Studia Podyplomowe Zarządzanie Oświatą

Rekrutacja 2022/2023 – edycja XI

Planowany termin uruchomienia studiów: październik 2022 r.

Termin rozpoczęcia internetowej rejestracji: 1 czerwca 2022 r.

Termin rozpoczęcia przyjmowania dokumentów: 1 czerwca 2022 r.

Ostatni dzień rejestracji w systemie – do wyczerpania limitu miejsc, ale nie później niż do dnia 6 października 2022 r.

Ostatni dzień składania dokumentów – do wyczerpania limitu miejsc, ale nie później niż do dnia 6 października 2022 r.

Czesne: w roku akademickim 2022/2023 czesne wynosi 2000 zł. za semestr.

Czas trwania studiów: dwa semestry

Forma studiów: Hybrydowa.

Piątek – forma zajęć: online. Zajęcia od godziny 16:00 na aplikacji MS Teams

Sobota – forma zajęć: stacjonarna. Zajęcia odbywają się na kampusie UKSW przy
ul. Wóycickiego 1/3

Miejsce: Campus UKSW,  ul. Wóycickiego 1/3,  Warszawa (Młociny)

Limit miejsc: 60 osób.

Minimalna liczba słuchaczy: 30 osób  

CEL STUDIÓW

    Przygotowanie wysokokwalifikowanej kadry kierowniczej oświaty do profesjonalnego zarządzania współczesną szkołą i innymi placówkami oświatowymi poprzez zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do sprawnego i twórczego kierowania instytucją oświatową z uwzględnieniem wymogów reformy  edukacji oraz potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży a także środowiska lokalnego.

KWALIFIKACJE

      Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje uprawniające do zajmowania stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole, przedszkolu i placówce oświatowo-wychowawczej

(zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce)

ADRESACI

         Studia skierowane są do kandydatów na stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych w tym:

 • nauczycieli wszystkich specjalności i poziomów nauczania, którzy chcą ubiegać się o stanowisko dyrektora lub inne stanowisko kierownicze w szkole lub innej placówce oświatowej
 • pracowników nadzoru pedagogicznego,
 • pracowników organów prowadzących szkoły i osób zatrudnionych
  w administracji państwowej wszystkich szczebli,
 • animatorów działań i organizacji oświatowych,
 • osób z wykształceniem wyższym zainteresowanych doskonaleniem zawodowym w zakresie zarządzania oświatą.

   Studia są adresowane także do osób zainteresowanych podwyższeniem kwalifikacji zawodowych: dyrektorów szkół i placówek oświatowych, pracowników szkolnej, samorządowej oraz rządowej administracji oświatowej.

ORGANIZACJA STUDIÓW

     Studia prowadzone są w trybie niestacjonarnym (zjazdy odbywają się w piątki i w soboty, średnio dwa razy w miesiącu). Słuchacz realizuje 250 godzin zajęć dydaktycznych objętych programem studiów oraz 30 godzin praktyk zawodowych w trakcie 2-semestralnego toku studiowania.

  Warunkiem ukończenia podyplomowych studiów jest uzyskanie zaliczeń wszystkich egzaminów oraz przedmiotów objętych programem studiów i odbycie praktyki dyplomowej.

    Ogólną ocenę na świadectwie ukończenia będzie stanowić średnia ocen uzyskana w ciągu rocznego toku studiów oraz egzaminu końcowego (bez pisania pracy dyplomowej).

    Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie zarządzania oświatą, uprawniające do ubiegania się o stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych.

