Studia podyplomowe TYFLOPEDAGOGIKA Z REHABILITACJĄ WZROKU, ORIENTACJĄ PRZESTRZENNĄ I WSPARCIEM TECHNOLOGICZNYM są ukierunkowane na poszerzenie i pogłębienie wiedzy, rozwinięcie umiejętności praktycznych (edukacyjno-rehabilitacyjnych) oraz kompetencji społecznych studentów w zakresie wspierania osób z niepełnosprawnością wzrokową (niewidomych i słabowidzących).

Dla programu kształcenia na studiach podyplomowych zaprojektowane zostały 2 moduły, którym odpowiadają grupy zajęć:

MODUŁ I. KSZTAŁCENIE KIERUNKOWE (90 godzin): przygotowanie pedagogiczne do pracy z dziećmi i uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (pedagogika specjalna), dydaktyka specjalna, diagnostyka w pedagogice specjalnej, praktyka kierunkowa (przedszkola, szkoły lub placówki systemu oświaty (ogólnodostępne i specjalne), w których uczą się dzieci/uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE)) – 60 godzin,

MODUŁ II. PRZYGOTOWANIE W ZAKRESIE REALIZOWANEJ SPECJALNOŚCI (495 godzin (dla nauczycieli bez kwalifikacji w zakresie pedagogiki specjalnej) /550 godzin (dla nauczycieli z kwalifikacjami z pedagogiki specjalnej): przygotowanie merytoryczne i dydaktyczno-metodyczne w zakresie realizowanej specjalności: TYFLOPEDAGOGIKA Z REHABILITACJĄ WZROKU, ORIENTACJĄ PRZESTRZENNĄ I WSPARCIEM TECHNOLOGICZNYM, do których są przyporządkowane odpowiednie praktyki pedagogiczne w zakresie specjalności w placówkach dla niej właściwych.

Program kształcenia i plan studiów spełniają wymagania dotyczące oczekiwanych efektów uczenia się na specjalności TYFLOPEDAGOGIKA Z REHABILITACJĄ WZROKU, ORIENTACJĄ PRZESTRZENNĄ I WSPARCIEM TECHNOLOGICZNYM na kierunku PEDAGOGIKA SPECJALNA i wymaganej liczby punktów ECTS – 56 (nauczyciele posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej) – koniecznych dla uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi studiów podyplomowych.

NAUCZYCIELE POSIADAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAKRESIE PEDAGOGIKI SPECJALNEJ obligatoryjnie zrealizują MODUŁ II (550 godzin dydaktycznych oraz praktykę w łącznym zakresie – 190 godzin – 56 ECTS).

MODUŁ II. PRZYGOTOWANIE W ZAKRESIE REALIZOWANEJ SPECJALNOŚCI (550 godzin dydaktycznych oraz praktyka – 190 godzin)

NAUCZYCIEL POSIADAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAKRESIE PEDAGOGIKI SPECJALNEJ

W celu zapewnienia Absolwentowi właściwego przygotowania do pracy z osobami z niepełnosprawnością wzroku, w programie kształcenia na studiach podyplomowych zwrócono uwagę na realizację modułu przygotowanie w zakresie realizowanej specjalności. Propozycja kształcenia w tym zakresie obejmować będzie treści przygotowania merytorycznego. Przedmioty specjalistyczne obejmą teorię i praktykę: tyflopedagogiki, tyflopsychologii i diagnostyki tyflopedagogicznej, anatomii, fizjologii i patologii układu wzrokowego, rehabilitacji wzroku osób słabowidzących, elektronicznych narzędzi wspomagających orientację przestrzenną i lokomocję, wspomagających i alternatywnych systemów komunikacji osób niewidomych i głuchoniewidomych. Absolwent nabędzie wiedzę i umiejętności diagnostyczne, programowe i metodyczne w zakresie adaptacji środowiska fizycznego do możliwości osób z dysfunkcją wzroku, adaptacji materiałów dydaktycznych do potrzeb wynikających ze słabowzroczności i niewidzenia, rehabilitacji podstawowej (czynności życia codziennego), zajęć indywidualnych (rewalidacyjnych). Ponadto, program kształcenia na tych studiach oferuje pogłębienie wiedzy naukowej i doświadczeń pedagogicznych w zakresie wczesnej interwencji, wspomagania dziecka i rodziny w sytuacji niepełnosprawności narządu wzroku. Absolwent posiadał będzie również wiedzę z andragogiki i problematyki gerontologii w obrębie potrzeb rehabilitacyjnych osób dorosłych i starszych- niewidomych i słabowidzących, a także edukacji i rehabilitacji osób z wielozakresową niepełnosprawnością wzrokową.

Współcześnie dzięki technologiom (technikom komputerowym, mobilnym, oprogramowaniu, aplikacjom na smartfony, technologiom wspomagającym) osoby niewidome i słabowidzące znacząco mogą poprawić jakość swojego funkcjonowania codziennego oraz wykonywania zadań edukacyjnych i zawodowych. Omawiany program kształcenia oferuje profesjonalne przygotowanie w zakresie wsparcia technologicznego osób z niepełnosprawnością narządu wzroku – proponując zajęcia z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych, w tym ogólnodostępnych i wspomagających w edukacji i rehabilitacji osób z dysfunkcją wzroku z warsztatem metodycznym.

Przygotowanie dydaktyczno-metodyczne w pracy z osobami z osobami niewidomymi
i słabowidzącymi
zapewnią różnorodne zajęcia metodyczne, mające na celu dostosowywanie procesu edukacyjnego do potrzeb i możliwości uczniów niewidomych i słabowidzących – w zakresie przedmiotów humanistycznych, przyrodniczych i ścisłych, a także zajęć ruchowych i wychowania fizycznego. Program kształcenia umożliwi również nabycie podstawowych kompetencji posługiwania się metodami i technikami orientacji przestrzennej i samodzielnego bezpiecznego poruszania się oraz metodami i technikami brajlowskimi.

Praktyczną realizację zajęć dydaktyczno-metodycznych w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością wzroku umożliwia Pracownia Tyflorehabilitacyjna. Wyposażona jest ona w 20 stanowisk komputerowych z oprogramowaniem powiększającym, udźwiękawiającym i ubrajlawiającym. Przy 5 stanowiskach znajdują się duże monitory oraz powiększona, kontrastowa klawiatura współpracująca z programem powiększającym. Stanowiska komputerowe są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Sala wyposażona jest również w węzły dla osób z dysfunkcją słuchu. Ponadto w wyposażeniu pracowni ulokowano szereg pomocy dydaktycznych i rehabilitacyjnych: białe laski, pomoce do rehabilitacji wzroku, narzędzia do zapisu brajlowskiego, a także najnowocześniejszą multisensoryczną elektroniczną maszynę brajlowską (z syntezą mowy i ekranem) oraz drukarkę brajlowską. Dotykowe globusy i atlasy, kubarytmy i inne pomoce edukacyjnego umożliwią przeprowadzenie zajęć metodycznych z zakresu edukacji uczniów z dysfunkcją wzroku. Takie przygotowanie WNP gwarantuje realizację atrakcyjnego programu kształcenia studentów i zapewnia wysoki poziom merytoryczny i metodyczny procesu osiągania zakładanych efektów uczenia. Zwiększy ono szanse Absolwentów odnalezienia się na rynku pracy poprzez umożliwienie podjęcia aktywności zawodowej.

