NAUCZYCIELE POSIADAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAKRESIE PEDAGOGIKI SPECJALNEJ

CEL STUDIÓW:

Studia podyplomowe mają na celu: przekazanie Absolwentom gruntownej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych potrzebnych do pracy z osobami z niepełnosprawnością wzroku. Proponowana forma kształcenia na studiach podyplomowych uzupełnia i aktualizuje wiedzę dotyczącą organizacji pracy z uczniem z niepełnosprawnością wzroku, a w szczególności:

 1. Umożliwia nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych Słuchaczy w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością wzroku (tyflopedagogiki), a także jej powiązanie z praktyką społeczną;
 2. Umożliwia wypracowanie strategii rozpoznawania potrzeb, możliwości i trudności dziecka/ucznia z niepełnosprawnością wzroku i udzielania mu wsparcia, zgodnie z jego potencjałem rozwojowym;
 3. Zapewnia teoretyczno-praktyczne przygotowanie Słuchaczy do tworzenia właściwych warunków do realizacji procesu edukacji, opieki, rehabilitacji i terapii dziecka/ucznia z niepełnosprawnością wzroku – w zakresie tyflopedagogiki, rehabilitacji wzroku, orientacji przestrzennej, stosowania technologii wspierającej osoby niewidome i słabowidzące na wszystkich poziomach edukacyjnych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych ogólnodostępnych, integracyjnych i/lub z oddziałami integracyjnymi i specjalnych (nauczyciele posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej);
 4. Wspiera w kształtowaniu wrażliwości etycznej oraz refleksyjnej i odpowiedzialnej postawy w pracy zawodowej i życiu społecznym.

KWALIFIKACJE:

Studia Podyplomowe TYFLOPEDAGOGIKA Z REHABILITACJĄ WZROKU, ORIENTACJĄ PRZESTRZENNĄ I WSPARCIEM TECHNOLOGICZNYM mają charakter kwalifikacyjny. Uzyskiwane uprawnienia dają

Nauczycielom posiadającym kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej – w zakresie dodatkowej specjalności – przygotowanie do pracy z osobami z niepełnosprawnością wzroku w przedszkolach, szkołach i placówkach ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych.

Studia są zgodne z najnowszymi wytycznymi prawa oświatowego (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1450).

Nauczyciele posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej

Absolwent będzie przygotowany do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i rehabilitacyjnych zadań w obrębie stymulacji, usprawniania i kształcenia odpowiedniego do możliwości rozwojowych osób niewidomych i słabowidzących w perspektywie całożyciowej (tyflopedagog), do pełnienia funkcji opiekuńczych (wychowawca i opiekun dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością narządu wzroku, w tym z dodatkowymi niepełnosprawnościami). Studia oferują także wysokospecjalistyczne kwalifikacje nauczycielsko-instruktorskie (rewalidacyjne) z zakresu rehabilitacji wzroku (rehabilitant wzroku), orientacji przestrzennej i bezpiecznego poruszania się (nauczyciel orientacji przestrzennej) oraz – co jest unikatowe w skali kraju – przygotowanie do dobierania, a także nauczania wykorzystywania technologii w procesie edukacji i rehabilitacji (technologii mobilnych, aplikacji oraz technologii wspomagających) dla osób niepełnosprawnych wzrokowo w różnym wieku (konsultant i nauczyciel technologii wspomagającej i ogólnodostępnej, wspierającej osoby niewidome i słabowidzące).

W takim kształcie nie ma porównywalnej oferty dydaktycznej na żadnej uczelni wyższej w Polsce.

MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA

Nauczyciele posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej

Przygotowanie w zakresie dodatkowej specjalności – do pracy z osobami z niepełnosprawnością wzroku w przedszkolach, szkołach i placówkach ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych.

Studia podyplomowe mają prowadzić do wykształcenia teoretycznie i praktycznie przygotowanych specjalistów (o społecznie doniosłym znaczeniu) w zakresie:

1. pedagog specjalny – współorganizujący edukację i rehabilitację uczniów z niepełnosprawnością wzroku (na wszystkich etapach edukacyjnych):

jako nauczyciel wspomagający lub pedagog specjalny/specjalista współorganizujący edukację i rehabilitację uczniów z niepełnosprawnością wzroku – w placówce ogólnodostępnej, integracyjnej/lub z oddziałami integracyjnymi i specjalnej:

– prowadzenie zajęć wychowania przedszkolnego, zajęć edukacyjnych, zajęć określonych w programie i pracy wychowawczej (wspólnie z innymi nauczycielami, specjalistami i wychowawcami grup wychowawczych);

– udzielanie pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom, specjalistom i wychowawcom grup wychowawczych realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie w doborze form, metod i środków dydaktycznych w pracy z dziećmi/uczniami z niepełnosprawnością wzroku;

– prowadzenie zajęć rewalidacyjnych z osobami z niepełnosprawnością wzroku.

2.      pedagog specjalny – uprawnienia uzyskiwane w zakresie studiów podyplomowych dają studentom dodatkowe kwalifikacje tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi oraz wspierania edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością wzroku w instytucjach o charakterze: opiekuńczo-wychowawczym, placówkach rehabilitacji, poradnictwa specjalistycznego, wsparcia socjalnego, placówkach służby zdrowia, w stowarzyszeniach, fundacjach i innych agendach pozarządowych (ośrodki szkolno-wychowawcze dla dzieci niewidomych i słabowidzących, organizacje pozarządowe działające na rzecz osób z niepełnosprawnością narządu wzroku, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, placówki lecznicze, rehabilitacyjne, oświatowe, placówki optometryczne i optyczne, ośrodki/zespoły wczesnej interwencji) – na stanowiskach związanych z realizacją działań oświatowych i terapeutycznych jako: pedagog specjalny- wychowawca, terapeuta, rehabilitant – pracujący z różnymi grupami odbiorców z niepełnosprawnością wzroku (dzieci, młodzież, osoby dorosłe, osoby starsze) w środowisku lokalnym jako:

 • nauczyciel/instruktor orientacji przestrzennej i poruszania się osób z dysfunkcją wzroku,
 • rehabilitant wzroku,
 • wychowawca w internacie dla dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku,
 • konsultant i nauczyciel w zakresie technologii wspierającej osoby niewidome i słabowidzące,
 • tyflopedagog – specjalista ds. organizowania i realizacji różnego rodzaju form pomocy pedagogicznej i terapeutycznej dzieciom, młodzieży i dorosłym osobom z niepełnosprawnością wzroku.

