Studia Podyplomowe Zarządzanie Oświatą

Program studiów obejmuje następujące przedmioty:

 1. Podstawy organizacji i zarządzania
 2. Prawo oświatowe. Prawo pracy. Karta Nauczyciela
 3. Nadzór pedagogiczny i zarządzanie jakością w placówce oświatowej
 4. Planowanie i organizacja pracy w placówkach oświatowej
 5. Placówka oświatowa w środowisku lokalnym
 6. Zarządzanie zasobami ludzkimi w oświacie
 7. Zarządzanie finansami w oświacie
 8. Kierowanie i administrowanie placówką oświatową
 9. Technologie informacyjne w zarządzaniu oświatą
 10. Marketing i promocja szkoły
 11. Etyka zawodu dyrektora
 12. Komunikacja interpersonalna
 13. Zamówienia publiczne w oświacie
 14. Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w szkole
 15. Rola organu prowadzącego w polskim systemie oświaty
 16. Zasady tworzenia koncepcji rozwoju i funkcjonowania szkoły
 17. Praktyka kierownicza