PROJEKT „Akademia wychowanków MOS i MOW”

Nr POWR.03.01.00-00-T166/18 

Rekrutacja do projektu ma charakter ciągły.
Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie oraz formularze rekrutacyjne dostępne są w biurze projektu (Kampus UKSW przy ul. Dewajtis 5, pok. 428, 01-815 Warszawa) oraz na stronie internetowej projektu.