PROGRAM STUDIÓW

Program studiów obejmuje następujące przedmioty:

 1. Podstawy organizacji i zarządzania
 2. Prawo oświatowe. Prawo pracy. Karta Nauczyciela
 3. Nadzór pedagogiczny i zarządzanie jakością w placówce oświatowej
 4. Planowanie i organizacja pracy w placówkach oświatowej
 5. Placówka oświatowa w środowisku lokalnym
 6. Zarządzanie zasobami ludzkimi w oświacie
 7. Zarządzanie finansami w oświacie
 8. Kierowanie i administrowanie placówką oświatową
 9. Technologie informacyjne w zarządzaniu oświatą
 10. Marketing i promocja szkoły
 11. Etyka zawodu dyrektora
 12. Komunikacja interpersonalna
 13. Zamówienia publiczne w oświacie
 14. Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w szkole
 15. Rola organu prowadzącego w polskim systemie oświaty
 16. Zasady tworzenia koncepcji rozwoju i funkcjonowania szkoły
 17. Praktyka kierownicza
KADRA PEDAGOGICZNA
 1. Pracownicy Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW,
 2. Pracownicy Kuratorium Oświaty i MEN,
 3. Dyrektorzy szkół (posiadający wieloletnią praktykę na stanowisku kierowniczym)
 4. Dyrektorzy Wydziałów Oświaty i Wychowania.
TERMINY ZJAZDÓW

Studia trwają 2 semestry. Zajęcia odbywają się w piątki i soboty, średnio dwa razy w miesiącu. W piątki zajęcia odbywają się od godziny 16.00.

Forma studiów: Hybrydowa.

Piątek – forma zajęć: online. Zajęcia od godziny 16:00 na aplikacji MS Teams

Sobota – forma zajęć: stacjonarna. Zajęcia odbywają się na kampusie UKSW przy
ul. Wóycickiego 1/3

OPŁATY

Studia są płatne.

W roku akademickim 2022/2023 czesne wynosi 2000 zł. za semestr.

Opłaty dokonuje się na indywidualny numer rachunku bankowego, który otrzymuje się podczas zawarcia z Uczelnią umowy o warunkach o odpłatnościach za studia podyplomowe.

Możliwości regulowania należności:

a) opłata jednorazowa z góry za cały rok

b) w dwóch ratach semestralnych

PROCEDURY REKRUTACJI

     Na studia przyjmowani są kandydaci z wykształceniem wyższym (lic., inż., mgr)

   O przyjęciu decyduje kolejność złożenia dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu w IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów: www.oferta.uksw.edu.pl)

Planowany termin rozpoczęcia rejestracji – 1 czerwca 2022 r.

Planowany termin rozpoczęcia przyjmowania dokumentów –  1 czerwca 2022 r.

Ostatni dzień rejestracji w systemie – do wyczerpania limitu miejsc, ale nie później niż do dnia 6 października 2022 r.

Ostatni dzień składania dokumentów – do wyczerpania limitu miejsc, ale nie później niż do dnia 6 października 2022 r.

PROCEDURA REKRUTACJI:

 1. Zarejestrowanie w systemie IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów)
  https://oferta.uksw.edu.pl
 2. Wydrukowanie wypełnionego w IRK (przy rejestracji) kwestionariusza zgłoszeniowego
 3. Złożenie dokumentów
  1. kwestionariusz zgłoszeniowy drukowany z IRK
  2. kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
  3. jedno zdjęcie (format taki jak do dowodu osobistego)
  4. w przypadku innego nazwiska na dyplomie oraz dowodzie osobistym, kserokopia dokumentu poświadczającego zmianę nazwiska (oryginał do wglądu)

Komplet dokumentów należy składać

w pokoju 1506, budynek nr 15, ul. Wóycickiego 1/3 Warszawa

w dniach: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 9:00-12:00 ; 12:30-14:30

KONTAKT

Studia Podyplomowe Zarządzanie Oświatą

Jednostka organizacyjna uczelni:

Wydział Nauk Pedagogicznych

Adres organizatora studiów podyplomowych:

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Wydział Nauk Pedagogicznych

ul. Wóycickiego 1/3, budynek nr 15

01-938 Warszawa

Kierownik studiów podyplomowych: dr Ewa Kulawska

Obsługa administracyjna:

mgr Irmina Pasternacka

tel.: 022 569- 96-72 (pokój 1506)

kontakt e-mail: i.pasternacka@uksw.edu.pl

www.pedagogika.uksw.edu.pl