ADRESACI:

Studia są adresowane do Absolwentów studiów wyższych I i II stopnia  (lub 5-letnich, jednolitych magisterskich):


– kierunku PEDAGOGIKA SPECJALNA, (nauczyciele posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej), pragnący uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu pedagoga specjalnego w zakresie dodatkowej specjalności pedagogiki specjalnej – w zakresie TYFLOPEDAGOGIKA Z REHABILITACJĄ WZROKU, ORIENTACJĄ PRZESTRZENNĄ I WSPARCIEM TECHNOLOGICZNYM.

ORGANIZACJA STUDIÓW:

Studia prowadzone będą w trybie niestacjonarnym. W trakcie 3-semestralnego toku studiowania, nauczyciele posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej zrealizują 740 godzin: 550 godzin dydaktycznych oraz praktyka – 190 godzin

Zajęcia odbywają się w ramach zjazdów Słuchaczy organizowanych zazwyczaj 2 razy w miesiącu (sobota i/lub niedziela).

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I UZYSKANIA ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA STUDIÓW

1.      Uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych.

2.      Aktywność na wszystkich zajęciach objętych programem nauczania, ich pozytywne zaliczenie oraz zdanie wymaganych egzaminów.

3.      Realizacja i zaliczenie praktyk zawodowych u opiekuna praktyk.

4.      Zdanie egzaminu dyplomowego jako potwierdzenie nabytych kompetencji zawodowych (bez pisania pracy dyplomowej).

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie TYFLOPEDAGOGIKA Z REHABILITACJĄ WZROKU, ORIENTACJĄ PRZESTRZENNĄ I WSPARCIEM TECHNOLOGICZNYM.

Przewidywana liczba Słuchaczy: 40 osób

Planowany termin rozpoczęcia zajęć:

październik 2022 roku

Uruchomienie danej edycji Studiów Podyplomowych następuje w przypadku zgłoszenia się określonej liczby osób. W przypadku nieuruchomienia Studiów, dokumenty zwracane są Zainteresowanemu.

PROGRAM STUDIÓW:

Studia podyplomowe TYFLOPEDAGOGIKA Z REHABILITACJĄ WZROKU, ORIENTACJĄ PRZESTRZENNĄ I WSPARCIEM TECHNOLOGICZNYM są ukierunkowane na poszerzenie i pogłębienie wiedzy, rozwinięcie umiejętności praktycznych (edukacyjno-rehabilitacyjnych) oraz kompetencji społecznych studentów w zakresie wspierania osób z niepełnosprawnością wzrokową (niewidomych i słabowidzących).

Dla programu kształcenia na studiach podyplomowych zaprojektowane zostały 2 moduły, którym odpowiadają grupy zajęć:

MODUŁ I. KSZTAŁCENIE KIERUNKOWE (90 godzin): przygotowanie pedagogiczne do pracy z dziećmi i uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (pedagogika specjalna), dydaktyka specjalna, diagnostyka w pedagogice specjalnej, praktyka kierunkowa (przedszkola, szkoły lub placówki systemu oświaty (ogólnodostępne i specjalne), w których uczą się dzieci/uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE)) – 60 godzin,

MODUŁ II. PRZYGOTOWANIE W ZAKRESIE REALIZOWANEJ SPECJALNOŚCI (495 godzin (dla nauczycieli bez kwalifikacji w zakresie pedagogiki specjalnej) /550 godzin (dla nauczycieli z kwalifikacjami z pedagogiki specjalnej): przygotowanie merytoryczne i dydaktyczno-metodyczne w zakresie realizowanej specjalności: TYFLOPEDAGOGIKA Z REHABILITACJĄ WZROKU, ORIENTACJĄ PRZESTRZENNĄ I WSPARCIEM TECHNOLOGICZNYM, do których są przyporządkowane odpowiednie praktyki pedagogiczne w zakresie specjalności w placówkach dla niej właściwych.

Program kształcenia i plan studiów spełniają wymagania dotyczące oczekiwanych efektów uczenia się na specjalności TYFLOPEDAGOGIKA Z REHABILITACJĄ WZROKU, ORIENTACJĄ PRZESTRZENNĄ I WSPARCIEM TECHNOLOGICZNYM na kierunku PEDAGOGIKA SPECJALNA i wymaganej liczby punktów ECTS – 56 (nauczyciele posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej) – koniecznych dla uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi studiów podyplomowych.

NAUCZYCIELE POSIADAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAKRESIE PEDAGOGIKI SPECJALNEJ obligatoryjnie zrealizują MODUŁ II (550 godzin dydaktycznych oraz praktykę w łącznym zakresie – 190 godzin – 56 ECTS).

MODUŁ II. PRZYGOTOWANIE W ZAKRESIE REALIZOWANEJ SPECJALNOŚCI (550 godzin dydaktycznych oraz praktyka – 190 godzin)

NAUCZYCIEL POSIADAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAKRESIE PEDAGOGIKI SPECJALNEJ

W celu zapewnienia Absolwentowi właściwego przygotowania do pracy z osobami z niepełnosprawnością wzroku, w programie kształcenia na studiach podyplomowych zwrócono uwagę na realizację modułu przygotowanie w zakresie realizowanej specjalności. Propozycja kształcenia w tym zakresie obejmować będzie treści przygotowania merytorycznego. Przedmioty specjalistyczne obejmą teorię i praktykę: tyflopedagogiki, tyflopsychologii i diagnostyki tyflopedagogicznej, anatomii, fizjologii i patologii układu wzrokowego, rehabilitacji wzroku osób słabowidzących, elektronicznych narzędzi wspomagających orientację przestrzenną i lokomocję, wspomagających i alternatywnych systemów komunikacji osób niewidomych i głuchoniewidomych. Absolwent nabędzie wiedzę i umiejętności diagnostyczne, programowe i metodyczne w zakresie adaptacji środowiska fizycznego do możliwości osób z dysfunkcją wzroku, adaptacji materiałów dydaktycznych do potrzeb wynikających ze słabowzroczności i niewidzenia, rehabilitacji podstawowej (czynności życia codziennego), zajęć indywidualnych (rewalidacyjnych). Ponadto, program kształcenia na tych studiach oferuje pogłębienie wiedzy naukowej i doświadczeń pedagogicznych w zakresie wczesnej interwencji, wspomagania dziecka i rodziny w sytuacji niepełnosprawności narządu wzroku. Absolwent posiadał będzie również wiedzę z andragogiki i problematyki gerontologii w obrębie potrzeb rehabilitacyjnych osób dorosłych i starszych- niewidomych i słabowidzących, a także edukacji i rehabilitacji osób z wielozakresową niepełnosprawnością wzrokową.

Współcześnie dzięki technologiom (technikom komputerowym, mobilnym, oprogramowaniu, aplikacjom na smartfony, technologiom wspomagającym) osoby niewidome i słabowidzące znacząco mogą poprawić jakość swojego funkcjonowania codziennego oraz wykonywania zadań edukacyjnych i zawodowych. Omawiany program kształcenia oferuje profesjonalne przygotowanie w zakresie wsparcia technologicznego osób z niepełnosprawnością narządu wzroku – proponując zajęcia z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych, w tym ogólnodostępnych i wspomagających w edukacji i rehabilitacji osób z dysfunkcją wzroku z warsztatem metodycznym.

Przygotowanie dydaktyczno-metodyczne w pracy z osobami z osobami niewidomymi i słabowidzącymi zapewnią różnorodne zajęcia metodyczne, mające na celu dostosowywanie procesu edukacyjnego do potrzeb i możliwości uczniów niewidomych i słabowidzących – w zakresie przedmiotów humanistycznych, przyrodniczych i ścisłych, a także zajęć ruchowych i wychowania fizycznego. Program kształcenia umożliwi również nabycie podstawowych kompetencji posługiwania się metodami i technikami orientacji przestrzennej i samodzielnego bezpiecznego poruszania się oraz metodami i technikami brajlowskimi.

Praktyczną realizację zajęć dydaktyczno-metodycznych w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością wzroku umożliwia Pracownia Tyflorehabilitacyjna. Wyposażona jest ona w 20 stanowisk komputerowych z oprogramowaniem powiększającym, udźwiękawiającym i ubrajlawiającym. Przy 5 stanowiskach znajdują się duże monitory oraz powiększona, kontrastowa klawiatura współpracująca z programem powiększającym. Stanowiska komputerowe są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Sala wyposażona jest również w węzły dla osób z dysfunkcją słuchu. Ponadto w wyposażeniu pracowni ulokowano szereg pomocy dydaktycznych i rehabilitacyjnych: białe laski, pomoce do rehabilitacji wzroku, narzędzia do zapisu brajlowskiego, a także najnowocześniejszą multisensoryczną elektroniczną maszynę brajlowską (z syntezą mowy i ekranem) oraz drukarkę brajlowską. Dotykowe globusy i atlasy, kubarytmy i inne pomoce edukacyjnego umożliwią przeprowadzenie zajęć metodycznych z zakresu edukacji uczniów z dysfunkcją wzroku. Takie przygotowanie WNP gwarantuje realizację atrakcyjnego programu kształcenia studentów i zapewnia wysoki poziom merytoryczny i metodyczny procesu osiągania zakładanych efektów uczenia. Zwiększy ono szanse Absolwentów odnalezienia się na rynku pracy poprzez umożliwienie podjęcia aktywności zawodowej.

Nauczyciele posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej uzyskają również dodatkowe kwalifikacje do prowadzenia zajęć z: technik brajlowskich (jako tyflopedagodzy), rehabilitacji wzroku (jako rehabilitanci wzroku) i zajęć orientacji przestrzennej z osobami z niepełnosprawnością wzroku (jako nauczyciele/instruktorzy orientacji przestrzennej i poruszania się osób z dysfunkcją wzroku) – program kształcenia uwzględnia dodatkowy moduł metodyczny, proponujący metodykę nauczania technik brajlowskich, metody i techniki oceny i usprawniania widzenia (małe dzieci, dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną, starsze dzieci, młodzież, osoby dorosłe i starsze) oraz metodyki nauczania orientacji przestrzennej i bezpiecznego poruszania się małych dzieci niewidomych i słabowidzących oraz osób dorosłych niewidomych i słabowidzących.

Realizacja programu kształcenia w I, II i III semestrze studiów wspierana będzie praktykami studenckimi, umożliwiającymi zweryfikowanie zdobytej teoretycznej wiedzy w praktycznym działaniu. Studenci zobowiązani będą do odbycia praktyk zawodowych, odpowiadających wymogom kształcenia na studiach podyplomowych. Te zdefiniowane w programie studiów praktyki spełniają również wymogi praktyk nauczycielskich (i dadzą także przygotowanie pedagogiczne, właściwe dla studiowanej specjalności). Nauczyciele posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej zrealizują 190 godzin praktyki (placówki ogólnodostępne, integracyjne/lub z oddziałami integracyjnymi, specjalne, tworzone z myślą o osobach z niepełnosprawnością wzrokową w różnym wieku, placówki opieki, wychowania, specjalistycznego poradnictwa, profilaktyki, terapii i szeroko pojętej rehabilitacji).

