Opis Projektu:

Program wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli finansowany jest ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie Umowy nr MEiN/2021/DPI/76 z dnia 01.06.2021 r. Wartość programu wynosi 15 mln złotych. Okres realizacji: 01.06.2021 r. – 30.11.2022 r.

Głównym celem programu jest pomoc w zwalczaniu skutków pandemii COVID-19, poprzez przeprowadzenie badań naukowych, mających na celu pogłębioną diagnozę i wzmocnienie dobrostanu psychicznego uczestników procesu kształcenia na poziomie szkolnictwa podstawowego i ponadpodstawowego.

Program skierowany jest do: dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych, wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii, nauczycieli, dyrektorów szkół, rodziców oraz specjalistów (m.in. pedagogów, psychologów, terapeutów). Ma charakter pilotażowy i zakłada dotarcie łącznie do 1 200 szkół, z terenu całej Polski.

Działania w ramach programu:

 1.  Realizacja badań naukowych

W ramach programu prowadzone są badania naukowe w celu uzyskania aktualnej wiedzy na temat dobrostanu psychicznego uczniów, nauczycieli oraz rodziców. Ich wyniki posłużą do uszczegółowienia programów szkoleniowych i profilaktycznych. Badania ilościowe prowadzone są przez Fundację PAN.

2.  Organizacja konferencji wraz z wydaniem naukowych publikacji

Program obejmuje zorganizowanie czterech naukowych konferencji tematycznych wraz z wydaniem naukowych publikacji, będących wynikiem przeprowadzanych badań naukowych, związanych z diagnostyką, terapią i profilaktyką.

3.  Organizacja szkoleń

W ramach programu zostanie przeprowadzonych 10 000 godzin szkoleń dla nauczycieli, rodziców, specjalistów, w tym specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych.

 4.  Organizacja wsparcia on-line dla rodziców, uczniów i nauczycieli, oraz specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych/dyżury/ wraz z przeprowadzeniem badań jakościowych

W ramach prowadzonego doradztwa będzie prowadzona badawczo-naukowa diagnoza, która będzie miała na celu uzyskanie praktycznych informacji m.in. na temat najpilniejszych potrzeb uczniów, rodziców i nauczycieli związanych z procesem kształcenia.

5.  Opracowanie Modelu Wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, w tym monografia naukowa

Planowanym rezultatem programu jest opracowanie Modelu Wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, który posłuży w przyszłości, jako punkt wyjścia do zorganizowania innowacyjnego, opartego o wyniki badań naukowych uzyskane w ramach realizowanego programu, wsparcia specjalistycznego (psychologiczno-terapeutycznego) oraz poradnictwa pedagogicznego dla uczniów, wychowanków MOW i MOS, nauczycieli i rodziców.

6.  Powołanie i funkcjonowanie Komitetu Sterującego

Członkami Komitetu są praktycy i eksperci z dziedzin pedagogiki i psychologii, którzy są odpowiedzialni za przebieg wdrażania i realizacji założeń Programu oraz jego dalszego rozwoju – również po okresie pilotażowym.

7.  Promocja zadania wraz z utworzeniem Internetowej Platformy Specjalistyczno-Doradczej

Internetowa Platforma Specjalistyczno-Doradcza stanowi źródło wiedzy teoretycznej i przykładów praktycznych, przydatnych przy redukcji negatywnych skutków sytuacji problemowych w oświacie. Gwarantuje nieograniczony w czasie i miejscu, dostęp do konsultacji i materiałów dydaktycznych oraz badawczych.

8.  Funkcjonowanie Koordynatorów Wsparcia w regionach

Nad realizacją procesu badawczego czuwają powołani i przeszkoleni Koordynatorzy Wsparcia programu, działający na terenie całego kraju. Organizują przepływ informacji do lokalnych szkół oraz monitorują właściwy przebieg diagnoz i szkoleń na terenie danego obszaru.

Link do Internetowej Platformy Specjalistyczno-Doradczej, zawierającej więcej informacji, materiały edukacyjne oraz możliwość skorzystania z poradnictwa i szkoleń: pwpp.uksw.edu.pl