Sygnalizator plus

Projekt Sygnalizator plus to ukierunkowana na potrzeby dużych przedsiębiorstw kompleksowa propozycja opracowania i wdrożenia modeli wsparcia dla pracowników w wieku przedemerytalnym i emerytalnym oraz samych przedsiębiorstw, bazująca na Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF).

W większości krajów europejskich obserwuje się systematyczny wzrost udziału w populacji ogólnej osób po 50. roku życia. W kontekście rynku pracy oznacza to zmniejszanie liczby osób w wieku produkcyjnym. Według danych Eurostatu (2018) wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 55-64 lat wynosi w Polsce 49,4%. Średnia dla Unii Europejskiej to 57,8%.

Przeprowadzone rozpoznanie pokazuje, że w dużych przedsiębiorstwach w Polsce brak jest kompleksowego rozwiązania pozwalającego na planowanie i wspieranie dalszej aktywności zawodowej osób w wieku przedemerytalnym i emerytalnym, wykorzystującego rzetelne informacje nt możliwości ich (faktycznego) funkcjonowania zawodowego, uwzględniającego zarówno wymiar zmian rozwojowych, stan zdrowia, aspekty psychospołeczne czy zmienne środowiskowe (w szczególności związane ze stanowiskiem pracy).

Dla przedsiębiorstw stanowić może szanse na lepsze wykorzystanie potencjału starszych pracowników przez odpowiednio wczesne rozpoznanie ich możliwości funkcjonowania zawodowego w kontekście osiągnięcia wieku przedemerytalnego/emerytalnego oraz dopasowanie wymagań zawodowych (stanowiskowych) do tych (zmieniających się) warunków a przez to do potencjalnego wydłużenia aktywności zawodowej.

Dla samych pracowników umożliwia zbadanie i rozpoznanie – na podstawie ugruntowanego postępowania diagnostycznego – własnych możliwości (dalszego) funkcjonowania zawodowego, oraz podejmowania świadomych decyzji na temat dalszej aktywności zawodowej.

Realizatorami trwającego 24 miesiące projektu są Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy oraz Katolicki Uniwersytet Eichstaett–Ingolstadt. Skład konsorcjum oraz wysokie kwalifikacje zespołu eksperckiego pozwalają mieć nadzieję, że powstanie rozwiązanie modelowe wysokiej jakości, które zostanie wdrożone i wykorzystane w wielu przedsiębiorstwach.

Prezentacja – Projekt Sygnalizator +