W efekcie, Absolwent (w zależności od specyfiki potrzeb zawodowych) posiadać będzie uporządkowaną i pogłębioną wiedzę i umiejętności w zakresie organizacji i metodyki kształcenia osób z niepełnosprawnością wzroku w systemie ogólnodostępnym, integracyjnym czy specjalnym, w szczególności modeli współpracy pedagogów specjalnych z nauczycielami, specjalistami i rodzicami. Zdobędzie umiejętność organizowania zajęć w grupie zróżnicowanej lub jednorodnej, stosowania modeli indywidualizacji lekcji, efektywnych strategii nauczania i uniwersalnego projektowania zajęć. Będzie również potrafił dostosowywać się do specyfiki uczniów i wdrażać efektywne programy zwiększające ich kompetencje poznawcze i społeczne oraz programy stymulujące integrację rówieśniczą uczniów tego typu niepełnosprawnością. Profesjonalnie przygotowany do pracy zawodowej Absolwent studiów podyplomowych TYFLOPEDAGOGIKA Z REHABILITACJĄ WZROKU, ORIENTACJĄ PRZESTRZENNĄ I WSPARCIEM TECHNOLOGICZNYM na kierunku PEDAGOGIKA SPECJALNA nabędzie zatem istotne kompetencje społeczne, komunikacyjne, kreatywne, prakseologiczne, diagnostyczne, pedagogiczne i organizacyjne, niezbędne do całościowego postrzegania i rozumienia wiąż zmieniającej się rzeczywistości edukacyjnej i rehabilitacyjnej. Posłużą one także do rozwiązywania aktualnych problemów osób edukowanych i edukujących się, objętych wsparciem.

Absolwent studiów pozyska umiejętności i kompetencje określone zakresem wybranej specjalności, odpowiadającej potrzebom współczesnego rynku pracy i środowiska społecznego oraz aktualnym trendom pedagogiki specjalnej. Takie wykształcenie pozwoli na większą profesjonalną mobilność i wybranie indywidualnej drogi kariery zawodowej.

W trakcie kształcenia na studiach podyplomowych, Student nabędzie kwalifikacje do pracy z osobami z niepełnosprawnością wzroku w ramach posiadanych kwalifikacji zawodowych.

Szczegółowy program dostępny dla Studentów studiów podyplomowych, po uzyskaniu uprawnień do systemu USOS UKSW.

KADRA:

W zakresie projektowanej specjalności wykorzystane zostaną zasoby kadrowe wydziału. Na WNP UKSW pracują specjaliści z zakresu tyflopedagogiki o znaczącym dorobku naukowym i doświadczeniu praktycznym  w pracy z osobami z niepełnosprawnością narządu wzroku w różnym wieku (nauczyciele-metodycy, psychologowie i pedagodzy). Kadrę pedagogiczną stanowią także eksperci mający wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością wzroku: pracownicy placówek specjalnych: przedszkoli, szkół, ośrodków i instytucji rehabilitacyjnych działających na rzecz osób z dysfunkcją wzroku: tyflopedagodzy, metodycy orientacji przestrzennej, rehabilitanci wzroku, psycholodzy.

TERMINY ZJAZDÓW:

Studia trwają 3 semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i/lub niedziele, średnio 2 razy w miesiącu.

OPŁATY:

Studia są płatne. Wysokość czesnego w roku akademickim 2022/2023 wynosi 2800 zł za jeden semestr.

Opłaty dokonuje się na indywidualny numer rachunku bankowego, który otrzymuje się podczas zawarcia z Uczelnią umowy o warunkach o odpłatnościach za studia podyplomowe.

Możliwości regulowania należności:

a)   opłata jednorazowa z góry za cały rok w wysokości 8400 zł w terminie 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia zajęć

b)   w trzech ratach semestralnych w wysokości 2800 zł za semestr w terminie 7 dni roboczych przed rozpoczęciem danego semestru.

PLAN ZAJĘĆ:

Dostępny dla Studentów studiów podyplomowych, po uzyskaniu uprawnień do systemu USOS UKSW.

PROCEDURA REKRUTACJI

O przyjęciu decyduje:

•     kolejność zgłoszeń wg wymaganych kryteriów po uprzednim zarejestrowaniu w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się przez stronę:

https://oferta.uksw.edu.pl/pl/

•     złożenie przez Kandydata kompletu dokumentów, potwierdzających wymagane wykształcenie (na studia przyjmowani są Kandydaci, którzy ukończyli 5-letnie jednolite studia magisterskie (lub 3-letnie licencjackie (I stopnia) i 2-letnie magisterskie (II stopnia)) w zakresie pedagogiki specjalnej.

Decyzję o przyjęciu podejmuje komisja rekrutacyjna w składzie: Dziekan wydziału, Prodziekan, Kierownik Studiów Podyplomowych.

Planowany termin rozpoczęcia rejestracji – 01 czerwca 2022 r.

Planowany termin rozpoczęcia przyjmowania dokumentów – 01 czerwca 2022 r.

Ostatni dzień rejestracji w systemie – do wyczerpania limitu miejsc, ale nie później niż do 15 września 2022 r.

Ostatni dzień składania dokumentów – do wyczerpania limitu miejsc, ale nie później niż do 16 września 2022 r.

Procedura rekrutacji

1. Zarejestrowanie w systemie IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów) https://oferta.uksw.edu.pl/pl/  (od 01 czerwca 2022 r.), a w dalszej kolejności:

2. Wydrukowanie wypełnionego w IRK (przy rejestracji) kwestionariusza zgłoszeniowego

3. Złożenie dokumentów: Wymagane dokumenty (złożenie do 16 września 2022 r.):

– kwestionariusz zgłoszeniowy drukowany z IRK

– kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu) – udokumentowane kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej: studia wyższe I i II stopnia  (lub 5-letnie, jednolite magisterskie) kierunku PEDAGOGIKA SPECJALNA

– dowód osobisty do wglądu

– w przypadku innego nazwiska na dyplomie oraz dowodzie osobistym, kserokopia dokumentu poświadczającego zmianę nazwiska (oryginał do wglądu)

– jedno zdjęcie (format taki, jak do dowodu osobistego) – uwaga – zdjęcie można wgrać do systemu, wówczas wydrukuje się na podaniu i nie ma konieczności składania zdjęcia w formie tradycyjnej

Komplet dokumentów należy składać osobiście:

w pokoju 1506 budynek nr 15

ul. Wóycickiego 1/3

01-938 Warszawa

Wydział Nauk Pedagogicznych UKSW

KONTAKT:

Studia Podyplomowe

TYFLOPEDAGOGIKA Z REHABILITACJĄ WZROKU, ORIENTACJĄ PRZESTRZENNĄ I WSPARCIEM TECHNOLOGICZNYM

Jednostka organizacyjna uczelni

Wydział Nauk Pedagogicznych

Adres, telefon, e-mail organizatora studiów podyplomowych

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Wydział Nauk Pedagogicznych

ul. Wóycickiego 1/3, budynek 15

01-938 Warszawa

Kierownik studiów podyplomowych:

dr hab. Marzena Dycht prof. uczelni

Obsługa administracyjna:

mgr Monika Mazurkiewicz

tel.: 022 569- 96-96 (pokój 1506)

kontakt e-mail: m.mazurkiewicz@uksw.edu.pl

www.pedagogika.uksw.edu.pl

NAUCZYCIELE NIE POSIADAJĄCY KWALIFIKACJI W ZAKRESIE PEDAGOGIKI SPECJALNEJ

CEL STUDIÓW:

Studia podyplomowe mają na celu: przekazanie Absolwentom gruntownej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych potrzebnych do pracy z osobami z niepełnosprawnością wzroku. Proponowana forma kształcenia na studiach podyplomowych uzupełnia i aktualizuje wiedzę dotyczącą organizacji pracy z uczniem z niepełnosprawnością wzroku, a w szczególności:

1. Umożliwia nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych Słuchaczy w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością wzroku (tyflopedagogiki), a także jej powiązanie z praktyką społeczną;

2.  Umożliwia wypracowanie strategii rozpoznawania potrzeb, możliwości i trudności dziecka/ucznia z niepełnosprawnością wzroku i udzielania mu wsparcia, zgodnie z jego potencjałem rozwojowym;

3. Zapewnia teoretyczno-praktyczne przygotowanie Słuchaczy do tworzenia właściwych warunków do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć w ramach posiadanych kwalifikacji z osobami z niepełnosprawnością wzroku w przedszkolach, szkołach i oddziałach specjalnych (nauczyciele nie posiadający kwalifikacji w zakresie pedagogiki specjalnej);

4. Wspiera w kształtowaniu wrażliwości etycznej oraz refleksyjnej i odpowiedzialnej postawy w pracy zawodowej i życiu społecznym.

KWALIFIKACJE:

Studia Podyplomowe TYFLOPEDAGOGIKA Z REHABILITACJĄ WZROKU, ORIENTACJĄ PRZESTRZENNĄ I WSPARCIEM TECHNOLOGICZNYM mają charakter kwalifikacyjny. Uzyskiwane uprawnienia dają

Nauczycielom nie posiadającym kwalifikacji w zakresie pedagogiki specjalnej – w zakresie nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć w ramach posiadanych kwalifikacji w przedszkolach, szkołach i oddziałach specjalnych – przygotowanie do pracy z osobami z niepełnosprawnością wzroku.

Studia są zgodne z najnowszymi wytycznymi prawa oświatowego (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1450).

Nauczyciele nie posiadający kwalifikacji w zakresie pedagogiki specjalnej

Absolwent studiów podyplomowych wyposażony będzie w wiedzę teoretyczną, umiejętności diagnostyczne, metodyczne, terapeutyczne oraz kompetencje społeczne niezbędne do pracy edukacyjnej i rehabilitacyjnej z osobami niewidomymi i słabowidzącymi w różnym wieku w przedszkolach, szkołach i oddziałach specjalnych – zgodnie ze swoimi kwalifikacjami zawodowymi. Studia oferują przygotowanie do organizowania kształcenia uczniów niewidomych i słabowidzących (dostosowywania procesu edukacyjnego oraz pomocy dydaktycznych do zindywidualizowanych potrzeb), wiedzę i podstawowe umiejętności posługiwania się pismem Braille’a, metodami i technikami orientacji przestrzennej i wiedzę z zakresu rehabilitacji wzroku oraz technologii ogólnodostępnych i wspomagających w edukacji i rehabilitacji osób z dysfunkcją wzroku.

W takim kształcie nie ma porównywalnej oferty dydaktycznej na żadnej uczelni wyższej w Polsce.

MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA

Nauczyciele nie posiadający kwalifikacji w zakresie pedagogiki specjalnej

Przygotowanie do pracy z osobami z niepełnosprawnością wzroku w zakresie nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć w ramach posiadanych kwalifikacji w przedszkolach, szkołach i oddziałach specjalnych. Absolwent nie nabywa pełnych kwalifikacji w zakresie pedagogiki specjalnej.

Absolwent studiów podyplomowych TYFLOPEDAGOGIKA Z REHABILITACJĄ WZROKU, ORIENTACJĄ PRZESTRZENNĄ I WSPARCIEM TECHNOLOGICZNYM będzie posiadał kwalifikacje nauczycielskie do pełnienia roli zawodowej na stanowisku:

 • nauczyciela – w zakresie nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć w ramach posiadanych kwalifikacji z osobami z niepełnosprawnością wzroku w przedszkolach, szkołach i oddziałach specjalnych.

ADRESACI:

Studia są adresowane do Absolwentów studiów wyższych I i II stopnia  (lub 5-letnich, jednolitych magisterskich):

 • innego kierunku studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela (nauczyciele nie posiadający kwalifikacji w zakresie pedagogiki specjalnej), pragnący uzyskać uprawnienia do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć w ramach posiadanych kwalifikacji – z osobami z niepełnosprawnością wzroku w przedszkolach, szkołach i oddziałach specjalnych.

ORGANIZACJA STUDIÓW:

Studia prowadzone będą w trybie niestacjonarnym. W trakcie 3-semestralnego toku studiowania, nauczyciele nie posiadający kwalifikacji w zakresie pedagogiki specjalnej zrealizują 675 godzin: 495 godzin dydaktycznych oraz praktyka – 180 godzin

Zajęcia odbywają się w ramach zjazdów Słuchaczy organizowanych zazwyczaj 2 razy w miesiącu (sobota i/lub niedziela).

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I UZYSKANIA ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA STUDIÓW

 1. Uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych.
 2. Aktywność na wszystkich zajęciach objętych programem nauczania, ich pozytywne zaliczenie oraz zdanie wymaganych egzaminów.
 3. Realizacja i zaliczenie praktyk zawodowych u opiekuna praktyk.
 4. Zdanie egzaminu dyplomowego jako potwierdzenie nabytych kompetencji zawodowych (bez pisania pracy dyplomowej).