Nauczyciele posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej uzyskają również dodatkowe kwalifikacje do prowadzenia zajęć z: technik brajlowskich (jako tyflopedagodzy), rehabilitacji wzroku (jako rehabilitanci wzroku) i zajęć orientacji przestrzennej z osobami z niepełnosprawnością wzroku (jako nauczyciele/instruktorzy orientacji przestrzennej i poruszania się osób z dysfunkcją wzroku) – program kształcenia uwzględnia dodatkowy moduł metodyczny, proponujący metodykę nauczania technik brajlowskich, metody i techniki oceny i usprawniania widzenia (małe dzieci, dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną, starsze dzieci, młodzież, osoby dorosłe i starsze) oraz metodyki nauczania orientacji przestrzennej i bezpiecznego poruszania się małych dzieci niewidomych i słabowidzących oraz osób dorosłych niewidomych i słabowidzących.

Realizacja programu kształcenia w I, II i III semestrze studiów wspierana będzie praktykami studenckimi, umożliwiającymi zweryfikowanie zdobytej teoretycznej wiedzy w praktycznym działaniu. Studenci zobowiązani będą do odbycia praktyk zawodowych, odpowiadających wymogom kształcenia na studiach podyplomowych. Te zdefiniowane w programie studiów praktyki spełniają również wymogi praktyk nauczycielskich (i dadzą także przygotowanie pedagogiczne, właściwe dla studiowanej specjalności). Nauczyciele posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej zrealizują 190 godzin praktyki (placówki ogólnodostępne, integracyjne/lub z oddziałami integracyjnymi, specjalne, tworzone z myślą o osobach z niepełnosprawnością wzrokową w różnym wieku, placówki opieki, wychowania, specjalistycznego poradnictwa, profilaktyki, terapii i szeroko pojętej rehabilitacji).

W efekcie, Absolwent (w zależności od specyfiki potrzeb zawodowych) posiadać będzie uporządkowaną i pogłębioną wiedzę i umiejętności w zakresie organizacji i metodyki kształcenia osób z niepełnosprawnością wzroku w systemie ogólnodostępnym, integracyjnym czy specjalnym, w szczególności modeli współpracy pedagogów specjalnych z nauczycielami, specjalistami i rodzicami. Zdobędzie umiejętność organizowania zajęć w grupie zróżnicowanej lub jednorodnej, stosowania modeli indywidualizacji lekcji, efektywnych strategii nauczania i uniwersalnego projektowania zajęć. Będzie również potrafił dostosowywać się do specyfiki uczniów i wdrażać efektywne programy zwiększające ich kompetencje poznawcze i społeczne oraz programy stymulujące integrację rówieśniczą uczniów tego typu niepełnosprawnością. Profesjonalnie przygotowany do pracy zawodowej Absolwent studiów podyplomowych TYFLOPEDAGOGIKA Z REHABILITACJĄ WZROKU, ORIENTACJĄ PRZESTRZENNĄ I WSPARCIEM TECHNOLOGICZNYM na kierunku PEDAGOGIKA SPECJALNA nabędzie zatem istotne kompetencje społeczne, komunikacyjne, kreatywne, prakseologiczne, diagnostyczne, pedagogiczne i organizacyjne, niezbędne do całościowego postrzegania i rozumienia wiąż zmieniającej się rzeczywistości edukacyjnej i rehabilitacyjnej. Posłużą one także do rozwiązywania aktualnych problemów osób edukowanych i edukujących się, objętych wsparciem.

Absolwent studiów pozyska umiejętności i kompetencje określone zakresem wybranej specjalności, odpowiadającej potrzebom współczesnego rynku pracy i środowiska społecznego oraz aktualnym trendom pedagogiki specjalnej. Takie wykształcenie pozwoli na większą profesjonalną mobilność i wybranie indywidualnej drogi kariery zawodowej.

W trakcie kształcenia na studiach podyplomowych, Student nabędzie kwalifikacje do pracy z osobami z niepełnosprawnością wzroku w ramach posiadanych kwalifikacji zawodowych.

Szczegółowy program dostępny dla Studentów studiów podyplomowych, po uzyskaniu uprawnień do systemu USOS UKSW.