnością intelektualną stwarzać będzie możliwość rozwijania zainteresowań zawodowych (nabywania wiedzy i umiejętności) w kierunku oddziaływań edukacyjnych, wychowawczych, profilaktycznych i terapeutycznych. Realizacja programu kształcenia w I, II i III semestrze studiów wspierana będzie praktykami studenckimi, umożliwiającymi zweryfikowanie zdobytej teoretycznej wiedzy w praktycznym działaniu. Studenci zobowiązani będą do odbycia praktyk zawodowych, odpowiadających wymogom kształcenia na studiach podyplomowych. Te zdefiniowane w programie studiów praktyki spełniają również wymogi praktyk nauczycielskich (i dadzą także przygotowanie pedagogiczne, właściwe dla studiowanej specjalności). Nauczyciele nie posiadający kwalifikacji w zakresie pedagogiki specjalnej obligatoryjnie zrealizują 120 godzin praktyki o charakterze asystencko-pedagogicznym (placówki specjalne).

W efekcie, Absolwent (w zależności od specyfiki potrzeb zawodowych) posiadać będzie uporządkowaną i pogłębioną wiedzę i umiejętności w zakresie organizacji i metodyki kształcenia osób
z niepełnosprawnością intelektualną w systemie specjalnym, w szczególności modeli współpracy pedagogów specjalnych z nauczycielami, specjalistami i rodzicami. Zdobędzie umiejętność organizowania zajęć w grupie jednorodnej, stosowania modeli indywidualizacji lekcji, efektywnych strategii nauczania i uniwersalnego projektowania zajęć. Będzie również potrafił dostosowywać się do specyfiki uczniów i wdrażać efektywne programy zwiększające ich kompetencje poznawcze i społeczne oraz programy stymulujące integrację rówieśniczą uczniów tego typu niepełnosprawnością. Profesjonalnie przygotowany do pracy zawodowej Absolwent studiów podyplomowych EDUKACJA
I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ Z AKTYWNOŚCIĄ ARTYSTYCZNĄ na kierunku PEDAGOGIKA SPECJALNA nabędzie zatem istotne kompetencje społeczne, komunikacyjne, kreatywne, prakseologiczne, diagnostyczne, pedagogiczne i organizacyjne, niezbędne do całościowego postrzegania i rozumienia wiąż zmieniającej się rzeczywistości edukacyjnej i rehabilitacyjnej. Posłużą one także do rozwiązywania aktualnych problemów osób edukowanych
i edukujących się, objętych wsparciem.

Absolwent studiów pozyska umiejętności i kompetencje określone zakresem wybranej specjalności, odpowiadającej potrzebom współczesnego rynku pracy i środowiska społecznego oraz aktualnym trendom pedagogiki specjalnej. W trakcie kształcenia na studiach podyplomowych, Student nabędzie kwalifikacje do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w ramach posiadanych kwalifikacji zawodowych.

Szczegółowy program dostępny dla Studentów studiów podyplomowych, po uzyskaniu uprawnień do systemu USOS UKSW.