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie TYFLOPEDAGOGIKA Z REHABILITACJĄ WZROKU, ORIENTACJĄ PRZESTRZENNĄ I WSPARCIEM TECHNOLOGICZNYM.

Przewidywana liczba Słuchaczy: 40 osób

Planowany termin rozpoczęcia zajęć:

październik 2022 r.

Uruchomienie danej edycji Studiów Podyplomowych następuje w przypadku zgłoszenia się określonej liczby osób. W przypadku nieuruchomienia Studiów, dokumenty zwracane są Zainteresowanemu.

PROGRAM STUDIÓW:

Studia podyplomowe TYFLOPEDAGOGIKA Z REHABILITACJĄ WZROKU, ORIENTACJĄ PRZESTRZENNĄ I WSPARCIEM TECHNOLOGICZNYM są ukierunkowane na poszerzenie i pogłębienie wiedzy, rozwinięcie umiejętności praktycznych (edukacyjno-rehabilitacyjnych) oraz kompetencji społecznych studentów w zakresie wspierania osób z niepełnosprawnością wzrokową (niewidomych i słabowidzących).

Dla programu kształcenia na studiach podyplomowych zaprojektowane zostały 2 moduły, którym odpowiadają grupy zajęć:

MODUŁ I. KSZTAŁCENIE KIERUNKOWE (90 godzin): przygotowanie pedagogiczne do pracy z dziećmi i uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (pedagogika specjalna), dydaktyka specjalna, diagnostyka w pedagogice specjalnej, praktyka kierunkowa (przedszkola, szkoły lub placówki systemu oświaty (ogólnodostępne i specjalne), w których uczą się dzieci/uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE)) – 60 godzin,

MODUŁ II. PRZYGOTOWANIE W ZAKRESIE REALIZOWANEJ SPECJALNOŚCI (495 godzin (dla nauczycieli bez kwalifikacji w zakresie pedagogiki specjalnej): przygotowanie merytoryczne i dydaktyczno-metodyczne w zakresie realizowanej specjalności: TYFLOPEDAGOGIKA Z REHABILITACJĄ WZROKU, ORIENTACJĄ PRZESTRZENNĄ I WSPARCIEM TECHNOLOGICZNYM, do których są przyporządkowane odpowiednie praktyki pedagogiczne w zakresie specjalności w placówkach dla niej właściwych.

Program kształcenia i plan studiów spełniają wymagania dotyczące oczekiwanych efektów uczenia się na specjalności TYFLOPEDAGOGIKA Z REHABILITACJĄ WZROKU, ORIENTACJĄ PRZESTRZENNĄ I WSPARCIEM TECHNOLOGICZNYM na kierunku PEDAGOGIKA SPECJALNA i wymaganej liczby punktów ECTS – 56 (nauczyciele nie posiadający kwalifikacji w zakresie pedagogiki specjalnej) – koniecznych dla uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi studiów podyplomowych.

NAUCZYCIELE NIE POSIADAJĄCY KWALIFIKACJI W ZAKRESIE PEDAGOGIKI SPECJALNEJ obligatoryjnie zrealizują MODUŁ I i II (495 godzin dydaktycznych oraz praktykę w łącznym zakresie – 180 godzin – 56 ECTS).

MODUŁ I. KSZTAŁCENIE KIERUNKOWE (90 godzin dydaktycznych oraz praktyka – 60 godzin)

MODUŁ II. PRZYGOTOWANIE W ZAKRESIE REALIZOWANEJ SPECJALNOŚCI (405 godzin dydaktycznych oraz praktyka – 120 godzin)

NAUCZYCIEL NIE POSIADAJĄCY KWALIFIKACJI W ZAKRESIE PEDAGOGIKI SPECJALNEJ

Podstawy teleologii kształcenia na studiach podyplomowych TYFLOPEDAGOGIKA Z REHABILITACJĄ WZROKU, ORIENTACJĄ PRZESTRZENNĄ I WSPARCIEM TECHNOLOGICZNYM wynikają konsekwentnie z humanistycznej perspektywy wspierania integralnego rozwoju człowieka, współczesnych nurtów i tendencji w pedagogice specjalnej, aktualnych założeń systemu oświaty w Polsce oraz promowanych obecnie modeli kształcenia pedagogów specjalnych. Absolwent studiów posiadał będzie pogłębioną wiedzę dotyczącą współczesnych podejść do problemów uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (podmiotowość, autonomia, samostanowienie, jakość życia) i wynikających z nich nowych form edukacji (integracyjna, włączająca). Realizacja tak pojętych celów pedagogiki specjalnej nie jest możliwa bez przyswojenia sobie usystematyzowanej i gruntownej wiedzy z zakresu przedmiotów kształcenia kierunkowego.

W ramach trwających trzy semestry Studiów Podyplomowych TYFLOPEDAGOGIKA Z REHABILITACJĄ WZROKU, ORIENTACJĄ PRZESTRZENNĄ I WSPARCIEM TECHNOLOGICZNYM, Absolwent studiował będzie treści związane z: przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi i uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (zajęcia z zakresu pedagogiki specjalnej). Nabędzie rozszerzoną wiedzę o źródłach, charakterze, miejscu i znaczeniu pedagogiki specjalnej w systemie nauk oraz jej przedmiotowym i metodologicznym powiązaniu z naukami społecznymi i medycznymi. Otrzyma wszechstronną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu podstawowych dla nich dyscyplin społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk pedagogicznych, psychologicznych i społeczno-kulturowych. Przedmioty realizowane na studiach obejmują również zajęcia z dydaktyki specjalnej oraz diagnostyki w pedagogice specjalnej. Zajęcia uzupełni praktyka kierunkowa o charakterze asystenckim (praktyka kierunkowa (przedszkola, szkoły lub placówki systemu oświaty (ogólnodostępne i specjalne), w których uczą się dzieci/uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE)) – 60 godzin).

