W dniu 01.10.2022 r. odeszła do Boga Pani Profesor Barbara Baraniak

Pani Profesor Barbara Baraniak, wspaniały człowiek, pedagog, naukowiec, wychowawca.

Pani Prof. Barbara Baraniak urodziła się 8.05.1954 roku w Sochaczewie. Praca zawodowa Pani Profesor to czas wdrażania wiedzy towaroznawczo-ekonomiczno-technologicznej – do pracy zawodowej. Efektem tej działalności był awans zawodowy od stażysty, poprzez referenta, starszego referenta do głównego specjalisty. Był to również czas łączenia pracy w Instytucie Ekonomiki i Organizacji Przemysłu Spożywczego z pracą dydaktyczną w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w Warszawie. Efektem tego okresu pracy były opracowane podręczniki a między innymi: Chemia dla szkół spożywczych – pytania i zadania, Warszawa 1996. Analiza techniczna w produkcji cukierniczej, Warszawa 1997. Foliogramy do nauczania chemii organicznej, Gdańsk 1995. Od 01.10.1987 r. przeszła do pracy w Centralnym Ośrodku Rozwoju i Postępu w Rolnictwie w Brwinowie. W tym czasie przygotowała również dysertację doktorską pt.: Wpływ treści pracy na unowocześnianie planów i programów kształcenia zawodowego na przykładzie zawodu technika technologii żywności, a jej publiczna obrona zwieńczona została nadaniem stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Kolejny etap pracy zawodowej to czas zatrudnienia w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie. W 2004 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki – pedagogiki pracy. W 2008 roku została zatrudniona na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie w latach 2012-2021 kierowała Katedrą Pedagogiki Społecznej i Pedagogiki Pracy. Jest autorką i współautorką wielu publikacji naukowych, między innymi: Treści kształcenia zawodowego – kryteria i metody doboru; Programy kształcenia zawodowego. Teoria-Metodologia-Aplikacje oraz Poradnictwo zawodowe zorientowane prośrodowiskowo. Od teorii do praktyki. Wygłosiła referaty na kilkudziesięciu konferencjach naukowych – międzynarodowych, ogólnopolskich, seminariach naukowych. Za swoją działalność organizacyjną, dydaktyczną i publikacyjną nagrodzona została Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1998), Złotym Krzyżem Zasługi (1999) oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011).

Kochana Pani Profesor, spoczywaj w pokoju.

Wyrazy współczucia Rodzinie i Najbliższym składają władze Wydziału Nauk Pedagogicznych i Instytutu Pedagogiki, pracownicy Katedry Pedagogiki Społecznej, wykładowcy, pracownicy administracji i studenci UKSW w Warszawie.

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się 5 października 2022 r. o godz. 13:00 w Parafii Św. Maksymiliana Kolbego, ul. Kościelna 7, Bramki


W dniu 23.03.2022 r. – w jubileuszowym roku swoich 70 urodzin, 40-lecia pracy naukowej i 20-lecia pracy w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – odeszła do Boga

Pani Profesor Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz

pedagog specjalny, naukowiec, wychowawca

Pani Profesor od 1973 do 1987 r. pracowała w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Laskach. Przez całe życie pozostała związana z ośrodkiem. W 1982 r. uzyskała doktorat, a w 1995 roku habilitację. Była prekursorką badań dotyczących nauczania orientacji przestrzennej osób niewidomych i słabowidzących w Polsce. Przez wiele lat pracowała w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej i współtworzyła Zakład Tyflopedagogiki. Przez dwie kadencje (1996-2002) była prorektorem ds. badań i współpracy zagranicznej w Akademii Pedagogiki Specjalnej. W latach 1999-2009 pełniła funkcję redaktora naczelnego czasopisma „Szkoła Specjalna”, kontynuując misję Marii Grzegorzewskiej. Od 2002 r. była związana z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego, przez wiele lat pełniła funkcję dziekańską – w latach 2005-2008 była dziekanem Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW, a następnie w latach 2008-2016, przez dwie kadencje – dziekanem Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW. Kierowała także Katedrą Pedagogiki Specjalnej WNP UKSW. W 2016 roku uzyskała od prezydenta RP tytuł profesora nauk społecznych. W ostatnich latach naukowo zajmowała się recepcją myśli pedagogicznej bł. Matki Elżbiety Róży Czackiej. Pani Profesor wypromowała dwunastu doktorów nauk humanistycznych i społecznych. Otrzymała wiele odznaczeń, m.in.: Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski. Przez całe życie działała w środowisku i na rzecz osób niewidomych i słabowidzących, współpracując z różnymi organizacjami, m.in.: Towarzystwem Opieki nad Ociemniałymi, Polskim Związkiem Niewidomych, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Fundacją Szansa dla Niewidomych, współorganizując wsparcie również poza granicami Polski – była inicjatorką 4 edycji Międzynarodowej Szkoły Matek w Ukrainie (Charków-Kijów, 2006-2010). Zawsze uśmiechnięta i pełna pogody ducha w każdych okolicznościach.

Szanowna Pani Dziekan, Pani Profesor, spoczywaj w pokoju.

Wyrazy współczucia Rodzinie i Najbliższym składają władze dziekańskie, pracownicy Katedry Pedagogiki Specjalnej, wykładowcy, pracownicy administracji i studenci Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW w Warszawie.

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się 29.03.2022 r. o godz. 12.00
w kościele pw. św. Marii Magdaleny na Wawrzyszewie w Warszawie


Dnia 7 stycznia 2013 r. ODSZEDŁ DO PANA

ŚP. ks. Kazimierz FRANCZAK

W 52 roku życia, 32 ślubów zakonnych i 25 roku kapłaństwa

Curriculum vitae:

ur. 23.08.1961 – Płock

1980-1981       – Nowicjat: Czerwińsk nad Wisłą

22.08.1981      – Pierwsze śluby zakonne: Czerwińsk nad Wisłą

1981-1982       – Asystencja: Lublin

1982-1984       – Student filozofii: Woźniaków

1984-1988       – Student teologii: Ląd nad Wartą

25.05.1988      – Święcenia kapłańskie: Ląd nad Wartą

1988-1990       – Ostróda: kierownik katechizacji i opiekun Liturgicznej Służby

1990-1995       – Rzym: studia z psychologii w UPS zakończone licencjatem

1995-2009       – Warszawa Bazylika: wykładowca SIWCH

2003                – doktorat z psychologii w UKSW

2009-2013       – Warszawa Bursa: wykładowca UKSW

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa w Warszawie w czwartek, 10 stycznia 2013 r. o godz. 10.30

List Kondolencyjny od Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie