PROJEKT „Akademia wychowanków MOS i MOW”

Nr POWR.03.01.00-00-T166/18 

Celem głównym projektu jest podniesienie u dzieci, wychowanków MOS i MOW, kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, w ramach realizacji III misji uczelni prze Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Kompetencje i kwalifikacje będące przedmiotem działań w projekcie zostały określone na podstawie m.in. raportu „Polski rynek pracy wyzwania i kierunki działań na podstawie badań Bilans Kapitału Ludzkiego 2010-2015 (PARP 2015)), wg którego problemem rynku pracy w Polsce jest niedostosowanie kompetencyjne pracowników w szczególności w zakresie: kompetencji ICT, kompetencji ogólnych, kompetencji osobistych.

Projekt przewiduje opracowanie programów kształcenia i realizację działań dydaktycznych, kursów, szkoleń. Wsparciem zostanie objętych 100 uczestników: dzieci i młodzież – wychowankowie Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapeutycznych i Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych z całego kraju. Zajęcia będą odbywały się w grupach 10 osobowych w trzech edycjach (3 lata trwania projektu). Projekt przewiduje utworzenie 3-4 grup w trakcie trwania jednej edycji programu.

Rekrutacja do projektu ma charakter ciągły. Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie oraz formularze rekrutacyjne dostępne są w biurze projektu (Kampus UKSW przy ul. Dewajtis 5, pok. 428, 01-815 Warszawa) oraz na stronie internetowej projektu.

W ramach projektu zostaną zrealizowana następujące zadania:

  1. Blok miękkich kompetencji społecznych (24 godz.)

Program będzie odnosił się do rodzajów kompetencji: kompetencje zawodowe ogólne (praca metodą projektu, planowanie pracy, umiejętność organizowania pracy własnej), kompetencje osobiste (trening twórczości), kompetencje techniczne i komputerowe (podstawy programowania) kompetencje komunikacyjne (kształtowania postawy asertywnej, umiejętności interpersonalnych komunikacji, pracy w grupie); kompetencje zawodowe (szkolenie).

  1. Blok miękkich kompetencji zawodowych (24 godz.)

Warsztaty z zakresu poruszania się po rynku pracy, przygotowania dokumentów aplikacyjnych, rozmowa kwalifikacyjna, umiejętności poszukiwania ofert pracy, charakterystyka rynku pracy, planowanie ścieżki zawodowej, kształcenie ustawiczne.

  1. Blok przedsiębiorczości (24 godz.)

Warsztaty z zakresu tworzenia budżetu, planowania wydatków, inwestowania, oszczędzania przy określonej kwocie pieniędzy do dyspozycji, ćwiczenie konstruktywnych nawyków w zakresie gospodarowania budżetem, analiza wydatków.

  1. Blok autoprezentacji (24 godz.)

Zajęcia pozwalające na rozwinięcie umiejętności autoprezentacji uczestnika, poznanie swoich mocnych stron, zapoznanie z technikami redukującymi stres, umiejętność prezentowania siebie na forum, przekazania podstawowych zasad odnoszących się do dobrych manier, etykiety, obowiązujących zwyczajów, reguł grzecznościowych a także dbania o swój zewnętrzny wizerunek.  

  1. Blok kwalifikacji cyfrowych (32 godz.)

Szkolenie informatyczne w obszarach: poszukiwania, filtrowania i oceny informacji; komunikacji z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i aplikacji; integracji i przetwarzania treści z zachowaniem prawa autorskiego, programowanie; bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych; rozwiązywania problemów technicznych. Szkolenie zostanie zakończone egzaminem na certyfikat zewnętrzny zgodny z obszarami kompetencji opisanymi w DIGCOMP.

  1. Blok kwalifikacji zawodowych (67 godz.)

W ramach tego bloku zostanie przeprowadzone szkolenie zawodowe zgodne z ustaloną przez doradcę zawodowego diagnozą potencjału i opracowanym indywidualnym planem powrotu na rynek pracy.