W celu zapewnienia Absolwentowi właściwego przygotowania do pracy z osobami z niepełnosprawnością wzroku, w programie kształcenia na studiach podyplomowych zwrócono uwagę na realizację modułu przygotowanie w zakresie realizowanej specjalności. Propozycja kształcenia w tym zakresie obejmować będzie treści przygotowania merytorycznego. Przedmioty specjalistyczne obejmą teorię i praktykę: tyflopedagogiki, tyflopsychologii i diagnostyki tyflopedagogicznej, anatomii, fizjologii i patologii układu wzrokowego, rehabilitacji wzroku osób słabowidzących, elektronicznych narzędzi wspomagających orientację przestrzenną i lokomocję, wspomagających i alternatywnych systemów komunikacji osób niewidomych i głuchoniewidomych. Absolwent nabędzie wiedzę i umiejętności diagnostyczne, programowe i metodyczne w zakresie adaptacji środowiska fizycznego do możliwości osób z dysfunkcją wzroku, adaptacji materiałów dydaktycznych do potrzeb wynikających ze słabowzroczności i niewidzenia, rehabilitacji podstawowej (czynności życia codziennego), zajęć indywidualnych (rewalidacyjnych). Ponadto, program kształcenia na tych studiach oferuje pogłębienie wiedzy naukowej i doświadczeń pedagogicznych w zakresie wczesnej interwencji, wspomagania dziecka i rodziny w sytuacji niepełnosprawności narządu wzroku. Absolwent posiadał będzie również wiedzę z andragogiki i problematyki gerontologii w obrębie potrzeb rehabilitacyjnych osób dorosłych i starszych- niewidomych i słabowidzących, a także edukacji i rehabilitacji osób z wielozakresową niepełnosprawnością wzrokową.

Współcześnie dzięki technologiom (technikom komputerowym, mobilnym, oprogramowaniu, aplikacjom na smartfony, technologiom wspomagającym) osoby niewidome i słabowidzące znacząco mogą poprawić jakość swojego funkcjonowania codziennego oraz wykonywania zadań edukacyjnych i zawodowych. Omawiany program kształcenia oferuje profesjonalne przygotowanie w zakresie wsparcia technologicznego osób z niepełnosprawnością narządu wzroku – proponując zajęcia z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych, w tym ogólnodostępnym i wspomagających w edukacji i rehabilitacji osób z dysfunkcją wzroku z warsztatem metodycznym.

Przygotowanie dydaktyczno-metodyczne w pracy z osobami z osobami niewidomymi i słabowidzącymi zapewnią różnorodne zajęcia metodyczne, mające na celu dostosowywanie procesu edukacyjnego do potrzeb i możliwości uczniów niewidomych i słabowidzących – w zakresie przedmiotów humanistycznych, przyrodniczych i ścisłych, a także zajęć ruchowych i wychowania fizycznego. Program kształcenia umożliwi również nabycie podstawowych kompetencji posługiwania się metodami i technikami orientacji przestrzennej i samodzielnego bezpiecznego poruszania się oraz metodami i technikami brajlowskimi.

Praktyczną realizację zajęć dydaktyczno-metodycznych w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością wzroku umożliwia Pracownia Tyflorehabilitacyjna. Wyposażona jest ona w 20 stanowisk komputerowych z oprogramowaniem powiększającym, udźwiękawiającym i ubrajlawiającym. Przy 5 stanowiskach znajdują się duże monitory oraz powiększona, kontrastowa klawiatura współpracująca z programem powiększającym. Stanowiska komputerowe są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Sala wyposażona jest również w węzły dla osób z dysfunkcją słuchu. Ponadto w wyposażeniu pracowni ulokowano szereg pomocy dydaktycznych i rehabilitacyjnych: białe laski, pomoce do rehabilitacji wzroku, narzędzia do zapisu brajlowskiego, a także najnowocześniejszą multisensoryczną elektroniczną maszynę brajlowską (z syntezą mowy i ekranem) oraz drukarkę brajlowską. Dotykowe globusy i atlasy, kubarytmy i inne pomoce edukacyjnego umożliwią przeprowadzenie zajęć metodycznych z zakresu edukacji uczniów z dysfunkcją wzroku. Takie przygotowanie WNP gwarantuje realizację atrakcyjnego programu kształcenia studentów i zapewnia wysoki poziom merytoryczny i metodyczny procesu osiągania zakładanych efektów uczenia. Zwiększy ono szanse Absolwentów odnalezienia się na rynku pracy poprzez umożliwienie podjęcia aktywności zawodowej.

Realizacja programu kształcenia w I, II i III semestrze studiów wspierana będzie praktykami studenckimi, umożliwiającymi zweryfikowanie zdobytej teoretycznej wiedzy w praktycznym działaniu. Studenci zobowiązani będą do odbycia praktyk zawodowych, odpowiadających wymogom kształcenia na studiach podyplomowych. Te zdefiniowane w programie studiów praktyki spełniają również wymogi praktyk nauczycielskich (i dadzą także przygotowanie pedagogiczne, właściwe dla studiowanej specjalności). Nauczyciele nie posiadający kwalifikacji w zakresie pedagogiki specjalnej obligatoryjnie zrealizują 120 godzin praktyki – o charakterze asystencko-pedagogicznym (placówki specjalne).

W efekcie, Absolwent (w zależności od specyfiki potrzeb zawodowych) posiadać będzie uporządkowaną i pogłębioną wiedzę i umiejętności w zakresie organizacji i metodyki kształcenia osób z niepełnosprawnością wzroku w systemie specjalnym, w szczególności modeli współpracy pedagogów specjalnych z nauczycielami, specjalistami i rodzicami. Zdobędzie umiejętność organizowania zajęć w grupie jednorodnej, stosowania modeli indywidualizacji lekcji, efektywnych strategii nauczania i uniwersalnego projektowania zajęć. Będzie również potrafił dostosowywać się do specyfiki uczniów i wdrażać efektywne programy zwiększające ich kompetencje poznawcze i społeczne oraz programy stymulujące integrację rówieśniczą uczniów tego typu niepełnosprawnością. Profesjonalnie przygotowany do pracy zawodowej Absolwent studiów podyplomowych TYFLOPEDAGOGIKA Z REHABILITACJĄ WZROKU, ORIENTACJĄ PRZESTRZENNĄ I WSPARCIEM TECHNOLOGICZNYM na kierunku PEDAGOGIKA SPECJALNA nabędzie zatem istotne kompetencje społeczne, komunikacyjne, kreatywne, prakseologiczne, diagnostyczne, pedagogiczne i organizacyjne, niezbędne do całościowego postrzegania i rozumienia wiąż zmieniającej się rzeczywistości edukacyjnej i rehabilitacyjnej. Posłużą one także do rozwiązywania aktualnych problemów osób edukowanych i edukujących się, objętych wsparciem.

Absolwent studiów pozyska umiejętności i kompetencje określone zakresem wybranej specjalności, odpowiadającej potrzebom współczesnego rynku pracy i środowiska społecznego oraz aktualnym trendom pedagogiki specjalnej. Takie wykształcenie pozwoli na większą profesjonalną mobilność i wybranie indywidualnej drogi kariery zawodowej. W trakcie kształcenia na studiach podyplomowych, Student nabędzie kwalifikacje do pracy z osobami z niepełnosprawnością wzroku w ramach posiadanych kwalifikacji zawodowych.

Szczegółowy program dostępny dla Studentów studiów podyplomowych, po uzyskaniu uprawnień do systemu USOS UKSW.

KADRA:

W zakresie projektowanej specjalności wykorzystane zostaną zasoby kadrowe wydziału. Na WNP UKSW pracują specjaliści z zakresu tyflopedagogiki o znaczącym dorobku naukowym i doświadczeniu praktycznym  w pracy z osobami z niepełnosprawnością narządu wzroku w różnym wieku (nauczyciele-metodycy, psychologowie i pedagodzy). Kadrę pedagogiczną stanowią także eksperci mający wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością wzroku: pracownicy placówek specjalnych: przedszkoli, szkół, ośrodków i instytucji rehabilitacyjnych działających na rzecz osób z dysfunkcją wzroku: tyflopedagodzy, metodycy orientacji przestrzennej, rehabilitanci wzroku, psycholodzy.

TERMINY ZJAZDÓW:

Studia trwają 3 semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i/lub niedziele, średnio 2 razy w miesiącu.

OPŁATY:

Studia są płatne. Wysokość czesnego w roku akademickim 2022/2023 wynosi 2800 zł za jeden semestr.

Opłaty dokonuje się na indywidualny numer rachunku bankowego, który otrzymuje się podczas zawarcia z Uczelnią umowy o warunkach o odpłatnościach za studia podyplomowe.

Możliwości regulowania należności:

a)    opłata jednorazowa z góry za cały rok w wysokości 8400 zł w terminie 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia zajęć

b)  w trzech ratach semestralnych w wysokości 2800 zł za semestr w terminie 7 dni roboczych przed rozpoczęciem danego semestru.

PLAN ZAJĘĆ:

Dostępny dla Studentów studiów podyplomowych, po uzyskaniu uprawnień do systemu USOS UKSW.

PROCEDURA REKRUTACJI:

O przyjęciu decyduje:

 • kolejność zgłoszeń wg wymaganych kryteriów po uprzednim zarejestrowaniu w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się przez stronę:
https://oferta.uksw.edu.pl/pl/
 • złożenie przez Kandydata kompletu dokumentów, potwierdzających wymagane wykształcenie (na studia przyjmowani są Kandydaci, którzy ukończyli 5-letnie jednolite studia magisterskie (lub 3-letnie licencjackie (I stopnia) i 2-letnie magisterskie (II stopnia)) w zakresie kierunku studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela.

Decyzję o przyjęciu podejmuje komisja rekrutacyjna w składzie: Dziekan wydziału, Prodziekan, Kierownik Studiów Podyplomowych.

Planowany termin rozpoczęcia rejestracji – 01 czerwca 2022 r.

Planowany termin rozpoczęcia przyjmowania dokumentów – 01 czerwca 2022 r.

Ostatni dzień rejestracji w systemie – do wyczerpania limitu miejsc, ale nie później niż do 15 września 2022 r.

Ostatni dzień składania dokumentów – do wyczerpania limitu miejsc, ale nie później niż do 16 września 2022 r.

Procedura rekrutacji

1.   Zarejestrowanie w systemie IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów) https://oferta.uksw.edu.pl/pl/ (01 czerwca 2022 r.), a w dalszej kolejności:

Wydrukowanie wypełnionego w IRK (przy rejestracji) kwestionariusza zgłoszeniowego

3.              Złożenie dokumentów

Wymagane dokumenty (złożenie do 16 września 2022):

     a) kwestionariusz zgłoszeniowy drukowany z IRK

     b) kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu) – udokumentowane kwalifikacje w zakresie kierunku studiów   przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela

     c) dowód osobisty do wglądu

     d) w przypadku innego nazwiska na dyplomie oraz dowodzie osobistym, kserokopia dokumentu poświadczającego zmianę nazwiska (oryginał do wglądu)

     e)  jedno zdjęcie (format taki, jak do dowodu osobistego) – uwaga – zdjęcie można wgrać do systemu, wówczas wydrukuje się na podaniu i nie ma konieczności składania zdjęcia w formie tradycyjnej

Komplet dokumentów należy składać osobiście:

w pokoju 1506 budynek nr 15

ul. Wóycickiego 1/3

01-938 Warszawa

Wydział Nauk Pedagogicznych UKSW

KONTAKT:

Studia Podyplomowe

TYFLOPEDAGOGIKA Z REHABILITACJĄ WZROKU, ORIENTACJĄ PRZESTRZENNĄ I WSPARCIEM TECHNOLOGICZNYM

Jednostka organizacyjna uczelni

Wydział Nauk Pedagogicznych

Adres, telefon, e-mail organizatora studiów podyplomowych

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Wydział Nauk Pedagogicznych

ul. Wóycickiego 1/3, budynek 15

01-938 Warszawa

Kierownik studiów podyplomowych:

dr hab. Marzena Dycht prof. uczelni

Obsługa administracyjna:

mgr Monika Mazurkiewicz

tel.: 022 569- 96-96 (pokój 1506)

kontakt e-mail: m.mazurkiewicz@uksw.edu.pl

www.pedagogika.uksw.edu.pl